A A A A A
×

ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫

ದಾವೀದನು ಹಾಗೂ ಆರಾಧಕ ಮಂಡಲಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಿನ್ನರಿ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ತಾಳ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ಪರವಶರಾಗಿ ಗಾಯನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಾಫ್ಯರನ್ನೂ ಹೇಮಾನ್ಯರನ್ನೂ ಯೆದುತೂನ್ಯರನ್ನೂ ಆರಿಸಿದರು. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಪಟ್ಟಿ:
ಆಸಾಫ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕೂರ್, ಜೋಸೆಫ್, ನೆತನ್ಯ, ಅಶರೇಲ ಎಂಬವರು. ಇವರು ಆಸ್ಥಾನದ ಗಾಯಕ ಆಸಾಫನ ಸಹಾಯಕರು.
ಯೆದುತೂನ್ಯರಲ್ಲಿ ಗೆದಲ್ಯ, ಚೆರೀ, ಯೆಶಾಯ, ಶಿಮ್ಮೀ, ಹಷಬ್ಯ, ಮತ್ತಿತ್ಯ. ಇವರು ಕಿನ್ನರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಪರವಶರಾಗಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯೆದುತೂನನಿಗೆ ಈ ಆರು ಮಂದಿ ಸಹಾಯಕರು.
ಹೇಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೀಯ, ಮತ್ತನ್ಯ, ಉಜ್ಜೀಯೇಲ್, ಶೆಬೂವೇಲ್, ಯೆರೀಮೋತ್, ಹನನ್ಯ, ಹನಾನೀ, ಎಲೀಯಾತ, ಗಿದ್ದಲ್ತಿ, ರೋಮಮ್ತಿಯೆಜೆರ್, ಯೊಷ್ಬೆಕಾಷ, ಮಲ್ಲೋತೀ, ಹೋತೀರ್, ಮಹಜೀಯೋತ್,
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸನ ದರ್ಶಿಯಾದ ಹೇಮಾನನ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು,” ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಮೂರು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು.
ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಸಾಫ್, ಯೆದುತೂನ್, ಹೇಮಾನರು ಅರಸನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಇವರೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ಇವರ ಸಹೋದರರೂ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಗಾಯನಪ್ರವೀಣರು ಇದ್ದರು.
ಇವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಕಿರಿಯರೂ ಗುರುಶಿಷ್ಯರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚೀಟಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವಾಕ್ರಮವನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಚೀಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನು, ಅವನ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಕ್ರಮಾನುಸಾರ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಇವು:
ಮೊದಲನೆಯವನು ಆಸಾಫ್ಯನಾದ ಜೋಸೆಫನು; ಎರಡನೆಯವನು ಗೆದಲ್ಯ
೧೦
ಮೂರನೆಯವನು ಜಕ್ಕೂರ್
೧೧
ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಇಚ್ರೀ
೧೨
ಐದನೆಯವನು ನೆತನ್ಯ
೧೩
ಆರನೆಯವನು ಬುಕ್ಕೀಯ
೧೪
ಏಳನೆಯವನು ಯೆಸರೇಲ
೧೫
ಎಂಟನೆಯವನು ಯೆಶಾಯ
೧೬
ಒಂಬತ್ತನೆಯವನು ಮತ್ತನ್ಯ
೧೭
ಹತ್ತನೆಯವನು ಶಿಮ್ಮೀ
೧೮
ಹನ್ನೊಂದನೆಯವನು ಅಜರೇಲ್
೧೯
ಹನ್ನೆರಡನೆಯವನು ಹಷಬ್ಯ
೨೦
ಹದಿಮೂರನೆಯವನು ಶೂಬಾಯೇಲ್
೨೧
ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಮತ್ತಿತ್ಯ
೨೨
ಹದಿನೈದನೆಯವನು ಯೆರೆಮೋತ್
೨೩
ಹದಿನಾರನೆಯವನು ಹನನ್ಯ
೨೪
ಹದಿನೇಳನೆಯವನು ಯೊಷ್ಬೆಕಾಷ
೨೫
ಹದಿನೆಂಟನೆಯವನು ಹನಾನೀ
೨೬
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯವನು ಮಲ್ಲೋತಿ
೨೭
ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯವನು ಎಲೀಯಾತ
೨೮
ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯವನು ಹೋತೀರ್
೨೯
ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯವನು ಗಿದ್ದಲ್ತಿ
೩೦
ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯವನು ಮಹಜೀಯೋತ್
೩೧
ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯವನು ರೋಮಮ್ತಿಯೆಜೆರ್.
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:1
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:2
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:3
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:4
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:5
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:6
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:7
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:8
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:9
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:10
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:11
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:12
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:13
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:14
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:15
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:16
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:17
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:18
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:19
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:20
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:21
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:22
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:23
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:24
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:25
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:26
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:27
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:28
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:29
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:30
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ ೨೫:31
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 1 / ಕ್ರಾನಿ೧ 1
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 2 / ಕ್ರಾನಿ೧ 2
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 3 / ಕ್ರಾನಿ೧ 3
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 4 / ಕ್ರಾನಿ೧ 4
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 5 / ಕ್ರಾನಿ೧ 5
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 6 / ಕ್ರಾನಿ೧ 6
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 7 / ಕ್ರಾನಿ೧ 7
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 8 / ಕ್ರಾನಿ೧ 8
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 9 / ಕ್ರಾನಿ೧ 9
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 10 / ಕ್ರಾನಿ೧ 10
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 11 / ಕ್ರಾನಿ೧ 11
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 12 / ಕ್ರಾನಿ೧ 12
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 13 / ಕ್ರಾನಿ೧ 13
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 14 / ಕ್ರಾನಿ೧ 14
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 15 / ಕ್ರಾನಿ೧ 15
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 16 / ಕ್ರಾನಿ೧ 16
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 17 / ಕ್ರಾನಿ೧ 17
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 18 / ಕ್ರಾನಿ೧ 18
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 19 / ಕ್ರಾನಿ೧ 19
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 20 / ಕ್ರಾನಿ೧ 20
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 21 / ಕ್ರಾನಿ೧ 21
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 22 / ಕ್ರಾನಿ೧ 22
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 23 / ಕ್ರಾನಿ೧ 23
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 24 / ಕ್ರಾನಿ೧ 24
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 25 / ಕ್ರಾನಿ೧ 25
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 26 / ಕ್ರಾನಿ೧ 26
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 27 / ಕ್ರಾನಿ೧ 27
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 28 / ಕ್ರಾನಿ೧ 28
ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ೧ 29 / ಕ್ರಾನಿ೧ 29