A A A A A
×

ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯

ಒಡನೆ ಕೈ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡು ದೇವಾ I ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬು ಪ್ರವಾಹ II
ಮುಳುಗುತಿಹೆನು ಕಳ್ಳುಸುಬಿನಲಿ; ಕಾಲೂರಲೆನಗೆ ನೆಲವಿಲ್ಲ I ಸಿಕ್ಕಿಹೆನು ಆಳ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ, ಹುಚ್ಚುಹೊಳೆ ಕೊಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಾ II
ಕಾಯ್ದು ಕಾಯ್ದು ಕಣ್ಣು ಗುಳಿಬಿದ್ದಿದೆ ದೇವಾ, ನಿನಗಾಗಿ I ಗಂಟಲು ಒಣಗಿದೆ, ಜೀವ ಸೊರಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ II
ತಲೆ ಕೂದಲಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಿಹರು ನಿಷ್ಕಾರಣ ದ್ವೇಷಿಗಳು I ಬಲಿಷ್ಟರಿಹರು ನನ್ನ ಕೊಲೆಗಡುಕರು, ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತ ಶತ್ರುಗಳು I ಕಳ್ಳನಾನಲ್ಲನಾದರೂ ದಂಡಕೋರುತಿಹರು ವೈರಿಗಳು II
ನನ್ನ ಮೂರ್ಖತನವನು ದೇವಾ, ನೀ ಬಲ್ಲೆಯಯ್ಯಾ I ನನ್ನಪರಾಧಗಳು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ II
ಪ್ರಭು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರಾ, I ನನ್ನಿಂದ ನಿರಾಶೆಯಾಗದಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿದವರಿಗೆ II ಇಸ್ರಯೇಲರ ದೇವಾ I ನನ್ನಿಂದ ನಿಂದೆಯಾಗದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ II
ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ನಿಂದೆಗೊಳಗಾದೆನಯ್ಯಾ I ನಾಚಿಕೆಯಿಂದಲೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೆನಯ್ಯಾ II
ನನ್ನವರಿಗೇ ನಾನನ್ಯನಾದೆನಯ್ಯಾ I ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೇ ಹೊರಗಿನವನಾದೆನಯ್ಯಾ II
ಅಗ್ನಿಯಂತೆನ್ನ ದಹಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನಾಲಯದಭಿಮಾನ I ಎನ್ನ ಮೇಲೆರಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಡುದ್ರೋಹಿಗಳ ದೂಷಣ II
೧೦
ಅತ್ತತ್ತು ನಾ ಒಪ್ಪೊತ್ತಿದ್ದುದೆಲ್ಲಾ I ಚುಚ್ಚುಮಾತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತಲ್ಲಾ II
೧೧
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು ನಾನುಟ್ಟುಕೊಂಡೆನಯ್ಯಾ I ಅಣಕ ಅವಹೇಳನಕೆ ಗುರಿಯಾದೆನಯ್ಯಾ II
೧೨
ಊರ ಬಾಗಿಲಲಿ ಕೂರುವವರ ಹರಟೆಗೆ ಕಾರಣನಾದೆನಯ್ಯಾ I ಸಾರಾಯಿ ಮದ್ಯಸಾರ ಕುಡಿವವರ ಪದ್ಯವಸ್ತುವಾದೆನಯ್ಯಾ II
೧೩
ಪ್ರಸನ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು, ನಾ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿರುವೆ ನಿನಗೆ I ಪ್ರೀತಿಮಯ ದೇವಾ, ಜೀವೋದ್ಧಾರಕ, ಸದುತ್ತರ ನೀಡೆನಗೆ II
೧೪
ಕಳ್ಳುಸುಬಿನಲಿ ನಾನಿಳಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಸೆಳೆದುಕೊ I ಪೊಳ್ಳು ದುರುಳರ ಮಡುವಿನಲಿ ನಾ ಮುಳುಗದಂತೆ ಎಳೆದುಕೊ II
೧೫
ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆಯು ಎನ್ನ ಕೊಚ್ಚದಿರಲಯ್ಯಾ I ಮಡುವು ಎನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಯ್ಯಾ I ಪಾತಾಳವೆನ್ನನು ನುಂಗದಿರಲಯ್ಯಾ II
೧೬
ಆಲಿಸೆನ್ನ ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸುಮಧುರ I ಕಟಾಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ದೇವಾ, ಕರುಣಾಸಾಗರ II
೧೭
ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಬೇಡಯ್ಯಾ I ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವೆ, ತಡಮಾಡಬೇಡಯ್ಯಾ II
೧೮
ಹತ್ತಿರ ಬಂದೆನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಯ್ಯಾ I ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯಾ II
೧೯
ನನಗಾದ ನಿಂದೆ, ಅಪಮಾನ, ಲಜ್ಜೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಯ್ಯಾ I ನನ್ನ ವೈರಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ II
೨೦
ನಿಂದೆಯಿಂದ ಮನನೊಂದು ಹತಾಶನಾಗಿರುವೆನಯ್ಯಾ I ಹಾತೊರೆದರೂ ದಯೆತೋರುವನಾರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ I ಅರಸಿದರೂ ಸಾಂತ್ವನನೀಡುವವನು ದೊರಕಲಿಲ್ಲ II
೨೧
ಹಸಿದ ನನಗೆ ವಿಷಬೆರೆತ ಆಹಾರವಿತ್ತರಯ್ಯಾ I ಬಾಯಾರಿದೆನಗೆ ಕಹಿ ಕಾಡಿಯನು ಕೊಟ್ಟರಯ್ಯಾ II
೨೨
ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ ಊಟವೇ ಅವರಿಗೆ ಉರುಲಾಗಲಿ I ಅವರ ಹಬ್ಬದೌತಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಬೋನಾಗಲಿ II
೨೩
ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮಬ್ಬಾಗಿ ಕಾಣದೆಹೋಗಲಿ I ಅವರ ಸೊಂಟ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ನಡುಗುತ್ತಿರಲಿ II
೨೪
ನಿನ್ನ ರೌದ್ರ ಅವರ ಮೇಲೆರಗಲಿ I ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಗ್ನಿ ಅವರನು ದಹಿಸಲಿ II
೨೫
ಅವರ ಪಾಳೆಯ ಹಾಳು ಬೀಳಲಿ I ಅವರ ಗುಡಾರ ಬಿಕೋ ಎನಿಸಲಿ II
೨೬
ನೀ ಗಾಯಪಡಿಸಿದವರನು ಪೀಡಿಸುತಿಹರು I ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೆಳೆಯುತಿಹರು II
೨೭
ದಂಡನೆ ಮೇಲೆ ದಂಡನೆಯನು ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸು I ಅವರು ನಿರಪರಾಧಿಗಳೆಂಬುದನು ತಪ್ಪಿಸು II
೨೮
ಉಳಿಸಬೇಡವರನು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲಿ I ಸೇರಿಸಬೇಡವರನು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲಿ II
೨೯
ದೇವಾ, ನಾ ನೊಂದುಬೆಂದಿಹೆನಯ್ಯಾ I ಉದ್ಧರಿಸಿ ನನ್ನನು ಕಾಪಾಡಯ್ಯಾ II
೩೦
ಸಂಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ದೇವರ ಶ್ರೀನಾಮವನು I ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದಾತನನು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು II
೩೧
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನಿಗಿದುವೇ ಸುಪ್ರೀತಿ I ಕೊಂಬುಗೊರಸುಳ್ಳ ಗೂಳಿಬಲಿಗಿಂತ II
೩೨
ಇದನರಿತು ದೀನದಲಿತರು ಆನಂದಗೊಳ್ಳಲಿ I ದೇವನನು ಅರಸುವವರು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳ್ಳಲಿ II
೩೩
ಬಡಬಗ್ಗರ ಮೊರೆಗೆ ಪ್ರಭು ಕಿವಿಗೊಡದಿರನು I ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಹ ತನ್ನವರನು ತಿರಸ್ಕರಿಸನು II
೩೪
ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳು ಆತನನು ಕೊಂಡಾಡಲಿ I ಸಾಗರಗಳು, ಜಲಚರಗಳು ಆತನನು ಭಜಿಸಲಿ II
೩೫
ರಕ್ಷಿಸುವನು ದೇವನು ಆ ಸಿಯೋನ್ ಪಟ್ಟಣವನು I ಕಟ್ಟಿಸುವನು ಯೆಹೂದ ನಾಡಿನ ನಗರಗಳನು I ಸ್ವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಬರು ಆತನ ಪ್ರಜೆ ಅದನು II
೩೬
ಅವರ ವಂಶಜರೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗುವರದಕೆ I ದೇವರನಾಮ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅದಕೆ II
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:1
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:2
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:3
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:4
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:5
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:6
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:7
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:8
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:9
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:10
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:11
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:12
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:13
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:14
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:15
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:16
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:17
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:18
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:19
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:20
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:21
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:22
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:23
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:24
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:25
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:26
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:27
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:28
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:29
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:30
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:31
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:32
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:33
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:34
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:35
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೯:36
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 1 / ಕೀರ್ತ 1
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2 / ಕೀರ್ತ 2
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 3 / ಕೀರ್ತ 3
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 4 / ಕೀರ್ತ 4
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 5 / ಕೀರ್ತ 5
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 6 / ಕೀರ್ತ 6
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 7 / ಕೀರ್ತ 7
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 8 / ಕೀರ್ತ 8
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 9 / ಕೀರ್ತ 9
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 10 / ಕೀರ್ತ 10
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 11 / ಕೀರ್ತ 11
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 12 / ಕೀರ್ತ 12
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 13 / ಕೀರ್ತ 13
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 14 / ಕೀರ್ತ 14
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 15 / ಕೀರ್ತ 15
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 16 / ಕೀರ್ತ 16
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 17 / ಕೀರ್ತ 17
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 18 / ಕೀರ್ತ 18
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 19 / ಕೀರ್ತ 19
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 20 / ಕೀರ್ತ 20
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 21 / ಕೀರ್ತ 21
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 22 / ಕೀರ್ತ 22
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 23 / ಕೀರ್ತ 23
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 24 / ಕೀರ್ತ 24
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 25 / ಕೀರ್ತ 25
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 26 / ಕೀರ್ತ 26
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 27 / ಕೀರ್ತ 27
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 28 / ಕೀರ್ತ 28
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 29 / ಕೀರ್ತ 29
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 30 / ಕೀರ್ತ 30
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 31 / ಕೀರ್ತ 31
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 32 / ಕೀರ್ತ 32
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 33 / ಕೀರ್ತ 33
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34 / ಕೀರ್ತ 34
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 35 / ಕೀರ್ತ 35
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 36 / ಕೀರ್ತ 36
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 37 / ಕೀರ್ತ 37
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 38 / ಕೀರ್ತ 38
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 39 / ಕೀರ್ತ 39
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 40 / ಕೀರ್ತ 40
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 41 / ಕೀರ್ತ 41
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 42 / ಕೀರ್ತ 42
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 43 / ಕೀರ್ತ 43
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 44 / ಕೀರ್ತ 44
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 45 / ಕೀರ್ತ 45
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 46 / ಕೀರ್ತ 46
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 47 / ಕೀರ್ತ 47
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 48 / ಕೀರ್ತ 48
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 49 / ಕೀರ್ತ 49
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 50 / ಕೀರ್ತ 50
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 51 / ಕೀರ್ತ 51
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 52 / ಕೀರ್ತ 52
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 53 / ಕೀರ್ತ 53
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 54 / ಕೀರ್ತ 54
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 55 / ಕೀರ್ತ 55
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 56 / ಕೀರ್ತ 56
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 57 / ಕೀರ್ತ 57
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 58 / ಕೀರ್ತ 58
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 59 / ಕೀರ್ತ 59
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 60 / ಕೀರ್ತ 60
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 61 / ಕೀರ್ತ 61
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 62 / ಕೀರ್ತ 62
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 63 / ಕೀರ್ತ 63
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 64 / ಕೀರ್ತ 64
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 65 / ಕೀರ್ತ 65
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 66 / ಕೀರ್ತ 66
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 67 / ಕೀರ್ತ 67
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 68 / ಕೀರ್ತ 68
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 69 / ಕೀರ್ತ 69
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 70 / ಕೀರ್ತ 70
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 71 / ಕೀರ್ತ 71
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 72 / ಕೀರ್ತ 72
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 73 / ಕೀರ್ತ 73
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 74 / ಕೀರ್ತ 74
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 75 / ಕೀರ್ತ 75
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 76 / ಕೀರ್ತ 76
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 77 / ಕೀರ್ತ 77
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 78 / ಕೀರ್ತ 78
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 79 / ಕೀರ್ತ 79
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 80 / ಕೀರ್ತ 80
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 81 / ಕೀರ್ತ 81
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 82 / ಕೀರ್ತ 82
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 83 / ಕೀರ್ತ 83
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 84 / ಕೀರ್ತ 84
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 85 / ಕೀರ್ತ 85
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 86 / ಕೀರ್ತ 86
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 87 / ಕೀರ್ತ 87
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 88 / ಕೀರ್ತ 88
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 89 / ಕೀರ್ತ 89
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 90 / ಕೀರ್ತ 90
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 91 / ಕೀರ್ತ 91
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 92 / ಕೀರ್ತ 92
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 93 / ಕೀರ್ತ 93
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 94 / ಕೀರ್ತ 94
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 95 / ಕೀರ್ತ 95
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 96 / ಕೀರ್ತ 96
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 97 / ಕೀರ್ತ 97
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 98 / ಕೀರ್ತ 98
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 99 / ಕೀರ್ತ 99
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 100 / ಕೀರ್ತ 100
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 101 / ಕೀರ್ತ 101
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 102 / ಕೀರ್ತ 102
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 103 / ಕೀರ್ತ 103
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 104 / ಕೀರ್ತ 104
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 105 / ಕೀರ್ತ 105
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 106 / ಕೀರ್ತ 106
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 107 / ಕೀರ್ತ 107
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 108 / ಕೀರ್ತ 108
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 109 / ಕೀರ್ತ 109
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 110 / ಕೀರ್ತ 110
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 111 / ಕೀರ್ತ 111
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 112 / ಕೀರ್ತ 112
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 113 / ಕೀರ್ತ 113
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 114 / ಕೀರ್ತ 114
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 115 / ಕೀರ್ತ 115
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 116 / ಕೀರ್ತ 116
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 117 / ಕೀರ್ತ 117
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 118 / ಕೀರ್ತ 118
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119 / ಕೀರ್ತ 119
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 120 / ಕೀರ್ತ 120
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 121 / ಕೀರ್ತ 121
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 122 / ಕೀರ್ತ 122
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 123 / ಕೀರ್ತ 123
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 124 / ಕೀರ್ತ 124
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 125 / ಕೀರ್ತ 125
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 126 / ಕೀರ್ತ 126
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 127 / ಕೀರ್ತ 127
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 128 / ಕೀರ್ತ 128
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 129 / ಕೀರ್ತ 129
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 130 / ಕೀರ್ತ 130
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 131 / ಕೀರ್ತ 131
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 132 / ಕೀರ್ತ 132
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 133 / ಕೀರ್ತ 133
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 134 / ಕೀರ್ತ 134
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 135 / ಕೀರ್ತ 135
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 136 / ಕೀರ್ತ 136
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 137 / ಕೀರ್ತ 137
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 138 / ಕೀರ್ತ 138
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 139 / ಕೀರ್ತ 139
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 140 / ಕೀರ್ತ 140
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 141 / ಕೀರ್ತ 141
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 142 / ಕೀರ್ತ 142
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 143 / ಕೀರ್ತ 143
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 144 / ಕೀರ್ತ 144
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 145 / ಕೀರ್ತ 145
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 146 / ಕೀರ್ತ 146
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 147 / ಕೀರ್ತ 147
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 148 / ಕೀರ್ತ 148
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 149 / ಕೀರ್ತ 149
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 150 / ಕೀರ್ತ 150