A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Gníomhartha 81
An lá sin féin thosaigh géarleanúint mhór ar an Eaglais in Iarúsailéim agus scaip siad uile, ach amháin na haspail, ar fud chríocha Iúdáia agus na Samáire. Agus thoiligh Sól lena dhúnmharú.
2
Agus d' ardaigh daoine diaganta áirithe corp Stiofáin leo chun é a adhlacadh agus rinne siad caoineadh mór os a chionn.
3
Ach bhí Sól ag déanamh scriosta ar an Eaglais: é ag dul ó theach go teach ag sracadh daoine amach, idir fhir agus mhná, agus á gcur i bpriosún.
4
Iad sin a scaipeadh, ghluais siad ar fud na tíre ag fógairt an dea-scéil.
5
Chuaigh Pilib go dtí cathair na Samáire agus thosaigh ag craobhscaoileadh dóibh i dtaobh Chríost.
6
Thug na sluaite cluas ghéar dá raibh le rá ag Pilib mar ní hea amháin gur chuala siad a chuid cainte ach chonaic siad chomh maith na míorúiltí a bhí aige á ndéanamh.
7
Mórán a raibh deamhain mhíghlana iontu, tháinig na deamhain amach astu agus iad ag screadadh de ghlór ard; agus leigheasadh mórán pairiliseach agus bacach,
8
sa tslí go raibh áthas mór sa chathair sin.
9
Bhí sa chathair fear darbh ainm Síomón agus bhí sé roimhe sin ag cur mearbhaill ar mhuintir na Samáire lena chuid draíochta agus é ag maíomh gur duine mór le rá é féin. Gach duine sa chathair idir uasal agus íseal, thug siad cluas dó
10
agus deiridís: «Is é seo ' mórchumhacht Dé' mar a thugtar air.»
11
Thugaidís cluas dó toisc mearbhall a bheith chomh fada sin orthu ag a chuid draíochta.
12
Ach nuair a chreid siad an dea-scéal ó Philib faoi ríocht Dé agus faoi ainm Íosa Críost, baisteadh iad idir fhir agus mhná.
13
Agus Síomón féin chreid sé chomh maith le cách agus tar éis a bhaiste, chloígh sé go dlúth le Pilib agus thagadh alltacht air nuair a d' fheiceadh sé na míorúiltí agus na héachtaí móra a bhí a ndéanamh.
14
Nuair a chuala na haspail a bhí in Iarúsailéim go raibh an tSamáir tar éis glacadh le briathar Dé, sheol siad chucu Peadar agus Eoin.
15
Ar theacht dóibhsean chucu, rinne siad guí ar a son go bhfaighidís an Spiorad Naomh,
16
mar ní raibh an Spiorad tagtha fós ar dhuine ar bith acu mar ní raibh siad ach baiste in ainm an Tiarna Íosa.
17
Ansin leag Peadar agus Eoin a lámha orthu agus fuair siad an Spiorad Naomh.
18
Ach nuair a thug Síomón faoi deara gur trína lámha a leagan ag na haspail ar dhaoine a thugtaí an Spiorad, rinne sé airgead a thairiscint dóibh á rá:
19
«Tugaigí domsa freisin an chumhacht sin i dtreo, cibé duine a leagfaidh mé mo lámha air, go bhfaighidh sé an Spiorad Naomh.»
20
D' fhreagair Peadar dó, áfach: «Don donas leat féin agus le do chuid airgid má mheas tú tabhartas Dé a cheannach ar airgead.
21
Níl baint ná páirt agat sa ghnó seo, mar ní ionraic do chroí i bhfianaise Dé.
22
Iompaigh dá bhrí sin ón urchóid seo agat agus iarr ar an Tiarna go maithfí duit an smaoineamh seo a theacht i do chroí.
23
Mar tugaim faoi deara go bhfuil tú éirithe chomh searbh leis an domlas agus go bhfuil tú gafa san olc.»
24
D' fhreagair Síomón é: «Agus déanaigíse guí chun an Tiarna orm freisin ionas nach dtiocfaidh orm aon ní dár luaigh sibh.»
25
Nuair a bhí a gcuid fianaise tugtha ag na haspail agus scéal an Tiarna fógartha acu, ghluais siad leo ar ais go Iarúsailéim agus d' fhógair an dea-scéal i mórchuid de bhailte na Samárach.
26
Labhair aingeal an Tiarna le Pilib: «Éirigh,» ar seisean, «agus gluais leat ó dheas an bóthar a ghabhann ó Iarúsailéim go Gazá; sin é bóthar an fhásaigh.»
27
D' éirigh Pilib agus chuir chun bóthair. Agus tharla ag dul an bealach sin coillteán Aetópach, fear a bhí ina ardoifigeach ag Candacae, banríon na nAetópach, agus ina choimeádaí ar a cuid maoine uile. Bhí sé tar éis teacht go hIarúsailéim ag adhradh Dé
28
agus bhí sé ar a shlí abhaile agus é ina shuí ina charráiste agus ag léamh Íseáia fáidh.
29
Labhair an Spiorad le Pilib: «Gabh suas chun an charráiste agus siúil lena thaobh.»
30
Rith Pilib anonn agus nuair a chuala sé an coillteán ag léamh Íseáia fáidh, labhair sé leis: «An dtuigeann tú a bhfuil agat á léamh?» ar seisean.
31
«Conas a thuigfinn,» d' fhreagair an coillteán, «gan duine éigin a mhíneodh dom é?» agus d' iarr ar Philib suí in airde leis.
32
Is é seo an giota den scrioptúr a bhí a léamh aige: «Seoladh é amhail caora chun a choscartha, agus amhail uan a bheadh ina thost os comhair an lomadóra, níor oscail sé a bhéal.
33
Ó tugadh céim síos dó ní raibh cothrom le fáil aige. Cé a dhéanfaidh trácht ar a shliocht mar tógadh as an saol seo é.»
34
Labhair an coillteán le Pilib: «Inis dom,» ar sé, «cé dó a bhfuil an fáidh ag tagairt? Cé acu dó féin atá sé ag tagairt nó do dhuine éigin eile?»
35
Bhog Pilib chun cainte, agus ag tosú ón dréacht seo den scrioptúr d' fhógair sé dó an dea-scéal faoi Íosa.
36
Bhí siad ag cur an bhóthair díobh nuair a tháinig siad chun lochán uisce. «Féach,» arsa an coillteán, «tá uisce anseo. Cad é an bac atá ormsa mo bhaisteadh?»
37
(Dúirt Pilib leis: «Má chreideann tú ó do chroí go hiomlán, is ceadmhach duit.» D' fhreagair sé agus dúirt: «Creidim gurb é Mac Dé é Íosa Críost.»)
38
D' ordaigh sé an carráiste a stop, chuaigh siad beirt, Pilib agus an coillteán, síos isteach san uisce agus bhaist Pilib é.
39
Ach ar theacht amach as an uisce dóibh, d' ardaigh Spiorad an Tiarna Pilib chun siúil agus ní fhaca an coillteán é níos mó agus chuir sé chun bóthair go lúcháireach.
40
Tháinig Pilib go hAzótas agus ghluais sé ag fógairt an dea-scéil ar fud na mbailte go léir nó go dtáinig sé go Céasaráia.Gníomhartha 8:1
Gníomhartha 8:2
Gníomhartha 8:3
Gníomhartha 8:4
Gníomhartha 8:5
Gníomhartha 8:6
Gníomhartha 8:7
Gníomhartha 8:8
Gníomhartha 8:9
Gníomhartha 8:10
Gníomhartha 8:11
Gníomhartha 8:12
Gníomhartha 8:13
Gníomhartha 8:14
Gníomhartha 8:15
Gníomhartha 8:16
Gníomhartha 8:17
Gníomhartha 8:18
Gníomhartha 8:19
Gníomhartha 8:20
Gníomhartha 8:21
Gníomhartha 8:22
Gníomhartha 8:23
Gníomhartha 8:24
Gníomhartha 8:25
Gníomhartha 8:26
Gníomhartha 8:27
Gníomhartha 8:28
Gníomhartha 8:29
Gníomhartha 8:30
Gníomhartha 8:31
Gníomhartha 8:32
Gníomhartha 8:33
Gníomhartha 8:34
Gníomhartha 8:35
Gníomhartha 8:36
Gníomhartha 8:37
Gníomhartha 8:38
Gníomhartha 8:39
Gníomhartha 8:40


Gníomhartha 1 / Gní 1
Gníomhartha 2 / Gní 2
Gníomhartha 3 / Gní 3
Gníomhartha 4 / Gní 4
Gníomhartha 5 / Gní 5
Gníomhartha 6 / Gní 6
Gníomhartha 7 / Gní 7
Gníomhartha 8 / Gní 8
Gníomhartha 9 / Gní 9
Gníomhartha 10 / Gní 10
Gníomhartha 11 / Gní 11
Gníomhartha 12 / Gní 12
Gníomhartha 13 / Gní 13
Gníomhartha 14 / Gní 14
Gníomhartha 15 / Gní 15
Gníomhartha 16 / Gní 16
Gníomhartha 17 / Gní 17
Gníomhartha 18 / Gní 18
Gníomhartha 19 / Gní 19
Gníomhartha 20 / Gní 20
Gníomhartha 21 / Gní 21
Gníomhartha 22 / Gní 22
Gníomhartha 23 / Gní 23
Gníomhartha 24 / Gní 24
Gníomhartha 25 / Gní 25
Gníomhartha 26 / Gní 26
Gníomhartha 27 / Gní 27
Gníomhartha 28 / Gní 28