A A A A A
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩ಒಡೆಯನ ಸಂಗಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಯಾರ ಮುಂದಿರುವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ.
ತಡೆಯಲಾಗದ ಹಸಿವು ನಿನಗಿದ್ದರೂ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಿರುವಂತೆ ಸಂಯಮದಿಂದಿರು.
ಒಡೆಯನ ರುಚಿಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಡ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಮೋಸ ಅಡಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ.
ದುಡ್ಡಿನಾಸೆಗಾಗಿಯೆ ದುಡಿಯಬೇಡ; ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವ್ಯಯಮಾಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಅದು ಮಾಯ, ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗರುಡನಂತೆ ಆಗಸದತ್ತ ಅದರ ಓಟ.
۶
ಜಿಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಯವನು ಬಡಿಸುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣಬೇಡ; ಅವನ ರುಚಿಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಡ.
۷
ಅವನು ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ “ಉಣ್ಣು, ಕುಡಿ” ಎಂದರೂ; ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕರೆ.
۸
ನೀನು ತಿಂದ ತುತ್ತನ್ನೆ ಕಕ್ಕಿ ಬಿಡುವೆ, ನೀನು ಆಡಿದ ಸವಿಮಾತೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವೆ.
۹
ಮೂಢನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬೇಡ; ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮಾತನ್ನು ಅವನು ಮಾನ್ಯಮಾಡ.
۱۰
ಪುರಾತನ ಎಲ್ಲೆ ಗುರುತನ್ನು ಒತ್ತರಿಸಬೇಡ; ಅನಾಥರ ಹೊಲಗದ್ದೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಡ.
۱۱
ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಬಲಶಾಲಿ, ಆತ ನಿನ್ನೊಡನೆ ವಾದಿಸಬಲ್ಲ ಅವರ ಪರವಾಗಿ.
۱۲
ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವುದರತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಡು; ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
۱۳
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ತಿದ್ದಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಬೆತ್ತದ ಏಟಿಗೆ ಅವರು ಸತ್ತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
۱۴
ಬೆತ್ತದಿಂದ ಬೇಕಾದರೆ ಹೊಡೆ; ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆ.
۱۵
ಮಗನೇ, ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದರೆ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ.
۱۶
ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹಿತೋಕ್ತಿಗಳು ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೆ.
۱۷
ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಪಡಬೇಡ; ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿರಲಿ ನಿರಂತರ ಭಯಭಕ್ತಿ.
۱۸
ಆಗ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದು, ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು.
۱۹
ಮಗನೇ ಕೇಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಹರಿಸು.
۲۰
ಕುಡುಕರೊಡನೆ, ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕರೊಡನೆ ಸೇರಬೇಡ; ಮಿತಿಮೀರಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಜನರ ಜೊತೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ.
۲۱
ಕುಡುಕನಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕನಿಗೂ ಕಾದಿದೆ ದುರ್ಗತಿ; ಹರಕು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸುವುದು ಅವರ ನಿದ್ರಾಸಕ್ತಿ.
۲۲
ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು; ಮುಪ್ಪಿನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆಮಾಡದಿರು.
۲۳
ಸತ್ಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಸುಶಿಕ್ಷೆ, ವಿವೇಕ ಇವನ್ನು ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಕೊಂಡುಕೊ, ಮಾರಿಬಿಡಬೇಡ!
۲۴
ನೀತಿವಂತನ ತಂದೆಗೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷ; ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಹೆತ್ತವನಿಗೆ ಅತಿ ಉಲ್ಲಾಸ.
۲۵
ಹರ್ಷಗೊಳಿಸು ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು; ಆನಂದಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವಳನ್ನು.
۲۶
ಮಗನೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದು ನಾಟಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ; ನನ್ನ ನಡತೆ ಆದರ್ಶಕವಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ.
۲۷
ವೇಶ್ಯೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಬಾವಿ; ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಗುಳಿ.
۲۸
ಆಕೆ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಹೊಂಚುಹಾಕುತ್ತಾಳೆ; ಅನೇಕರನ್ನು ದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾಳೆ.
۲۹
ಕಿರಿಚಾಟ, ಕೂಗಾಟ, ಕಿತ್ತಾಟ, ಗೋಳಾಟವು ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತ ಹುಣ್ಣು, ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣು; ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ಯಾರು?
۳۰
ಮಿಶ್ರಮದ್ಯಪಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವವನೇ, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವವನೇ.
۳۱
ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಗೆ ಥಳಥಳಿಸುವ, ಗಂಟಲಿನೊಳಗೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ, ಇಳಿಯುವ, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಡ.
۳۲
ಕುಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾವಿನಂತೆ ಕಚ್ಚುವುದು; ಹೌದು, ವಿಷಸರ್ಪದಂತೆ ಕಡಿಯುವುದು.
۳۳
ನಿನ್ನಾ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನೇ ಕಾಣುವುದು; ಮನಸ್ಸು ವಕ್ರವಾದುವುಗಳನ್ನೇ ಹೊರಪಡಿಸುವುದು.
۳۴
ನೀನು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಇರುವವನಂತೆ ಇರುವೆ, ಹಡಗಿನ ಕಂಬದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವವನಂತೆ ಇರುವೆ.
۳۵
“ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದರೂ ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಬಡಿದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ; ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕುಡಿಯುವೆನು” ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವೆ.ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:1

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:2

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:3

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:4

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:5

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:6

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:7

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:8

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:9

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:10

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:11

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:12

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:13

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:14

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:15

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:16

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:17

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:18

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:19

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:20

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:21

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:22

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:23

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:24

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:25

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:26

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:27

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:28

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:29

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:30

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:31

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:32

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:33

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:34

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೨೩:35ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 1 / امثال 1

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 2 / امثال 2

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3 / امثال 3

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 4 / امثال 4

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 5 / امثال 5

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 6 / امثال 6

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 7 / امثال 7

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 8 / امثال 8

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 9 / امثال 9

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 10 / امثال 10

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 11 / امثال 11

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 12 / امثال 12

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 13 / امثال 13

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 14 / امثال 14

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 15 / امثال 15

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 16 / امثال 16

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 17 / امثال 17

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 18 / امثال 18

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 19 / امثال 19

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 20 / امثال 20

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 21 / امثال 21

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 22 / امثال 22

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 23 / امثال 23

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 24 / امثال 24

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 25 / امثال 25

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 26 / امثال 26

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 27 / امثال 27

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 28 / امثال 28

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 29 / امثال 29

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 30 / امثال 30

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 31 / امثال 31