A A A A A
×

ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

ಎಜ್ರನು ೨

ಸೆರೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಮಾಜದವರ ಅಂಕೆಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ: ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದವರು ಇವರು:
ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್, ಯೇಷೂವ, ನೆಹೆಮೀಯ, ಸೆರಾಯ, ರೆಗೇಲಾಯ, ಮೊರ್ದೆಕೈ, ಬಿಲ್ಷಾನ್, ಮಿಸ್ಪಾರ್, ಬಿಗ್ವೈ, ರೆಹೂಮ್, ಬಾಣ ಎಂಬ ನಾಯಕರು.
ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲೂ ಜುದೇಯ ನಾಡಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲಸಿದರು: ಪರೋಷಿನವರು — 2172 ಶೆಫಟ್ಯನವರು — 372 ಅರಹನವರು — 775 ಪಹತ್‍ಮೋವಾಬಿನವರಾದ ಯೋಷೂವ ಮತ್ತು ಯೋವಾಬ್‍ ಸಂತಾನದವರು — 2812 ಎಲಾಮಿನವರು — 1254 ಜತ್ತೂವಿನವರು — 945 ಜಕ್ಕೈಯವರು — 750 ಬಾನೀಯವರು — 642 ಬೇಬೈಯವರು — 632 ಅಜ್ಗಾದಿನವರು — 1222 ಅದೋನೀಕಾಮಿನವರು — 666 ಬಿಗ್ವೈಯವರು — 2056 ಆದೀನನವರು — 454 ಅಟೇರಿನವರಾದ ಹಿಜ್ಕೀಯನ ಸಂತಾನದವರು — 98 ಬೇಚೈಯವರು — 323 ಯೋರನವರು — 112 ಹಾಷುಮಿನವರು — 223 ಗಿಬ್ಬಾರಿನವರು — 95 ಬೇತ್ಲೆಹೇಮಿನವರು — 123 ನೆಟೋಫ ಊರಿನವರು — 50 ಅನಾತೋತ್ ಊರಿನವರು — 128 ಅಜ್ಮಾವತಿನವರು — 42 ಕಿರ್ಯತ್ಯಾರೀಮ್ ಕೆಫೀರ ಬೇರೋತ್ ಊರುಗಳವರು — 743 ರಾಮಾ, ಗೆಬ ಊರುಗಳವರು — 621 ಮಿಕ್ಮಾಸಿನವರು — 122 ಬೇತೇಲ್ ಅಯಿ ಎಂಬ ಊರುಗಳವರು — 223 ನೆಬೋವಿನವರು — 52 ಮಗ್ಬೀಷಿನವರು — 156 ಬೇರೆ ಏಲಾಮಿನವರು — 1254 ಹಾರಿಮನವರು — 120 ಲೋದ್, ಹಾದೀದ್, ಓನೋ ಎಂಬ ಊರುಗಳವರು — 725 ಜೆರಿಕೋವಿನವರು — 345 ಸೆನಾಹನವರು — 3630 ಯಾಜಕರಲ್ಲಿ - ಯೆದಾಯನವರಾದ ಯೇಷೂವನ ಮನೆಯವರು — 973 ಇಮ್ಮೇರವರು — 1052 ಪಷ್ಹೂರನವರು — 1247 ಹಾರಿಮನವರು — 1017 ಲೇವಿಯರಲ್ಲಿ - ಹೋದ್ಯನವರಾದ ಯೇಷೂವ, ಕದ್ಮೀಯೇಲ್ ಇವನ ಸಂತಾನದವರು — 74 ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ - ಆಸಾಫ್ಯರು — 128 ದ್ವಾರಪಾಲಕರಲ್ಲಿ - ಶಲ್ಲೂಮ್, ಆಟೇರ್, ಟಲ್ಮೋನ್, ಅಕ್ಕೂಬ್, ಹಟೀಟ, ಶೋಬೈ, ಇವರ ಸಂತಾನದವರು ಒಟ್ಟು. — 139
***
***
***
***
***
***
೧೦
***
೧೧
***
೧೨
***
೧೩
***
೧೪
***
೧೫
***
೧೬
***
೧೭
***
೧೮
***
೧೯
***
೨೦
***
೨೧
***
೨೨
***
೨೩
***
೨೪
***
೨೫
***
೨೬
***
೨೭
***
೨೮
***
೨೯
***
೩೦
***
೩೧
***
೩೨
***
೩೩
***
೩೪
***
೩೫
***
೩೬
***
೩೭
***
೩೮
***
೩೯
***
೪೦
***
೪೧
***
೪೨
***
೪೩
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಚಾರಕರಲ್ಲಿ - ಜೀಹ, ಹಸೂಫ,
೪೪
ಟಬ್ಬಾವೋತ್, ಕೇರೂಸ್, ಸೀಯಹಾ, ಪಾದೋನ್,
೪೫
ರೆಚೀನ್, ನೆಕೋದ, ಗಜ್ಜಾಮ್, ಉಜ್ಜ, ಪಾಸೇಹ,
೪೬
***
೪೭
***
೪೮
***
೪೯
***
೫೦
ಬೇಸೈ, ಆಸ್ನ, ಮೆಗೂನೀಮ್, ನೆಫೀಸೀಮ್,
೫೧
ಬಕ್ಬೂಕ್, ಹಕ್ಕೂಫ, ಹರ್ಹೂರ್, ಬಚ್ಲೂತ್,
೫೨
***
೫೩
ಮೆಹೀದ, ಹರ್ಷ, ಬರ್ಕೋಸ್, ಸೀಸೆರ, ತೆಮಹ,
೫೪
ನೆಜೀಹ, ಹಟೀಫ, ಇವರ ಸಂತಾನದವರು.
೫೫
ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಸೋಟೈ, ಹಸ್ಸೋಫೆರೆತ್, ಪೆರೂಧ,
೫೬
ಯಾಲ, ದರ್ಕೋನ್, ಗಿದ್ದೇಲ್,
೫೭
ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟ್ಟೀಲ್, ಪೋಕೆರೆತ್, ಹಚ್ಚೆಬಾಯೀಮ್, ಆಮೀ ಇವರ ಸಂತಾನದವರು.
೫೮
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರು, ಸೊಲೊಮೋನನ ಆಳುಗಳು ಒಟ್ಟು 392 ಮಂದಿ.
೫೯
ತೇಲ್ಮೆಲಹ, ತೇಲ್ಹರ್ಷ, ಕೆರೂಬದ್ದಾನ್, ಇಮ್ಮೇರ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿ ಇದ್ದು, ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರವಂಶಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಾವು ಇಸ್ರಯೇಲರೆಂಬುದನ್ನು ರುಜುಪಡಿಸಲು ಆಗದವರಲ್ಲಿ
೬೦
ದೆಲಾಯ, ಟೋಬೀಯ, ನೆಕೋದ ಇವರ ಸಂತಾನದವರು, 652 ಮಂದಿ.
೬೧
ಯಾಜಕರಲ್ಲಿ - ಹಬಯ್ಯ, ಹಕ್ಕೋಜ್, ಬರ್ಜಿಲ್ಲೈ ಇವರ ಸಂತಾನದವರು. (ಈ ಬರ್ಜಿಲ್ಲೈ ಎಂಬವನು ಗಿಲ್ಯಾದ್ಯನಾದ ಬರ್ಜಿಲ್ಲೈಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು.)
೬೨
ಇವರು ತಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವು ಸಿಕ್ಕದ ಕಾರಣ ಅಶುದ್ಧರೆಂದು ಯಾಜಕರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿರಾಕೃತರಾದರು.
೬೩
ಊರಿಮ್ ತುಮ್ಮಿಮುಗಳ ಮೂಲಕ ದೈವನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನಾದ ಯಾಜಕನು ಬರುವ ತನಕ, ಇವರು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ತೀರ್ಪುಮಾಡಿದನು.
೬೪
ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಸಭೆಸೇರಿದ ಸರ್ವಸಮೂಹದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 42,360:
೬೫
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಳಪಡದ ಅವರ ದಾಸದಾಸಿಯರು 7,337 ಮಂದಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರೂ ಗಾಯಕಿಯರೂ 200 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.
೬೬
ಅವರಿಗೆ 736 ಕುದುರೆಗಳೂ 245 ಹೇಸರಕತ್ತೆಗಳೂ 435 ಒಂಟೆಗಳೂ
೬೭
6720 ಕತ್ತೆಗಳೂ ಇದ್ದವು.
೬೮
ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಆಲಯವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪುನಃ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.
೬೯
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾನುಸಾರ ಕಟ್ಟಡದ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು - 400 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೂರು ಯಾಜಕ ವಸ್ತ್ರಗಳು.
೭೦
ಹೀಗೆ ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಗಾಯಕರು, ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಚಾರಕರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ತಮತಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಿದರು.
ಎಜ್ರನು ೨:1
ಎಜ್ರನು ೨:2
ಎಜ್ರನು ೨:3
ಎಜ್ರನು ೨:4
ಎಜ್ರನು ೨:5
ಎಜ್ರನು ೨:6
ಎಜ್ರನು ೨:7
ಎಜ್ರನು ೨:8
ಎಜ್ರನು ೨:9
ಎಜ್ರನು ೨:10
ಎಜ್ರನು ೨:11
ಎಜ್ರನು ೨:12
ಎಜ್ರನು ೨:13
ಎಜ್ರನು ೨:14
ಎಜ್ರನು ೨:15
ಎಜ್ರನು ೨:16
ಎಜ್ರನು ೨:17
ಎಜ್ರನು ೨:18
ಎಜ್ರನು ೨:19
ಎಜ್ರನು ೨:20
ಎಜ್ರನು ೨:21
ಎಜ್ರನು ೨:22
ಎಜ್ರನು ೨:23
ಎಜ್ರನು ೨:24
ಎಜ್ರನು ೨:25
ಎಜ್ರನು ೨:26
ಎಜ್ರನು ೨:27
ಎಜ್ರನು ೨:28
ಎಜ್ರನು ೨:29
ಎಜ್ರನು ೨:30
ಎಜ್ರನು ೨:31
ಎಜ್ರನು ೨:32
ಎಜ್ರನು ೨:33
ಎಜ್ರನು ೨:34
ಎಜ್ರನು ೨:35
ಎಜ್ರನು ೨:36
ಎಜ್ರನು ೨:37
ಎಜ್ರನು ೨:38
ಎಜ್ರನು ೨:39
ಎಜ್ರನು ೨:40
ಎಜ್ರನು ೨:41
ಎಜ್ರನು ೨:42
ಎಜ್ರನು ೨:43
ಎಜ್ರನು ೨:44
ಎಜ್ರನು ೨:45
ಎಜ್ರನು ೨:46
ಎಜ್ರನು ೨:47
ಎಜ್ರನು ೨:48
ಎಜ್ರನು ೨:49
ಎಜ್ರನು ೨:50
ಎಜ್ರನು ೨:51
ಎಜ್ರನು ೨:52
ಎಜ್ರನು ೨:53
ಎಜ್ರನು ೨:54
ಎಜ್ರನು ೨:55
ಎಜ್ರನು ೨:56
ಎಜ್ರನು ೨:57
ಎಜ್ರನು ೨:58
ಎಜ್ರನು ೨:59
ಎಜ್ರನು ೨:60
ಎಜ್ರನು ೨:61
ಎಜ್ರನು ೨:62
ಎಜ್ರನು ೨:63
ಎಜ್ರನು ೨:64
ಎಜ್ರನು ೨:65
ಎಜ್ರನು ೨:66
ಎಜ್ರನು ೨:67
ಎಜ್ರನು ೨:68
ಎಜ್ರನು ೨:69
ಎಜ್ರನು ೨:70
ಎಜ್ರನು 1 / ಎಜ್ರನು 1
ಎಜ್ರನು 2 / ಎಜ್ರನು 2
ಎಜ್ರನು 3 / ಎಜ್ರನು 3
ಎಜ್ರನು 4 / ಎಜ್ರನು 4
ಎಜ್ರನು 5 / ಎಜ್ರನು 5
ಎಜ್ರನು 6 / ಎಜ್ರನು 6
ಎಜ್ರನು 7 / ಎಜ್ರನು 7
ಎಜ್ರನು 8 / ಎಜ್ರನು 8
ಎಜ್ರನು 9 / ಎಜ್ರನು 9
ಎಜ್ರನು 10 / ಎಜ್ರನು 10