A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Íseáia 581
PANGERAN ngadawuh, ”Celukkeun sataker tanaga ka umat Kami Israil! Sebutkeun ka maranehna dosa-dosana!
2
Memang unggal poe ge maraneh ngabarakti ka Kami, pajar harayang nyaho kana pangersa-pangersa Kami, pajar narurut kana hukum-hukum Kami. Carekna mah maranehna resep ngabarakti ka Kami sarta harayang kana hukum Kami anu adil.”
3
Ceuk jelema-jelema, ”Jang naon puasa ari ku PANGERAN henteu dipirosea mah? Jang naon ngosongkeun beuteung ari ku Mantenna henteu dipalire?” Dawuhan PANGERAN, ”Saenyana maraneh paruasa teh ngan pikeun ngudag kapentingan pribadi bae, ka nu karuli ge nepikeun ka ngagencet.
4
Maraneh mah paruasa teh kalah jadi kasar adat jeung cekcok nepi ka garelut. Dikira ku puasa kitu Kami daek ngadengekeun paneda maraneh?
5
Paruasa mani ngariripuh maneh, mani ngulahekkeun sirah kawas daun jukut ngulapes, ngedeng dina karung diamparan lebu. Nu kitu anu ku maraneh disebut puasa teh? Dikira Kami resep kana cara siga kitu?
6
Puasa pamenta Kami mah kieu: Kudu daek nulung batur. Mun batur meunang kateuadilan nepi ka jadi bangbaluh hatena, leupaskeun.
7
Sing daek mere ka nu kalaparan, daek ngarapek semah miskin anu teu bogaeun imah, daek makean ka nu rudin, daek ngabantu ka dulur atawa ka baraya.
8
Lamun kitu mah rahmat Kami bakal nyinaran lir srangenge meletek, nepi ka maraneh tereh cageur. Tangtu ku Kami diraksa salalawasna supaya marulus, diaping ti ditu ti dieu.
9
Unggal neneda tangtu didenge, saban sasambat tangtu dijawab. Lamun maraneh geus tara teungteuingeun deui, tara tudang-tuding deui, tara hasud deui, tara ngomong goreng deui,
10
terus daek nalang ka nu lapar, daek mere ka nu kakurangan, tangtu ucul tina kaewuh, leungit poek datang caang kawas keur wanci manceran.
11
Ku Kami baris diaping, dicukupan pangabutuh, lulus mulus kuat santosa, pijadieun saibarat taman anu cur-cor cai, lir cinyusu anu moal saat-saat.
12
Maraneh sabatur-batur bakal bisa ngadegkeun deui adegan-adegan anu geus lila jadi ruruntuk, diadegkeun dina pademen asalna. Ku batur bakal kasebut ahli ngadegkeun deui kuta jeung adegan- adegan anu geus rarubuh.”
13
PANGERAN ngadawuh, ”Lamun maraneh nyucikeun poe Sabat, lamun dina poe eta nunda heula kapentingan pribadi, taʼat jeung ngajenan kana kasucianana, henteu nyanyabaan, henteu gawe naon-naon, henteu ngomongkeun nu euweuh eusina,
14
tan wande ngarasa genahna ngabakti ka Kami. Maraneh ku Kami rek dimashurkeun ka saalam dunya jeung mareunang nugraha di ieu tanah anu geus diserenkeun ka Yakub karuhun maraneh. Kitu timbalan Kami, PANGERAN.”Íseáia 58:1

Íseáia 58:2

Íseáia 58:3

Íseáia 58:4

Íseáia 58:5

Íseáia 58:6

Íseáia 58:7

Íseáia 58:8

Íseáia 58:9

Íseáia 58:10

Íseáia 58:11

Íseáia 58:12

Íseáia 58:13

Íseáia 58:14Íseáia 1 / Íse 1

Íseáia 2 / Íse 2

Íseáia 3 / Íse 3

Íseáia 4 / Íse 4

Íseáia 5 / Íse 5

Íseáia 6 / Íse 6

Íseáia 7 / Íse 7

Íseáia 8 / Íse 8

Íseáia 9 / Íse 9

Íseáia 10 / Íse 10

Íseáia 11 / Íse 11

Íseáia 12 / Íse 12

Íseáia 13 / Íse 13

Íseáia 14 / Íse 14

Íseáia 15 / Íse 15

Íseáia 16 / Íse 16

Íseáia 17 / Íse 17

Íseáia 18 / Íse 18

Íseáia 19 / Íse 19

Íseáia 20 / Íse 20

Íseáia 21 / Íse 21

Íseáia 22 / Íse 22

Íseáia 23 / Íse 23

Íseáia 24 / Íse 24

Íseáia 25 / Íse 25

Íseáia 26 / Íse 26

Íseáia 27 / Íse 27

Íseáia 28 / Íse 28

Íseáia 29 / Íse 29

Íseáia 30 / Íse 30

Íseáia 31 / Íse 31

Íseáia 32 / Íse 32

Íseáia 33 / Íse 33

Íseáia 34 / Íse 34

Íseáia 35 / Íse 35

Íseáia 36 / Íse 36

Íseáia 37 / Íse 37

Íseáia 38 / Íse 38

Íseáia 39 / Íse 39

Íseáia 40 / Íse 40

Íseáia 41 / Íse 41

Íseáia 42 / Íse 42

Íseáia 43 / Íse 43

Íseáia 44 / Íse 44

Íseáia 45 / Íse 45

Íseáia 46 / Íse 46

Íseáia 47 / Íse 47

Íseáia 48 / Íse 48

Íseáia 49 / Íse 49

Íseáia 50 / Íse 50

Íseáia 51 / Íse 51

Íseáia 52 / Íse 52

Íseáia 53 / Íse 53

Íseáia 54 / Íse 54

Íseáia 55 / Íse 55

Íseáia 56 / Íse 56

Íseáia 57 / Íse 57

Íseáia 58 / Íse 58

Íseáia 59 / Íse 59

Íseáia 60 / Íse 60

Íseáia 61 / Íse 61

Íseáia 62 / Íse 62

Íseáia 63 / Íse 63

Íseáia 64 / Íse 64

Íseáia 65 / Íse 65

Íseáia 66 / Íse 66