A A A A A
×

ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ವರ್ಷದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಾಣಿಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು.
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ದಿನದ ಇದೇ ದಿನದ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದುಕೋ; ಇದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ದ್ರೋಹಿವಂಶಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೇಳು - ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ - ಹಂಡೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಡು, ಮೇಲಿಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಯ್ಯಿಸು;
ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು, ತೊಡೆ ಮುಂದೊಡೆ ಮೊದಲಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಖಂಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕು, ಉತ್ತಮವಾದ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸು.
ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ; ಹಂಡೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು; ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸು; ಹೌದು, ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸು.”
ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ - “ಹಾ, ರಕ್ತಮಯವಾದ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ! ಆ ಹಂಡೆಯ ಕಿಲುಬು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪವಾಗಿದೆಯಲ್ಲಾ! ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಧೂಳು ಮುಚ್ಚೀತೆಂದು ಆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಅದನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯದೆ, ಬರೀ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆ ರಕ್ತದಿಂದ ರೋಷವೆದ್ದು ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಲೆಂದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಗಗೊಡಿಸದೆ ಬರೀ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಹೀಗಿರಲು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ - “ಹಾ, ರಕ್ತಮಯವಾದ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ! ನಾನೇ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆನು.
೧೦
ತುಂಬಾ ಸೌದೆ ಹಾಕು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನುರಿಸು, ಮಾಂಸವನ್ನು ತೀರಾ ಬೇಯಿಸು, ಸಾರನ್ನು ಮಂದಮಾಡು, ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಂದುಹೋಗಲಿ.
೧೧
ಆಮೇಲೆ ಹಂಡೆಯು ಕಾದು ತಾಮ್ರವು ಕೆಂಪಾಗಿ, ಒಳಗಣ ಕಲ್ಮಷವು ಕರಗಿ ಕಿಲುಬು ಇಲ್ಲವಾಗುವಂತೆ, ಅದನ್ನು ಬರಿದುಮಾಡಿ ಕೆಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡು.
೧೨
ಅದು ನನಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನೂ ಆಯಾಸವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ; ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಕಿಲುಬು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ನೀಗಲಿಲ್ಲ.
೧೩
ಅಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಲಂಪಟತನ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧಿಮಾಡಿದರೂ ನೀನು ಶುದ್ಧಿಯಾಗದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದಲೂ ನಾನು ನನ್ನ ರೋಷವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿ ಶಾಂತನಾಗುವವರೆಗೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಶುದ್ಧಿಯಾಗದೆ ಇರುವೆ.
೧೪
ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಾನೇ ಇದನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ; ಇದು ನಡೆದೇ ತೀರುವುದು, ನಾನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಹಿಂತೆಗೆಯೆನು, ಕ್ಷಮಿಸೆನು, ಕರುಣಿಸೆನು; ನಿನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಆಗುವುದು; ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ನುಡಿ.”
೧೫
ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಣಿಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು -
೧೬
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಗೋ, ಒಂದೇ ಏಟಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ನೇತ್ರಾನಂದವಾಗಿರುವವಳನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆದರೂ ನೀನು ಗೋಳಾಡಬೇಡ, ಅಳಬೇಡ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಬೇಡ.
೧೭
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮೊರೆಯಿಡು, ವಿಯೋಗದುಃಖ ತೋರಿಸಬೇಡ. ರುಮಾಲನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರು, ಕೆರಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರು, ಬಾಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಗಾರಿಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ.”
೧೮
“ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಲು, ನಾನು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಿದೆನು; ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ತೀರಿಹೋದಳು; ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು.
೧೯
ಜನರು, “ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದೇನು? ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ?’ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು.
೨೦
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: “ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಈ ವಾಣಿಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ -
೨೧
ಇಸ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸಾರು - ಹಾ, ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯಬಲ, ನೇತ್ರಾನಂದ ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯ ಆದ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನು ನಾನು ಅಪವಿತ್ರಮಾಡಿಸುವೆನು; ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಖಡ್ಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವರು, ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
೨೨
ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ ನೀವೂ ಮಾಡುವಿರಿ, ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ,
೨೩
ಗಾರಿಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ನದೆ, ರುಮಾಲನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು, ಕೆರಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇರುವಿರಿ; ನೀವು ಗೋಳಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ನರಳುವಿರಿ. ಒಬ್ಬರೆದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ನರಳುವಿರಿ.
೨೪
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಗುರುತಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ; ಇದು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.
೨೫
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಅವರಿಗೆ ಬಲಾಧಾರವೂ ನೇತ್ರಾನಂದವೂ ಆದ ಅವರ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರ ಆಲಯವನ್ನೂ ಹೃದಯೋಲ್ಲಾಸವಾದ ಅವನ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ನಾನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುವ ದಿನದಲ್ಲಿ
೨೬
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುವನು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀನು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳುವಂತೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು.
೨೭
ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗಾಗಿ ನೀನು ಬಾಯಿಬಿಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮೂಕತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವೆ; ಹೀಗೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಾಗುವೆ. ನಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.”
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:1
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:2
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:3
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:4
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:5
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:6
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:7
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:8
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:9
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:10
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:11
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:12
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:13
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:14
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:15
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:16
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:17
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:18
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:19
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:20
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:21
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:22
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:23
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:24
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:25
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:26
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೨೪:27
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 1 / ಯೆಜೆಕಿ 1
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 2 / ಯೆಜೆಕಿ 2
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 3 / ಯೆಜೆಕಿ 3
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 4 / ಯೆಜೆಕಿ 4
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 5 / ಯೆಜೆಕಿ 5
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 6 / ಯೆಜೆಕಿ 6
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 7 / ಯೆಜೆಕಿ 7
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 8 / ಯೆಜೆಕಿ 8
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 9 / ಯೆಜೆಕಿ 9
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 10 / ಯೆಜೆಕಿ 10
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 11 / ಯೆಜೆಕಿ 11
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 12 / ಯೆಜೆಕಿ 12
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 13 / ಯೆಜೆಕಿ 13
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 14 / ಯೆಜೆಕಿ 14
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 15 / ಯೆಜೆಕಿ 15
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 16 / ಯೆಜೆಕಿ 16
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 17 / ಯೆಜೆಕಿ 17
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 18 / ಯೆಜೆಕಿ 18
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 19 / ಯೆಜೆಕಿ 19
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 20 / ಯೆಜೆಕಿ 20
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 21 / ಯೆಜೆಕಿ 21
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 22 / ಯೆಜೆಕಿ 22
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 23 / ಯೆಜೆಕಿ 23
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 24 / ಯೆಜೆಕಿ 24
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 25 / ಯೆಜೆಕಿ 25
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 26 / ಯೆಜೆಕಿ 26
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 27 / ಯೆಜೆಕಿ 27
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 28 / ಯೆಜೆಕಿ 28
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 29 / ಯೆಜೆಕಿ 29
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 30 / ಯೆಜೆಕಿ 30
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 31 / ಯೆಜೆಕಿ 31
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 32 / ಯೆಜೆಕಿ 32
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 33 / ಯೆಜೆಕಿ 33
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 34 / ಯೆಜೆಕಿ 34
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 35 / ಯೆಜೆಕಿ 35
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 36 / ಯೆಜೆಕಿ 36
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 37 / ಯೆಜೆಕಿ 37
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 38 / ಯೆಜೆಕಿ 38
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 39 / ಯೆಜೆಕಿ 39
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 40 / ಯೆಜೆಕಿ 40
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 41 / ಯೆಜೆಕಿ 41
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 42 / ಯೆಜೆಕಿ 42
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 43 / ಯೆಜೆಕಿ 43
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 44 / ಯೆಜೆಕಿ 44
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 45 / ಯೆಜೆಕಿ 45
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 46 / ಯೆಜೆಕಿ 46
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 47 / ಯೆಜೆಕಿ 47
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 48 / ಯೆಜೆಕಿ 48