A A A A A
×

ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪

ಇಸ್ರಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಂದು,
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವಾಣಿ ಇದು:
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಜನರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಕಾರಿಯಾದ ಈ ವಿಘ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ; ಇಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ದೈವೋತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವುದು ಸರಿಯೆ? ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ.
“ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳು - ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ - ಇಸ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಪಾಪಕಾರಿಯಾದ ಆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಪಾತಕಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು.
ಇಸ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದುದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಆಶಾಪಾಶದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹಿಡಿಯುವೆನು.
“ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಇಸ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ - ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಸಹ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನುಮಾಡಿರಿ.
“ಏಕೆಂದರೆ ಇಸ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಸ್ರಯೇಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದೇಶಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ಅಗಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಪಕಾರಿಯಾದ ಆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನ ಮೂಲಕ ದೈವೋತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಾನೇ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು.
ಅವನಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿ ಅವನ ದುರ್ಗತಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಗುರುತಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟುಗಾದೆಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು; ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವೆನು; ಹೀಗೆ ನಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.
“ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಮರುಳುಗೊಂಡು ದೈವೋಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ನುಡಿದರೆ, ಆ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಾನೇ. ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಇಸ್ರಯೇಲರಾದ ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವೆನು.
೧೦
ಪ್ರವಾದಿಯ ದೋಷವು ಎಷ್ಟೋ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವನ ದೋಷವೂ ಅಷ್ಟೇ; ಉಭಯರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೋಷಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು.
೧೧
ಹೀಗಾದರೆ ಇಸ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯರು, ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದ್ರೋಹಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳರು; ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿ ಇರುವೆನು; ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ನುಡಿ.”
೧೨
ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ವಾಣಿ ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದಿತು:
೧೩
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಒಂದು ನಾಡು ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೈಯೆತ್ತಿ, ಅದರ ಜೀವನಾಧಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ಬರಮಾಡಿ, ಜನ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
೧೪
ನೋಹ, ದಾನಿಯೇಲ, ಯೋಬ, ಎಂಬೀ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸದಾಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಂತಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು; ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ನುಡಿ.
೧೫
“ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳು ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಜನಗೊಳಿಸಿ, ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಯಾರೂ ಹಾದುಹೋಗದಂತೆ ಹೆದರಿಸುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
೧೬
ಈ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ತಾವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ನಾಡು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವುದು; ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ನುಡಿ.
೧೭
“ ‘ಖಡ್ಗವೇ, ಆ ನಾಡನ್ನು ಹೊಕ್ಕುಹೋಗು’ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ ನಾಡಿಗೆ ತಂದು, ಜನ ಹಾಗು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
೧೮
ಈ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ತಾವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ನುಡಿ.
೧೯
“ನಾನು ಆ ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಕಾರಿ, ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
೨೦
ನೋಹ, ದಾನಿಯೇಲ, ಯೋಬ, ಎಂಬವರು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ತಮ್ಮ ಸದಾಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಂತಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಗಂಡುಮಗನನ್ನಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ನುಡಿ.”
೨೧
ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ: “ನಾನು ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ, ದುಷ್ಟಮೃಗ, ವ್ಯಾಧಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಮಾಡಿ ಜನ ಜಾನುವಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನು!
೨೨
ಆದರೂ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು; ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸೇರಿದಾಗ ನೀವು ಅವರ ದುರ್ಮಾರ್ಗ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುವಿರಿ.
೨೩
ನೀವು ಅವರ ದುರ್ಮಾರ್ಗ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವುದು; ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆಗ ತಿಳಿಯುವುದು. ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ನುಡಿ.”
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:1
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:2
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:3
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:4
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:5
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:6
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:7
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:8
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:9
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:10
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:11
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:12
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:13
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:14
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:15
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:16
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:17
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:18
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:19
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:20
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:21
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:22
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೪:23
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 1 / ಯೆಜೆಕಿ 1
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 2 / ಯೆಜೆಕಿ 2
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 3 / ಯೆಜೆಕಿ 3
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 4 / ಯೆಜೆಕಿ 4
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 5 / ಯೆಜೆಕಿ 5
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 6 / ಯೆಜೆಕಿ 6
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 7 / ಯೆಜೆಕಿ 7
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 8 / ಯೆಜೆಕಿ 8
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 9 / ಯೆಜೆಕಿ 9
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 10 / ಯೆಜೆಕಿ 10
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 11 / ಯೆಜೆಕಿ 11
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 12 / ಯೆಜೆಕಿ 12
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 13 / ಯೆಜೆಕಿ 13
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 14 / ಯೆಜೆಕಿ 14
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 15 / ಯೆಜೆಕಿ 15
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 16 / ಯೆಜೆಕಿ 16
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 17 / ಯೆಜೆಕಿ 17
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 18 / ಯೆಜೆಕಿ 18
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 19 / ಯೆಜೆಕಿ 19
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 20 / ಯೆಜೆಕಿ 20
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 21 / ಯೆಜೆಕಿ 21
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 22 / ಯೆಜೆಕಿ 22
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 23 / ಯೆಜೆಕಿ 23
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 24 / ಯೆಜೆಕಿ 24
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 25 / ಯೆಜೆಕಿ 25
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 26 / ಯೆಜೆಕಿ 26
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 27 / ಯೆಜೆಕಿ 27
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 28 / ಯೆಜೆಕಿ 28
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 29 / ಯೆಜೆಕಿ 29
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 30 / ಯೆಜೆಕಿ 30
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 31 / ಯೆಜೆಕಿ 31
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 32 / ಯೆಜೆಕಿ 32
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 33 / ಯೆಜೆಕಿ 33
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 34 / ಯೆಜೆಕಿ 34
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 35 / ಯೆಜೆಕಿ 35
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 36 / ಯೆಜೆಕಿ 36
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 37 / ಯೆಜೆಕಿ 37
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 38 / ಯೆಜೆಕಿ 38
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 39 / ಯೆಜೆಕಿ 39
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 40 / ಯೆಜೆಕಿ 40
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 41 / ಯೆಜೆಕಿ 41
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 42 / ಯೆಜೆಕಿ 42
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 43 / ಯೆಜೆಕಿ 43
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 44 / ಯೆಜೆಕಿ 44
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 45 / ಯೆಜೆಕಿ 45
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 46 / ಯೆಜೆಕಿ 46
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 47 / ಯೆಜೆಕಿ 47
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 48 / ಯೆಜೆಕಿ 48