A A A A A
×

ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭

ಕೇಡು ಮಾಡುವವರ ನೋಡಿ ಸಿಡಿಮಿಡಿಯಾಗಬೇಡ I ದುರಾಚಾರಿಗಳ ಕಂಡು ಮಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಡ II
ಅವರು ಒಣಗಿಹೋಗುವರು ಕಾಡುಗರಿಕೆಯಂತೆ I ಬೇಗ ಬಾಡಿಹೋಗುವರು ಕಾಯಿಪಲ್ಯದಂತೆ II
ಒಳಿತನು ಮಾಡು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು I ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಬಾಳು ಸಿರಿನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದು II
ಪ್ರಭುವಿನಿಂದಲೆ ಬಯಸು ನಿನ್ನಾನಂದವನು I ನೆರವೇರಿಸುವನಾತ ನಿನ್ನ ಮನದಾಸೆಯನು II
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಬಿಡು ಜೀವನಯಾತ್ರಾ ಚಿಂತೆಯನು I ಭರವಸೆಯಿಂದಿರು, ಆತನದನು ಸಾಗಿಸುವನು II
ಬೆಳಗಿಸುವನು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನು ಸೂರ್ಯೋದಯದಂತೆ I ಪ್ರಕಟಿಸುವನು ನಿನ್ನಾ ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠೆಯನು ನಡುಹಗಲಿನಂತೆ II
ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತನಾಗಿರು, ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿರು I ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ, ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಏಳಿಗೆಯ ಕಂಡು ಉರಿಗೊಳ್ಳದಿರು II
ಅಡಗಿಸು ಕೋಪವನು; ವರ್ಜಿಸು ಕ್ರೋಧವನು I ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗಬೇಡ, ತರುವುದದು ಕೇಡನು II
ವಧಿತರಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವರು, ಕೇಡು ಮಾಡುವವರು I ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವವರು ನಾಡಿಗೊಡೆಯರಾಗುವರು II
೧೦
ದುರುಳನು ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವನು ಕೊಂಚಕಾಲದೊಳು I ಹುಡುಕಿದರು ಕಾಣಸಿಗನಾಗ ಊರು ಕೇರಿಗಳೊಳು II
೧೧
ದೀನದಲಿತರು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗುವರು ನಾಡಿಗೆ I ಆನಂದಿಸುವರು ಅಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಸುಖಶಾಂತಿಗೆ II
೧೨
ದುರ್ಜನನು ಹೂಡಿಹನು ಒಳಸಂಚು ಸಜ್ಜನನ ವಿರುದ್ಧ I ಕಟಕಟನೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುತಿಹನಿದೋ ಆತನ ವಿರೋಧ II
೧೩
ಅಂಥವನ ಕಂಡು ಪ್ರಭು ನಸುನಗುತಿಹನು I ಅವನಿಗೊದಗಲಿಹ ಗತಿಯನು ಕಾಣುತಿಹನು II
೧೪
ಹಿಡಿದಿಹರು ದುರುಳರು ಕತ್ತಿಯನು, ಎತ್ತಿಹರು ಬಿಲ್ಲನು I ಕೆಡಹಲು ದೀನದಲಿತರನು, ಕೊಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜನರನು II
೧೫
ಹಿಡಿದ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರೆದೆಯನೆ ಇರಿವುದು I ಎತ್ತಿದ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣ ಸಿಡಿದು ಮುರಿವುದು II
೧೬
ದುರುಳರ ವಿಪುಲ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಿಂತಲು I ಸತ್ಯವಂತರ ಬಡತನವೆನಿತೊ ಮಿಗಿಲು II
೧೭
ಬತ್ತಿಹೋಗುವುದು ದುರ್ಜನರ ಭುಜಬಲ I ಸತ್ಯವಂತರಿಗೆ ಪ್ರಭುವೇ ಉನ್ನತಬಲ II
೧೮
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೊತ್ತು ಶಾಶ್ವತ I ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರ ಬಾಳಿನಂತ್ಯ II
೧೯
ಮಾನನಷ್ಟವಿರದು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲಿ I ಕುಂದುಕೊರತೆಯಿರದು ಬರಗಾಲದಲಿ II
೨೦
ದುರುಳರ ಬೆಡಗೋ ಬಾಡಿಹೋಗುವುದು ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ I ಪ್ರಭುವಿನ ಶತ್ರುಗಳು ತೇಲಿಹೋಗುವರು ಹೊಗೆಯಂತೆ II
೨೧
ಕೊಂಡ ಸಾಲವನು ತೀರಿಸಲಾರನಾ ದುರ್ಜನನು I ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮಮಾಳ್ಪನಾ ಸಜ್ಜನನು II
೨೨
ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿತರು ನಾಡಿಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು I ಆತನಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥರು ಬಹಿಷ್ಕೃತರು II
೨೩
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವು ಮಾನವನ ಪ್ರವರ್ತನ I ಅವನ ನಡತೆಗೆ ಆತನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ II
೨೪
ಬಿದ್ದರೂ ಅವನೆದ್ದೇ ತೀರುವನು I ಪ್ರಭು ಅವನಿಗೆ ಊರುಗೋಲಾಗಿಹನು II
೨೫
ಸಜ್ಜನ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಿರುವುದನು, ಅವನ ಸಂತತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನು I ನಾ ಕಾಣೆನು, ವೃದ್ಧ ನಾನೆಂದೂ ಕಾಣೆನು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಕಾಣೆನು II
೨೬
ದಾನ ನೀಡುವನು, ಸಾಲ ನಿರಾಕರಿಸನು ಸಜ್ಜನನು I ಆತನ ಸಂತಾನ ಹೊಂದುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದವನು II
೨೭
ಕೆಟ್ಟದನು ಬಿಡು, ಒಳ್ಳೆಯದನು ಮಾಡು I ಸಿರಿನಾಡಿನಲಿ ಚಿರಕಾಲ ಬಾಳು II
೨೮
ಪ್ರಭುವು ನ್ಯಾಯಪ್ರಿಯನು, ಭಕ್ತಜನರ ಪರಿಪಾಲಕನು I ಚಿರವುಳಿಸುವನು ಇವರನು, ಅಳಿಸುವನು ದುರುಳರ ಪೀಳಿಗೆಯನು II
೨೯
ಸಜ್ಜನರು ಸಿರಿನಾಡಿಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು I ಅಲ್ಲವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಳುವರು II
೩೦
ಸಜ್ಜನರ ಬಾಯಿ ಆಡುವುದು ಸುಜ್ಞಾನವನು I ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ನುಡಿಯುವುದು ನ್ಯಾಯನೀತಿಯನು II
೩೧
ಅವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿದೆ ದೇವರ ನಿಯಮ I ನೆಲೆತಪ್ಪದು ಅವನ ನಡತೆಯ ಕ್ರಮ II
೩೨
ದುಷ್ಟನಿಟ್ಟಿರುವನು ಕಣ್ಣನು ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲೆ I ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ನೋಡುತಿಹನು ಮಾಡಲವರ ಕೊಲೆ II
೩೩
ಪ್ರಭು ಬಿಡನವನನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ವಶಕ್ಕೆ I ಗುರಿಪಡಿಸನು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ II
೩೪
ಪ್ರಭುವನು ನಂಬಿ ನಡೆ ಆತನ ಪಥದಲೇ I ಉದ್ಧಾರವಾಗುವೆ, ನಾಡಿಗೊಡೆಯನಾಗುವೆ I ದುಷ್ಟರ ವಿನಾಶವನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವೆ II
೩೫
ದುರುಳನೋರ್ವ ಮಹಾಗರ್ವದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದ I ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದ ದೇವದಾರು ಮರದಂತಿದ್ದ II
೩೬
ಕ್ರಮೇಣ ನಾನು ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲು I ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಗುರುತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಕಲು II
೩೭
ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸು, ಸತ್ಪುರುಷನನು ವೀಕ್ಷಿಸು I ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯನಿಗಿದೆ ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿ, ಇದ ಗಮನಿಸು II
೩೮
ನಾಶವಾಗುವುದು ನಿಜ, ದೋಷಿಗಳ ಮನೆತನ I ನಿರ್ಮೂಲವಾಗುವುದು ದುರುಳರ ಸಂತಾನ II
೩೯
ಸಜ್ಜನರ ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ I ಆಪತ್ಕಾಲದಲಿ ಆಶ್ರಯ ಆತನಿಂದ II
೪೦
ತನ್ನಾಶ್ರಿತರನು ಪ್ರಭು ಕೈ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡುವನು I ದುಷ್ಟರ ವಶದಿಂದವರನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಉದ್ಧರಿಸುವನು II
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:1
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:2
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:3
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:4
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:5
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:6
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:7
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:8
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:9
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:10
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:11
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:12
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:13
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:14
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:15
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:16
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:17
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:18
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:19
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:20
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:21
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:22
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:23
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:24
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:25
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:26
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:27
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:28
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:29
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:30
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:31
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:32
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:33
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:34
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:35
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:36
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:37
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:38
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:39
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೭:40
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 1 / ಕೀರ್ತ 1
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2 / ಕೀರ್ತ 2
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 3 / ಕೀರ್ತ 3
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 4 / ಕೀರ್ತ 4
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 5 / ಕೀರ್ತ 5
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 6 / ಕೀರ್ತ 6
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 7 / ಕೀರ್ತ 7
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 8 / ಕೀರ್ತ 8
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 9 / ಕೀರ್ತ 9
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 10 / ಕೀರ್ತ 10
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 11 / ಕೀರ್ತ 11
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 12 / ಕೀರ್ತ 12
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 13 / ಕೀರ್ತ 13
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 14 / ಕೀರ್ತ 14
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 15 / ಕೀರ್ತ 15
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 16 / ಕೀರ್ತ 16
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 17 / ಕೀರ್ತ 17
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 18 / ಕೀರ್ತ 18
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 19 / ಕೀರ್ತ 19
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 20 / ಕೀರ್ತ 20
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 21 / ಕೀರ್ತ 21
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 22 / ಕೀರ್ತ 22
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 23 / ಕೀರ್ತ 23
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 24 / ಕೀರ್ತ 24
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 25 / ಕೀರ್ತ 25
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 26 / ಕೀರ್ತ 26
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 27 / ಕೀರ್ತ 27
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 28 / ಕೀರ್ತ 28
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 29 / ಕೀರ್ತ 29
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 30 / ಕೀರ್ತ 30
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 31 / ಕೀರ್ತ 31
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 32 / ಕೀರ್ತ 32
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 33 / ಕೀರ್ತ 33
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34 / ಕೀರ್ತ 34
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 35 / ಕೀರ್ತ 35
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 36 / ಕೀರ್ತ 36
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 37 / ಕೀರ್ತ 37
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 38 / ಕೀರ್ತ 38
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 39 / ಕೀರ್ತ 39
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 40 / ಕೀರ್ತ 40
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 41 / ಕೀರ್ತ 41
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 42 / ಕೀರ್ತ 42
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 43 / ಕೀರ್ತ 43
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 44 / ಕೀರ್ತ 44
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 45 / ಕೀರ್ತ 45
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 46 / ಕೀರ್ತ 46
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 47 / ಕೀರ್ತ 47
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 48 / ಕೀರ್ತ 48
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 49 / ಕೀರ್ತ 49
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 50 / ಕೀರ್ತ 50
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 51 / ಕೀರ್ತ 51
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 52 / ಕೀರ್ತ 52
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 53 / ಕೀರ್ತ 53
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 54 / ಕೀರ್ತ 54
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 55 / ಕೀರ್ತ 55
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 56 / ಕೀರ್ತ 56
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 57 / ಕೀರ್ತ 57
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 58 / ಕೀರ್ತ 58
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 59 / ಕೀರ್ತ 59
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 60 / ಕೀರ್ತ 60
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 61 / ಕೀರ್ತ 61
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 62 / ಕೀರ್ತ 62
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 63 / ಕೀರ್ತ 63
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 64 / ಕೀರ್ತ 64
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 65 / ಕೀರ್ತ 65
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 66 / ಕೀರ್ತ 66
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 67 / ಕೀರ್ತ 67
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 68 / ಕೀರ್ತ 68
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 69 / ಕೀರ್ತ 69
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 70 / ಕೀರ್ತ 70
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 71 / ಕೀರ್ತ 71
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 72 / ಕೀರ್ತ 72
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 73 / ಕೀರ್ತ 73
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 74 / ಕೀರ್ತ 74
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 75 / ಕೀರ್ತ 75
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 76 / ಕೀರ್ತ 76
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 77 / ಕೀರ್ತ 77
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 78 / ಕೀರ್ತ 78
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 79 / ಕೀರ್ತ 79
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 80 / ಕೀರ್ತ 80
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 81 / ಕೀರ್ತ 81
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 82 / ಕೀರ್ತ 82
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 83 / ಕೀರ್ತ 83
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 84 / ಕೀರ್ತ 84
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 85 / ಕೀರ್ತ 85
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 86 / ಕೀರ್ತ 86
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 87 / ಕೀರ್ತ 87
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 88 / ಕೀರ್ತ 88
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 89 / ಕೀರ್ತ 89
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 90 / ಕೀರ್ತ 90
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 91 / ಕೀರ್ತ 91
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 92 / ಕೀರ್ತ 92
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 93 / ಕೀರ್ತ 93
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 94 / ಕೀರ್ತ 94
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 95 / ಕೀರ್ತ 95
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 96 / ಕೀರ್ತ 96
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 97 / ಕೀರ್ತ 97
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 98 / ಕೀರ್ತ 98
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 99 / ಕೀರ್ತ 99
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 100 / ಕೀರ್ತ 100
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 101 / ಕೀರ್ತ 101
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 102 / ಕೀರ್ತ 102
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 103 / ಕೀರ್ತ 103
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 104 / ಕೀರ್ತ 104
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 105 / ಕೀರ್ತ 105
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 106 / ಕೀರ್ತ 106
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 107 / ಕೀರ್ತ 107
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 108 / ಕೀರ್ತ 108
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 109 / ಕೀರ್ತ 109
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 110 / ಕೀರ್ತ 110
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 111 / ಕೀರ್ತ 111
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 112 / ಕೀರ್ತ 112
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 113 / ಕೀರ್ತ 113
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 114 / ಕೀರ್ತ 114
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 115 / ಕೀರ್ತ 115
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 116 / ಕೀರ್ತ 116
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 117 / ಕೀರ್ತ 117
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 118 / ಕೀರ್ತ 118
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119 / ಕೀರ್ತ 119
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 120 / ಕೀರ್ತ 120
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 121 / ಕೀರ್ತ 121
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 122 / ಕೀರ್ತ 122
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 123 / ಕೀರ್ತ 123
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 124 / ಕೀರ್ತ 124
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 125 / ಕೀರ್ತ 125
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 126 / ಕೀರ್ತ 126
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 127 / ಕೀರ್ತ 127
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 128 / ಕೀರ್ತ 128
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 129 / ಕೀರ್ತ 129
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 130 / ಕೀರ್ತ 130
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 131 / ಕೀರ್ತ 131
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 132 / ಕೀರ್ತ 132
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 133 / ಕೀರ್ತ 133
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 134 / ಕೀರ್ತ 134
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 135 / ಕೀರ್ತ 135
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 136 / ಕೀರ್ತ 136
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 137 / ಕೀರ್ತ 137
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 138 / ಕೀರ್ತ 138
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 139 / ಕೀರ್ತ 139
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 140 / ಕೀರ್ತ 140
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 141 / ಕೀರ್ತ 141
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 142 / ಕೀರ್ತ 142
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 143 / ಕೀರ್ತ 143
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 144 / ಕೀರ್ತ 144
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 145 / ಕೀರ್ತ 145
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 146 / ಕೀರ್ತ 146
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 147 / ಕೀರ್ತ 147
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 148 / ಕೀರ್ತ 148
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 149 / ಕೀರ್ತ 149
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 150 / ಕೀರ್ತ 150