A A A A A
Facebook Instagram Twitter
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧ಕಳ್ಳತಕ್ಕಡಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ; ನ್ಯಾಯವಾದ ತೂಕ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ.
ಅಹಂಕಾರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ; ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಗ್ರಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ.
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸರಳತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಅವರ ವಕ್ರತೆ ಸಂಹಾರಕ.
ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ನೆರವಾಗದು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ; ಸನ್ನಡತೆಯಿಂದಲೆ ಮರಣದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ.
ನಿರ್ದೋಷಿಯ ಮಾರ್ಗ ಸರಾಗ; ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ದುರುಳನ ಪತನ.
ಸಜ್ಜನರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸದಾಚಾರದಿಂದ; ವಂಚಕರ ಬಂಧನ ದುರಾಶೆಯಿಂದ.
ದುರುಳನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುವುದು ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷೆ; ಅಳಿವುದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ.
ಸಜ್ಜನನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುವನು; ದುರ್ಜನನು ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವನು.
ಅನೀತಿವಂತನು ಮಾತಿನಿಂದ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವನು; ನೀತಿವಂತನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡುವನು.
೧೦
ಸಜ್ಜನರು ಸುಖಿಗಳಾದರೆ ಊರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ; ದುರ್ಜನರು ಹಾಳಾದರೆ ಮಾಡುವರು ಜಯಘೋಷ.
೧೧
ಸತ್ಪುರುಷರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪುರೋದ್ಧಾರ; ದುಷ್ಟಜನರ ಕೆಟ್ಟ ಬಾಯಿಂದ ಅದರ ಸಂಹಾರ.
೧೨
ನೆರೆಯವನನ್ನು ತೃಣೀಕರಿಸುವವನು ಬುದ್ಧಿಹೀನ; ವಿವೇಕಿಯು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಳುವನು ಮೌನ.
೧೩
ಚಾಡಿಕೋರನು ಗುಟ್ಟನ್ನು ರಟ್ಟುಮಾಡುವನು; ನಂಬಿಕಸ್ತನು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಮಾಡುವನು.
೧೪
ನಾಯಕನಿಲ್ಲದ ಜನತೆ ನಾಶವಾಗುವುದು; ಹಲವರು ಸುಮಂತ್ರಿಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದು.
೧೫
ಅಪರಿಚಿತನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿಂತರೆ ಹಾನಿ; ಜಾಮೀನನ್ನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಮ್ಮದಿ.
೧೬
ಸದ್ಗುಣಸ್ತ್ರೀ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು; ಬಲವಂತವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು.
೧೭
ಪರೋಪಕಾರಿ ತನಗೂ ಉಪಕಾರಿ; ಕ್ರೂರಿಯಾದವನು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕ್ರೂರಿ.
೧೮
ದುರುಳನು ಪಡೆವ ಸಂಬಳ ಜೊಳ್ಳು ಸಂಬಳ; ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವವನು ಪಡೆವನು ಸತ್ಫಲ.
೧೯
ಧರ್ಮನಿರತನಿಗೆ ದೊರಕುವುದು ಜೀವ; ಅಧರ್ಮಾಸಕ್ತನಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಮರಣ.
೨೦
ವಕ್ರಹೃದಯರು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು; ಸನ್ಮಾರ್ಗಿಗಳು ಆತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರು.
೨೧
ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ; ಶಿಷ್ಟ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು ಮುಕ್ತಿ.
೨೨
ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟು ನಡೆಯುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ; ಹಂದಿಯ ಮೂತಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿ.
೨೩
ಸಜ್ಜನರ ಕೋರಿಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಧಕ; ದುರ್ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೋಪಾಗ್ನಿ ಸಾಧಕ.
೨೪
ಅಳತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವವನು ಧನಾಢ್ಯನಾಗುವನು; ಕೊಡಬೇಕಾದುದನ್ನೂ ಬಿಗಿಹಿಡಿದವನು ಬಡವನಾಗುವನು.
೨೫
ದಾನ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಧನವಂತನಾಗುವನು; ನೀರು ಹಾಯಿಸುವವನಿಗೆ ನೀರು ದೊರಕುವುದು.
೨೬
ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನ ಮೇಲೆ ಜನರ ಶಾಪ; ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಮಾರುವವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ.
೨೭
ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವವನು ಕೃಪಾರ್ಥಿ; ಕೇಡನ್ನು ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಕೇಡೇ ಗತಿ.
೨೮
ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದವನು ಉದುರಿಹೋಗುವನು; ದೈವಭಕ್ತನು ಕುಡಿಯಂತೆ ಚಿಗುರುವನು.
೨೯
ಮನೆಯವರನ್ನೆ ಬಾಧಿಸುವವನು ಗಳಿಸುವುದು ಗಾಳಿ; ಬಿದ್ದಿರುವನವನು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಊಳಿಗನಾಗಿ.
೩೦
ಸಜ್ಜನರು ಈವುದು ಜೀವಫಲ; ದುರ್ಜನರು ಪಡೆವುದು ಅಕಾಲಮರಣ.
೩೧
ಸಜ್ಜನರೇ ಜಗದೊಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಲ್ಲಿ; ಹೇಳಬೇಕೆ ಇನ್ನು ದುರ್ಜನರ, ಹಾಗೂ ಪಾಪಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ?ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:1

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:2

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:3

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:4

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:5

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:6

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:7

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:8

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:9

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:10

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:11

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:12

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:13

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:14

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:15

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:16

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:17

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:18

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:19

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:20

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:21

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:22

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:23

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:24

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:25

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:26

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:27

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:28

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:29

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:30

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ೧೧:31ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 1 / ಜ್ಞಾನ 1

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 2 / ಜ್ಞಾನ 2

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3 / ಜ್ಞಾನ 3

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 4 / ಜ್ಞಾನ 4

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 5 / ಜ್ಞಾನ 5

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 6 / ಜ್ಞಾನ 6

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 7 / ಜ್ಞಾನ 7

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 8 / ಜ್ಞಾನ 8

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 9 / ಜ್ಞಾನ 9

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 10 / ಜ್ಞಾನ 10

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 11 / ಜ್ಞಾನ 11

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 12 / ಜ್ಞಾನ 12

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 13 / ಜ್ಞಾನ 13

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 14 / ಜ್ಞಾನ 14

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 15 / ಜ್ಞಾನ 15

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 16 / ಜ್ಞಾನ 16

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 17 / ಜ್ಞಾನ 17

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 18 / ಜ್ಞಾನ 18

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 19 / ಜ್ಞಾನ 19

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 20 / ಜ್ಞಾನ 20

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 21 / ಜ್ಞಾನ 21

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 22 / ಜ್ಞಾನ 22

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 23 / ಜ್ಞಾನ 23

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 24 / ಜ್ಞಾನ 24

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 25 / ಜ್ಞಾನ 25

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 26 / ಜ್ಞಾನ 26

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 27 / ಜ್ಞಾನ 27

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 28 / ಜ್ಞಾನ 28

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 29 / ಜ್ಞಾನ 29

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 30 / ಜ್ಞಾನ 30

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 31 / ಜ್ಞಾನ 31