Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Mateja 1

1

Jēzus Kristus cilts grāmata. Jēzus bija Dāvida, Dāvids Ābraāma dēls.

2

Ābraāms dzemdināja Īzaku, un Īzaks dzemdināja Jēkabu, un Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus.

3

Un Jūda dzemdināja Vārecu un Cāru no Tamaras; un Vārecs dzemdināja Ecranu, un Ecrans dzemdināja Ramu.

4

Un Rams dzemdināja Aminadabu, un Aminadabs dzemdināja Naāssanu, un Naāssans dzemdināja Zalmanu.

5

Un Zalmans dzemdināja Boasu no Rakabas, un Boas dzemdināja Obedu no Rutes, un Obeds dzemdināja Izaju.

6

Un Izajus dzemdināja ķēniņu Dāvidu, un ķēniņš Dāvids dzemdināja Salamanu no Urijas sievas.

7

Un Salamans dzemdināja Roboamu, un Roboams dzemdināja Abiju, un Abija dzemdināja Asu.

8

Un Asus dzemdināja Jozavatu, un Jozavats dzemdināja Joramu, un Jorams dzemdināja Ociju.

9

Un Ocija dzemdināja Joatamu, un Joatams dzemdināja Akacu, un Akacs dzemdināja Eceķiju.

10

Un Eceķija dzemdināja Manasu, un Manasus dzemdināja Amonu, un Amons dzemdināja Joziju.

11

Un Jozija dzemdināja Jekoniju un viņa brāļus ap to aizvešanu uz Bābeli.

12

Un pēc aizvešanas uz Bābeli Jekonija dzemdināja Zalatiēli, un Zalatiēls dzemdināja Corobabeli.

13

Un Corobabels dzemdināja Abiudu, un Abiuds dzemdināja Eliaķimu, un Eliaķims dzemdināja Acoru.

14

Un Acors dzemdināja Cadoku, un Cadoks dzemdināja Aķimu, un Aķims dzemdināja Eliudu.

15

Un Eliuds dzemdināja Eleacaru, un Eleacars dzemdināja Mattanu, un Mattans dzemdināja Jēkabu.

16

Un Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no kuras ir piedzimis Jēzus, kas top saukts Kristus.

17

Tad nu pavisam no Ābraāma līdz Dāvidam ir četrpadsmit augumi; un no Dāvida līdz aizvešanai uz Bābeli ir četrpadsmit augumi; un no aizvešanas uz Bābeli līdz Kristum četrpadsmit augumi.

18

Bet Jēzus Kristus piedzimšana bija tāda: kad Marija, viņa māte, Jāzepam bija saderēta, pirms tie nāca kopā, tā atradās grūta no Svētā Gara.

19

Bet Jāzeps, viņas vīrs, taisns būdams un negribēdams tai kaunu darīt, gribēja to slepeni atstāt.

20

Bet viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis sapnī parādījās sacīdams: Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties, Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis; jo kas iekš tās dzimis, tas ir no Svētā Gara.

21

Un viņa dzemdēs dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt Jēzus; jo Viņš izpestīs savus ļaudis no viņu grēkiem.

22

Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, kas runāts no Tā Kunga caur to pravieti, kas saka:

23

Redzi, tā jumprava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Immanuels, tas ir tulkots: Dievs ar mums.

24

Bet Jāzeps no miega uzmodies darīja, kā viņam Tā Kunga eņģelis bija pavēlējis, un ņēma savu sievu pie sevis;

25

Un viņu neatzina, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi savu pirmdzimto Dēlu, un nosauca Viņa vārdu Jēzus.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685