A A A A A
×

ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭

ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯನು I ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು II
ಸ್ತುತಿಸಲಿ ಆತನನು ವಿಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದವರೆಲ್ಲರು I ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲರು II
ಅಂತೆಯೇ ವಂದಿಸಲಿ ಬಂದವರು ಚತುರ್ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ I ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರು ನಾನಾ ದೇಶಗಳಿಂದ II
ಅಲೆದರು ಮರುಳುಗಾಡಿನಲಿ ದಾರಿಕಾಣದೆ I ಬಳಲಿದರು ಜನರಿರುವ ಊರು ಸಿಗದೆ II
ನರಳಿದರು ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ I ಸೊರಗಿದರು ಮನೋಯಾತನೆಯಿಂದ II
ಸಂಕಟದಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ I ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿತ್ತನು ಅವರಿಗೆ II
ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲಿ ನಡೆಸಿದನವರನು I ಸೇರಮಾಡಿದನು ಜನವಾಸಿಸುವ ಊರನು II
ಹೊಗಳಲಿ ಪ್ರಭುವಿನಚಲ ಪ್ರೀತಿಯನು I ಜನರಿಗೆ ಆತನೆಸಗಿದ ಅತಿಶಯಗಳನು II
ಬಾಯಾರಿದವರ ಆಸೆಯನ್ನಾತ ಪೂರೈಸಿದನು I ಹಸಿದವರನು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದನು II
೧೦
ದೇವರಾಜ್ಞೆಯನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕಾರಣ I ಪರಾತ್ಪರನಾಜ್ಞೆಯನು ಹೀಗಳೆದ ಕಾರಣ II
೧೧
ಕುಳಿತಿದ್ದರವರು ಕತ್ತಲಲಿ, ಕಗ್ಗತ್ತಲಲಿ I ನರಳುತ್ತಿದ್ದರು ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಬೇಡಿಗಳಲಿ II
೧೨
ಕರಗಿತ್ತವರ ಹೃದಯ ಕಡುಕಷ್ಟದಿಂದ I ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಅಸಹಾಯತೆಯಿಂದ II
೧೩
ಸಂಕಟದಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ I ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿತ್ತನು ಅವರಿಗೆ II
೧೪
ಕತ್ತಲು, ಕಗ್ಗತ್ತಲಿಂದವರನು ಹೊರತಂದನು I ಅವರ ಬೇಡಿಬಂಧನಗಳನು ಮುರಿದುಹಾಕಿದನು II
೧೫
ಹೊಗಳಲಿ ಪ್ರಭುವಿನಚಲ ಪ್ರೀತಿಯನು I ಜನರಿಗಾತ ಎಸಗಿದ ಅತಿಶಯಗಳನು II
೧೬
ಚೂರುಚೂರುಗೈದನು ಕಂಚಿನ ಕದಗಳನು I ಮುರಿದುಹಾಕಿದನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಗುಳಿಗಳನು II
೧೭
ರೋಗಿಗಳಾದರವರು ಅನಾಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ I ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದರವರು ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ II
೧೮
ಅಸಹ್ಯಪಟ್ಟರು ಅನ್ನ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ I ಹತ್ತಿರವಾದರವರು ಮೃತ್ಯುದ್ವಾರಕೆ II
೧೯
ಸಂಕಟದಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ I ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿತ್ತನು ಅವರಿಗೆ II
೨೦
ಗುಣಪಡಿಸಿದನವರನು ತನ್ನ ವಾಣಿಯಿಂದ I ತಪ್ಪಿಸಿದನು ಅವರನು ವಿನಾಶಕೂಪದಿಂದ II
೨೧
ಹೊಗಳಲಿ ಪ್ರಭುವಿನಚಲ ಪ್ರೀತಿಯನು I ಜನರಿಗಾತ ಎಸಗಿದ ಅತಿಶಯಗಳನು II
೨೨
ಸಮರ್ಪಿಸಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಗಳನು I ಹಾಡಿಹೊಗಳಲಿ ಆತನಾ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನು II
೨೩
ಹಡಗನು ಹತ್ತಿ ಕಡಲನು ದಾಟಿದರು I ಸಾಗರ ಹಾಯ್ದು‍ವ್ಯಾಪಾರ ಗೈದರು II
೨೪
ಕಂಡರು ಪ್ರಭುವಿನ ಪವಾಡಗಳನು I ಸಮುದ್ರದೊಳಾತನ ಅದ್ಭುತಗಳನು II
೨೫
ಬಿರುಗಾಳಿಯೆದ್ದಿತು ಆತನಾಜ್ಞೆಯೊಂದಕ್ಕೆ I ತರಂಗಗಳು ಭೊರ್ಗರೆದವು ಅದರೊಂದಿಗೆ II
೨೬
ಗಗನಕ್ಕೇರಿದರು, ಅಗಾಧಕ್ಕಿಳಿದರು I ಗಂಡಾಂತರಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕರಗಿಹೋದರು II
೨೭
ಅಡ್ಡಾಡಿದರು, ಹೊಯ್ದಾಡಿದರು ಕುಡುಕರಂತೆ I ದಿಕ್ಕುತೋರದವರಾದರು ದಕ್ಷತೆ ಸಾಲದೆ II
೨೮
ಸಂಕಟದಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ I ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿತ್ತನು ಅವರಿಗೆ II
೨೯
ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯನಾತ ಶಾಂತಪಡಿಸಿದ I ನಿಂತುಹೋಯಿತಾ ಸಮುದ್ರದಲೆಗಳ ಮೊರೆತ II
೩೦
ತಂದಿತು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಸಂತಸವನವರಿಗೆ I ಮುಟ್ಟಿಸಿದನಾತ ಅವರಾಶಿಸಿದ ರೇವಿಗೆ II
೩೧
ಹೊಗಳಲಿ ಪ್ರಭುವಿನಚಲ ಪ್ರೀತಿಯನು I ಜನರಿಗಾತ ಎಸಗಿದ ಅತಿಶಯಗಳನು II
೩೨
ಕೀರ್ತಿಸಲಿ ಆತನನು ನೆರೆದ ಸಭೆಯಲಿ I ಹಾಡಿಹೊಗಳಲಿ ಹಿರಿಯರಾ ಕೂಟದಲಿ II
೩೩
ನೀಚ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ I ನದಿಗಳನೂ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿಸಿದ II
೩೪
ಒಣನೆಲವಾಗಿಸಿದನಾತ ಬುಗ್ಗೆಗಳನು I ಉಪ್ಪುನೆಲವಾಗಿಸಿದ ಫಲಭೂಮಿಯನು II
೩೫
ಕೆರೆಯಾಗಿಸಿದಾ ಮರುಭೂಮಿಯನು I ಊಟೆಯಾಗಿಸಿದ ಆ ಒಣನೆಲವನು II
೩೬
ಹಸಿದವರನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನಲ್ಲಿ I ವಾಸಿಸಲು ನಗರವನು ಕಟ್ಟಿದರಲ್ಲಿ II
೩೭
ಉತ್ತು ಬಿತ್ತಿದರು, ನೆಟ್ಟರು ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಯನು I ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಧಿಕವಾದ ಆದಾಯವನು II
೩೮
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರು ಆತನಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೆ I ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ದನಕರುಗಳಾವುದರ ಕೊರತೆ II
೩೯
ತದನಂತರ ಕುಗ್ಗಿತವರ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ I ಕಷ್ಟಸಂಕಟ, ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ II
೪೦
ತೃಣೀಕರಿಸಿದನು ಪ್ರಭು ಅವರಧಿಪತಿಗಳನು I ದಾರಿಯಿಲ್ಲದರಣ್ಯದೊಳು ಅಲೆದಾಡಿಸಿದನು II
೪೧
ದೀನರನ್ನೇರಿಸಿದನು ಅವನತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತಿಗೆ I ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನವರ ಸಂತತಿಯನು ಕುರಿಮಂದೆ ಹಾಗೆ II
೪೨
ಇದಕಂಡು ಹಿಗ್ಗುವರು ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲರು I ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವರು ದುರ್ಜನರು II
೪೩
ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಲಿವುಗಳನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು I ಗ್ರಹಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವಿನಚಲ ಪ್ರೀತಿಯನಾ ಜನರು II
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:1
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:2
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:3
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:4
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:5
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:6
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:7
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:8
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:9
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:10
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:11
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:12
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:13
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:14
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:15
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:16
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:17
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:18
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:19
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:20
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:21
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:22
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:23
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:24
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:25
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:26
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:27
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:28
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:29
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:30
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:31
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:32
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:33
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:34
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:35
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:36
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:37
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:38
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:39
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:40
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:41
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:42
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೭:43
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 1 / ಕೀರ್ತ 1
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2 / ಕೀರ್ತ 2
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 3 / ಕೀರ್ತ 3
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 4 / ಕೀರ್ತ 4
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 5 / ಕೀರ್ತ 5
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 6 / ಕೀರ್ತ 6
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 7 / ಕೀರ್ತ 7
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 8 / ಕೀರ್ತ 8
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 9 / ಕೀರ್ತ 9
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 10 / ಕೀರ್ತ 10
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 11 / ಕೀರ್ತ 11
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 12 / ಕೀರ್ತ 12
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 13 / ಕೀರ್ತ 13
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 14 / ಕೀರ್ತ 14
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 15 / ಕೀರ್ತ 15
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 16 / ಕೀರ್ತ 16
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 17 / ಕೀರ್ತ 17
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 18 / ಕೀರ್ತ 18
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 19 / ಕೀರ್ತ 19
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 20 / ಕೀರ್ತ 20
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 21 / ಕೀರ್ತ 21
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 22 / ಕೀರ್ತ 22
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 23 / ಕೀರ್ತ 23
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 24 / ಕೀರ್ತ 24
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 25 / ಕೀರ್ತ 25
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 26 / ಕೀರ್ತ 26
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 27 / ಕೀರ್ತ 27
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 28 / ಕೀರ್ತ 28
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 29 / ಕೀರ್ತ 29
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 30 / ಕೀರ್ತ 30
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 31 / ಕೀರ್ತ 31
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 32 / ಕೀರ್ತ 32
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 33 / ಕೀರ್ತ 33
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34 / ಕೀರ್ತ 34
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 35 / ಕೀರ್ತ 35
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 36 / ಕೀರ್ತ 36
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 37 / ಕೀರ್ತ 37
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 38 / ಕೀರ್ತ 38
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 39 / ಕೀರ್ತ 39
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 40 / ಕೀರ್ತ 40
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 41 / ಕೀರ್ತ 41
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 42 / ಕೀರ್ತ 42
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 43 / ಕೀರ್ತ 43
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 44 / ಕೀರ್ತ 44
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 45 / ಕೀರ್ತ 45
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 46 / ಕೀರ್ತ 46
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 47 / ಕೀರ್ತ 47
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 48 / ಕೀರ್ತ 48
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 49 / ಕೀರ್ತ 49
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 50 / ಕೀರ್ತ 50
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 51 / ಕೀರ್ತ 51
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 52 / ಕೀರ್ತ 52
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 53 / ಕೀರ್ತ 53
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 54 / ಕೀರ್ತ 54
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 55 / ಕೀರ್ತ 55
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 56 / ಕೀರ್ತ 56
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 57 / ಕೀರ್ತ 57
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 58 / ಕೀರ್ತ 58
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 59 / ಕೀರ್ತ 59
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 60 / ಕೀರ್ತ 60
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 61 / ಕೀರ್ತ 61
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 62 / ಕೀರ್ತ 62
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 63 / ಕೀರ್ತ 63
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 64 / ಕೀರ್ತ 64
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 65 / ಕೀರ್ತ 65
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 66 / ಕೀರ್ತ 66
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 67 / ಕೀರ್ತ 67
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 68 / ಕೀರ್ತ 68
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 69 / ಕೀರ್ತ 69
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 70 / ಕೀರ್ತ 70
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 71 / ಕೀರ್ತ 71
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 72 / ಕೀರ್ತ 72
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 73 / ಕೀರ್ತ 73
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 74 / ಕೀರ್ತ 74
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 75 / ಕೀರ್ತ 75
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 76 / ಕೀರ್ತ 76
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 77 / ಕೀರ್ತ 77
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 78 / ಕೀರ್ತ 78
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 79 / ಕೀರ್ತ 79
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 80 / ಕೀರ್ತ 80
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 81 / ಕೀರ್ತ 81
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 82 / ಕೀರ್ತ 82
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 83 / ಕೀರ್ತ 83
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 84 / ಕೀರ್ತ 84
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 85 / ಕೀರ್ತ 85
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 86 / ಕೀರ್ತ 86
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 87 / ಕೀರ್ತ 87
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 88 / ಕೀರ್ತ 88
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 89 / ಕೀರ್ತ 89
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 90 / ಕೀರ್ತ 90
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 91 / ಕೀರ್ತ 91
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 92 / ಕೀರ್ತ 92
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 93 / ಕೀರ್ತ 93
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 94 / ಕೀರ್ತ 94
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 95 / ಕೀರ್ತ 95
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 96 / ಕೀರ್ತ 96
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 97 / ಕೀರ್ತ 97
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 98 / ಕೀರ್ತ 98
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 99 / ಕೀರ್ತ 99
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 100 / ಕೀರ್ತ 100
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 101 / ಕೀರ್ತ 101
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 102 / ಕೀರ್ತ 102
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 103 / ಕೀರ್ತ 103
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 104 / ಕೀರ್ತ 104
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 105 / ಕೀರ್ತ 105
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 106 / ಕೀರ್ತ 106
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 107 / ಕೀರ್ತ 107
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 108 / ಕೀರ್ತ 108
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 109 / ಕೀರ್ತ 109
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 110 / ಕೀರ್ತ 110
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 111 / ಕೀರ್ತ 111
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 112 / ಕೀರ್ತ 112
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 113 / ಕೀರ್ತ 113
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 114 / ಕೀರ್ತ 114
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 115 / ಕೀರ್ತ 115
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 116 / ಕೀರ್ತ 116
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 117 / ಕೀರ್ತ 117
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 118 / ಕೀರ್ತ 118
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119 / ಕೀರ್ತ 119
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 120 / ಕೀರ್ತ 120
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 121 / ಕೀರ್ತ 121
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 122 / ಕೀರ್ತ 122
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 123 / ಕೀರ್ತ 123
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 124 / ಕೀರ್ತ 124
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 125 / ಕೀರ್ತ 125
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 126 / ಕೀರ್ತ 126
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 127 / ಕೀರ್ತ 127
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 128 / ಕೀರ್ತ 128
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 129 / ಕೀರ್ತ 129
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 130 / ಕೀರ್ತ 130
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 131 / ಕೀರ್ತ 131
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 132 / ಕೀರ್ತ 132
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 133 / ಕೀರ್ತ 133
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 134 / ಕೀರ್ತ 134
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 135 / ಕೀರ್ತ 135
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 136 / ಕೀರ್ತ 136
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 137 / ಕೀರ್ತ 137
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 138 / ಕೀರ್ತ 138
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 139 / ಕೀರ್ತ 139
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 140 / ಕೀರ್ತ 140
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 141 / ಕೀರ್ತ 141
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 142 / ಕೀರ್ತ 142
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 143 / ಕೀರ್ತ 143
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 144 / ಕೀರ್ತ 144
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 145 / ಕೀರ್ತ 145
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 146 / ಕೀರ್ತ 146
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 147 / ಕೀರ್ತ 147
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 148 / ಕೀರ್ತ 148
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 149 / ಕೀರ್ತ 149
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 150 / ಕೀರ್ತ 150