A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ģenēze 191
Un tie divi eņģeļi vakarā nonāca Sodomā, un Lats sēdēja Sodomas vārtos. Un tos ieraudzījis Lats cēlās un gāja tiem pretī un nometās uz savu vaigu pie zemes
2
Un sacīja: redzi, mani kungi, ņemiet lūdzami mājas vietu pie sava kalpa un palieciet šo nakti un mazgājiet savas kājas; tad rītā cēlušies varat iet savu ceļu. Un tie sacīja: nē, bet mēs gribam palikt pa nakti uz ielas.
3
Bet viņš tos lūgdams lūdza, lai tie pie viņa mājotu; un tie iegāja viņa namā, un viņš tiem taisīja mielastu, cepdams neraudzētas karašas, un tie ēda.
4
Pirms ne kā tie apgūlās, Sodomas pilsētas ļaudis apstāja to namu, jauni un veci, viss tas pulks no visām malām,
5
Un aicināja Latu un sacīja uz to: kur tie vīri, kas šo nakti pie tevis nākuši? Izved tos pie mums ārā, ka tos atzīstam.
6
Tad Lats izgāja pie tiem ārā priekš durvīm, un aizslēdza durvis aiz sevis un sacīja:
7
Brāļi, nedariet jel tādu grēku.
8
Redziet, man ir divas meitas, kas nav atzinušas vīra, tās izvedīšu pie jums, un dariet ar tām, kā patīk, - tikai šiem vīriem nedariet nekā, jo tāpēc tie nākuši mana jumta pavēnī.
9
Tad tie sacīja: atkāpies nost! Un tie sacīja: šis viens ir atnācis kā svešinieks un grib valdīt? Nu tev vairāk ļauna darīsim nekā viņiem.
10
Un mākdamies tie mācās virsū tam vīram, Latam, un nāca durvis uzlauzt. Bet tie vīri izstiepa ārā savu roku un ierāva Latu pie sevis namā un aizslēdza durvis,
11
Un apstulboja tos ļaudis priekš nama durvīm, mazos un lielos, tā ka tie piekusa pēc durvīm grābstīdamies.
12
Tad tie vīri sacīja uz Latu: vai tev še vēl kāds znots vai dēli vai meitas vai cits kāds, kas tev pieder šai pilsētā, - izved tos no šās vietas.
13
Jo mēs samaitāsim šo vietu, tāpēc ka tā brēkšana par viņu ir liela Tā Kunga priekšā, un Tas Kungs mūs ir sūtījis to samaitāt.
14
Un Lats izgāja un runāja uz saviem znotiem, kas viņa meitas gribēja apņemt, un sacīja: ceļaties un ejat ārā no šās vietas, jo Tas Kungs samaitās šo pilsētu. Bet tiem znotiem viņš izlikās it kā smieklus runājot.
15
Un kad gaisma ausa, tad tie eņģeļi Latu skubināja sacīdami: celies, ņem savu sievu un savas divas meitas, kas tev ir, ka tu neietu bojā šīs pilsētas noziegumā.
16
Bet viņš kavējās; un tie vīri satvēra viņa roku un viņa sievas roku un viņa divēju meitu roku, tāpēc ka Tas Kungs viņu žēloja, un tie to izveda un to palaida ārpus pilsētas.
17
Un kad tie tos bija izveduši ārā, tad viņš sacīja: Izglāb jel savu dzīvību, neskaties atpakaļ un nestāvi nekur šinī klajumā; glābies kalnā, ka neej bojā.
18
Un Lats sacīja uz tiem: ak nē, Kungs!
19
Redzi jel, tavs kalps ir atradis žēlastību tavās acīs, un varen liela ir tava žēlošana, ko tu man esi darījis, izglābdams manu dzīvību; bet es nespēju glābties kalna galā, lai man ļaunums neuznāk un es nemirstu.
20
Redzi jel, šī pilsēta ir tuvu klāt, uz turieni bēgt, un tā ir maza; tur es gribu glābties, - vai tā nav maza? - Ka es palieku dzīvs.
21
Un viņš uz to sacīja: redzi, arī šinī lietā es tevi esmu uzlūkojis, ka es nesamaitāšu to pilsētu, par ko tu esi runājis.
22
Steidzies, glābies turp, jo es nekā nevaru darīt, tiekams tu uz turieni neesi nonācis. Tādēļ tās pilsētas vārdu sauc Coāru (t.i. maza).
23
Saule uzlēca pār zemi, kad Lats nonāca Coārā.
24
Un Tas Kungs lika līt sēram un ugunij uz Sodomu un Gomoru no Tā Kunga, no debesīm.
25
Un viņš izpostīja tās pilsētas un visu to apgabalu un visus to pilsētu iedzīvotājus, ir zemes augļus.
26
Un viņa sieva skatījās atpakaļ un palika par sālsstabu.
27
Un Ābraams cēlās it agri uz to vietu, kur viņš bija stāvējis priekš Tā Kunga vaiga,
28
Un skatījās uz Sodomas un Gomoras pusi un uz visu to apgabalu, un redzi, dūmi cēlās no zemes, it kā kāda cepļa dūmi.
29
Un notikās, kad Dievs šī apgabala pilsētas samaitāja, tad viņš pieminēja Ābraāmu un izveda Latu no tā posta, kad viņš tās pilsētas izpostīja, kur Lats mita.
30
Un Lats gāja no Coāras uz augšu un mita kalnos, un viņa divas meitas līdz ar viņu; jo viņam bija bail Coārā mist; un viņš dzīvoja kādā alā līdz ar savām abām meitām.
31
Un tā pirmdzimušā sacīja uz to jaunāko: mūsu tēvs ir vecs, un vīra nav virs zemes, kas pie mums nāktu pēc visas pasaules ieraduma.
32
Nāc, dosim savam tēvam vīnu dzert un gulēsim pie tā un paturēsim dzīvu dzimumu no sava tēva.
33
Un tās deva savam tēvam vīnu dzert tanī naktī, un tā pirmdzimušā nāca un gulēja pie sava tēva, un viņš to nenomanīja, kad tā apgūlās, nedz kad tā cēlās.
34
Un no rīta tā pirmdzimušā sacīja uz to jaunāko: redzi, izgājušo nakti es esmu gulējusi pie sava tēva; dosim viņam arī šo nakti vīnu dzert, tad ieej tu un guli pie tā, ka dzimumu gādājam no sava tēva.
35
Un tās arī tanī naktī deva savam tēvam vīnu dzert, un tā jaunākā cēlās un gulēja pie tā, un tas nenomanīja, kad tā apgūlās, nedz kad tā cēlās.
36
Un Lata abas meitas tapa grūtas no sava tēva.
37
Un tā pirmdzimušā dzemdēja dēlu un nosauca viņa vārdu Moabs, šis ir Moabiešu tēvs līdz šai dienai.
38
Un tā jaunākā dzemdēja arī dēlu un nosauca viņa vārdu Ben-Ammi: šis ir Amona bērnu tēvs līdz šai dienai.Ģenēze 19:1

Ģenēze 19:2

Ģenēze 19:3

Ģenēze 19:4

Ģenēze 19:5

Ģenēze 19:6

Ģenēze 19:7

Ģenēze 19:8

Ģenēze 19:9

Ģenēze 19:10

Ģenēze 19:11

Ģenēze 19:12

Ģenēze 19:13

Ģenēze 19:14

Ģenēze 19:15

Ģenēze 19:16

Ģenēze 19:17

Ģenēze 19:18

Ģenēze 19:19

Ģenēze 19:20

Ģenēze 19:21

Ģenēze 19:22

Ģenēze 19:23

Ģenēze 19:24

Ģenēze 19:25

Ģenēze 19:26

Ģenēze 19:27

Ģenēze 19:28

Ģenēze 19:29

Ģenēze 19:30

Ģenēze 19:31

Ģenēze 19:32

Ģenēze 19:33

Ģenēze 19:34

Ģenēze 19:35

Ģenēze 19:36

Ģenēze 19:37

Ģenēze 19:38Ģenēze 1 / 1Mos 1

Ģenēze 2 / 1Mos 2

Ģenēze 3 / 1Mos 3

Ģenēze 4 / 1Mos 4

Ģenēze 5 / 1Mos 5

Ģenēze 6 / 1Mos 6

Ģenēze 7 / 1Mos 7

Ģenēze 8 / 1Mos 8

Ģenēze 9 / 1Mos 9

Ģenēze 10 / 1Mos 10

Ģenēze 11 / 1Mos 11

Ģenēze 12 / 1Mos 12

Ģenēze 13 / 1Mos 13

Ģenēze 14 / 1Mos 14

Ģenēze 15 / 1Mos 15

Ģenēze 16 / 1Mos 16

Ģenēze 17 / 1Mos 17

Ģenēze 18 / 1Mos 18

Ģenēze 19 / 1Mos 19

Ģenēze 20 / 1Mos 20

Ģenēze 21 / 1Mos 21

Ģenēze 22 / 1Mos 22

Ģenēze 23 / 1Mos 23

Ģenēze 24 / 1Mos 24

Ģenēze 25 / 1Mos 25

Ģenēze 26 / 1Mos 26

Ģenēze 27 / 1Mos 27

Ģenēze 28 / 1Mos 28

Ģenēze 29 / 1Mos 29

Ģenēze 30 / 1Mos 30

Ģenēze 31 / 1Mos 31

Ģenēze 32 / 1Mos 32

Ģenēze 33 / 1Mos 33

Ģenēze 34 / 1Mos 34

Ģenēze 35 / 1Mos 35

Ģenēze 36 / 1Mos 36

Ģenēze 37 / 1Mos 37

Ģenēze 38 / 1Mos 38

Ģenēze 39 / 1Mos 39

Ģenēze 40 / 1Mos 40

Ģenēze 41 / 1Mos 41

Ģenēze 42 / 1Mos 42

Ģenēze 43 / 1Mos 43

Ģenēze 44 / 1Mos 44

Ģenēze 45 / 1Mos 45

Ģenēze 46 / 1Mos 46

Ģenēze 47 / 1Mos 47

Ģenēze 48 / 1Mos 48

Ģenēze 49 / 1Mos 49

Ģenēze 50 / 1Mos 50