A A A A A
Facebook Instagram Twitter
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವಾಣಿ ಇದು:
“ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ದ್ರೋಹಿವಂಶದ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಆ ವಂಶದವರು ದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ಕಾಣರು, ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕೇಳರು.
“ನರಪುತ್ರನೇ, ವಲಸೆಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ಹೊರಡು. ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು: ಅವರು ದ್ರೋಹಿವಂಶದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಲಸೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೊ ಎಂಬಂತೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುವವನಂತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹೊರಟುಹೋಗು.
ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೀನು ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೋಡಿ, ಕಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆಹಾಕಿ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡುಹೋಗು; ನೆಲವನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಮೋರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೋ; ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಸ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಮುಂಗುರುತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.”
ಆಗ ನಾನು ನನಗಾದ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ: ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಲಸೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೋ ಎಂಬಂತೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ; ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಮಾಡಿ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದ ಈ ವಾಣಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು:
“ನರಪುತ್ರನೇ, ದ್ರೋಹಿವಂಶದವರಾದ ಇಸ್ರಯೇಲರು, ‘ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ?’ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲವೆ?
೧೦
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ‘ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ: ಈ ಹೊರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ;
೧೧
ಇದನ್ನೂ ನುಡಿ, - ‘ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಗುರುತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗಾಗುವುದು: ಅವರು ವಲಸೆಯಾಗಿ ಸೆರೆಹೋಗುವರು.
೧೨
ಅವರಲ್ಲಿನ ರಾಜನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೊರಟುಹೋಗುವನು: ಅವನು ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೋಡಿ, ಕಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವನು; ಅವನು ಮೋರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವನು, ಭೂಮಿಯು ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದು.
೧೩
ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಲೆಯೊಡ್ಡುವೆನು, ನಾನು ಹಾಕಿದ ಉರುಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವನು: ಬಾಬಿಲೋನಿಯಾ ದೇಶದ ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಒಯ್ಯುವೆನು; ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸಾಯುವನು, ಆದರೂ ಆ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡನು.
೧೪
ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಕಲ ಸಹಾಯಕರನ್ನೂ ಅವನ ಸಮಸ್ತವ್ಯೂಹಗಳವರನ್ನೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯ ಗಾಳಿಗೂ ತೂರಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸುವೆನು.
೧೫
“ನಾನು ಅವರನ್ನು ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.
೧೬
ನಾನು ಕೆಲವರನ್ನು ಖಡ್ಗ-ಕ್ಷಾಮ-ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾವು ಸೇರಿದ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವೆನು: ನಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂದು ಆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.”
೧೭
ಇದಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ವಾಣಿ ನನಗೆ ಇಂತೆಂದಿತು:
೧೮
“ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಅನ್ನವನ್ನು ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ತಿಂದು, ನೀರನ್ನು ನಡುಕದಿಂದ ಕುಡಿದು, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
೧೯
ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಇಸ್ರಯೇಲ್ ನಾಡಿನ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನೂ ಕುರಿತು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ: ‘ಅವರು ಅನ್ನವನ್ನು ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ತಿಂದು ನೀರನ್ನು ನಡುಕದಿಂದ ಕುಡಿಯುವರು: ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಹಿಂಸಾಚಾರಿಗಳು; ಈ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿನ ಸೊತ್ತೆಲ್ಲಾ ಸೂರೆಯಾಗಿ, ನಾಡು ಬರಿದಾಗುವುದು.
೨೦
ಆಗ ಜನ ತುಂಬಿದ ಊರುಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ನಾಡು ಪಾಳುಬೀಳುವುದು; ನಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.”
೨೧
ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ವಾಣಿ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದು:
೨೨
“ನರಪುತ್ರನೇ, ‘ಕ್ಲುಪ್ತಕಾಲ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಲಿದೆ, ದಿವ್ಯದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರರ್ಥಕ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಸ್ರಯೇಲ್ ನಾಡಿನವರು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಗಾದೆ ಏನು?
೨೩
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು - ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ - ನಾನು ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುವೆನು; ಅದು ಇಸ್ರಯೇಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಲ್ಲದು; ನಾನು ನುಡಿಯುವ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ: ಕ್ಲುಪ್ತಕಾಲ ಹತ್ತಿರಬಂದಿದೆ. ದಿವ್ಯದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
೨೪
“ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಸ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ದರ್ಶನವಾಗದು; ಮೋಸದ ಕಣಿ ಇರದು.
೨೫
ನಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ; ನಾನು ನುಡಿದೆ ತೀರುವೆನು; ನಾನು ನುಡಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವುದು, ಇನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗದು. ದ್ರೋಹಿ ವಂಶದವರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನುಡಿದದ್ದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ.”
೨೬
ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ವಾಣಿ ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದಿತು:
೨೭
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಗೋ, ಇಸ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು, ‘ಇವನಿಗಾದ ದಿವ್ಯದರ್ಶನ ಮುಂದೆ ಬಹುದೂರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು; ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗತಕ್ಕನ್ನು ಮುಂತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
೨೮
ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಾವಕಾಶವಾಗದು; ನಾನಾಡುವ ಮಾತು ನೆರವೇರುವುದು ಖಂಡಿತ; ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ನುಡಿ.”ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:1
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:2
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:3
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:4
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:5
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:6
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:7
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:8
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:9
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:10
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:11
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:12
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:13
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:14
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:15
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:16
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:17
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:18
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:19
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:20
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:21
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:22
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:23
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:24
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:25
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:26
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:27
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ ೧೨:28


ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 1 / ಯೆಜೆಕಿ 1
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 2 / ಯೆಜೆಕಿ 2
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 3 / ಯೆಜೆಕಿ 3
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 4 / ಯೆಜೆಕಿ 4
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 5 / ಯೆಜೆಕಿ 5
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 6 / ಯೆಜೆಕಿ 6
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 7 / ಯೆಜೆಕಿ 7
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 8 / ಯೆಜೆಕಿ 8
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 9 / ಯೆಜೆಕಿ 9
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 10 / ಯೆಜೆಕಿ 10
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 11 / ಯೆಜೆಕಿ 11
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 12 / ಯೆಜೆಕಿ 12
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 13 / ಯೆಜೆಕಿ 13
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 14 / ಯೆಜೆಕಿ 14
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 15 / ಯೆಜೆಕಿ 15
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 16 / ಯೆಜೆಕಿ 16
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 17 / ಯೆಜೆಕಿ 17
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 18 / ಯೆಜೆಕಿ 18
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 19 / ಯೆಜೆಕಿ 19
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 20 / ಯೆಜೆಕಿ 20
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 21 / ಯೆಜೆಕಿ 21
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 22 / ಯೆಜೆಕಿ 22
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 23 / ಯೆಜೆಕಿ 23
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 24 / ಯೆಜೆಕಿ 24
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 25 / ಯೆಜೆಕಿ 25
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 26 / ಯೆಜೆಕಿ 26
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 27 / ಯೆಜೆಕಿ 27
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 28 / ಯೆಜೆಕಿ 28
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 29 / ಯೆಜೆಕಿ 29
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 30 / ಯೆಜೆಕಿ 30
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 31 / ಯೆಜೆಕಿ 31
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 32 / ಯೆಜೆಕಿ 32
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 33 / ಯೆಜೆಕಿ 33
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 34 / ಯೆಜೆಕಿ 34
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 35 / ಯೆಜೆಕಿ 35
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 36 / ಯೆಜೆಕಿ 36
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 37 / ಯೆಜೆಕಿ 37
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 38 / ಯೆಜೆಕಿ 38
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 39 / ಯೆಜೆಕಿ 39
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 40 / ಯೆಜೆಕಿ 40
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 41 / ಯೆಜೆಕಿ 41
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 42 / ಯೆಜೆಕಿ 42
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 43 / ಯೆಜೆಕಿ 43
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 44 / ಯೆಜೆಕಿ 44
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 45 / ಯೆಜೆಕಿ 45
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 46 / ಯೆಜೆಕಿ 46
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 47 / ಯೆಜೆಕಿ 47
ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 48 / ಯೆಜೆಕಿ 48