A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Salm 891
1 Mascil Ethan an dúchasach. 2 Canfaidh mé de shíor faoi do bhuanghrá, a Thiarna; fógróidh mé do dhílseacht ó ghlúin go glúin. Salm 88
2
3 Óir is deimhin gur daingníodh do bhuanghrá go brách, agus shocraigh tú do dhílseacht chomh buan le neamh.
3
4 «Cheangail mé conradh,» [a dúirt tú,] «leis an té a roghnaigh mé; dhearbhaigh mé do Dháiví mo sheirbhíseach:
4
5 ' Socróidh mé do shliocht go brách, agus bunóidh mé do ríchathaoir go deo.'»
5
6 Foilsíonn na flaithis do mhíorúiltí, a Thiarna; tá d' fhírinne á moladh ag comhthionól na naomh.
6
7 Óir cé is cosúil leis an Tiarna sna néalta, cé atá inchurtha le Dia ar shlua na bhflaitheas?
7
8 Is uafásach é Dia i gcomhchomhairle na naomh; is éachtach é agus is uamhnach thar a bhfuil ina thimpeall.
8
9 A Thiarna Dia na slua, cé is comhionann leat? Is cumhachtach tú, a Thiarna, agus do dhílseacht de gach leith díot.
9
10 Is agatsa atá ceannas ar fhraoch na farraige; is tú a chuireann cosc le tulca na dtonnta.
10
11 Bhuail tú cos ar Ráhab go ndearna tú bloghanna de; agus scaip tú d' eascairde le do chuisle chumhachtach.
11
12 Is leat na flaithis, is leat an talamh; is tú a bhunaigh an domhan agus a bhfuil ann.
12
13 Is tú a chruthaigh an tuaisceart is an deisceart; molann Tábór agus Hearmón d' ainm le corp áthais.
13
14 Is cumasach an chuisle atá agat, a Thiarna, is daingean do lámh, agus do dheaslámh crochta.
14
15 Cóir agus ceart atá mar bhonn do do ríchathaoir; gabhann buanghrá agus dílseacht romhat amach.
15
16 Is aoibhinn don phobal arb eol dóibh an gháir áthais; siúlann siad faoi sholas do ghnúise, a Thiarna.
16
17 Déanann siad gairdeas i d' ainm feadh an lae; agus déantar a móradh as ucht d' fhíréantachta.
17
18 Is tú, a Thiarna, dealramh a gcumhachta; agus is trí do chaoinchineáltas a ardaítear ár neart.
18
19 Óir is é an Tiarna is sciath dár gcosaint; agus is é Neach Naofa Iosrael is rí orainn.
19
20 Labhair tú tráth i bhfís á rá le do chairde naofa «Thug mé cabhair do ghaiscíoch; d' ardaigh mé fear tofa den phobal.
20
21 Fuair mé Dáiví, mo ghiolla; rinne mé a ungadh le m' ola naofa
21
22 d' fhonn go mbeadh mo lámh leis de shíor; agus go mbeadh mo chuisle ag neartú leis.
22
23 Ní mheallfaidh an namhaid go brách é, ná ní dhéanfaidh an t-urchóideach foréigean air,
23
24 ach treascróidh mé a naimhde ina láthair; agus buailfidh mé lucht a fhuatha.
24
25 Beidh mo dhílse agus mo chineáltas ina fhochair; agus is i m' ainmse a ardófar a neart.
25
26 Leathfaidh mé a lámh os cionn na mara agus a dheaslámh os cionn na n-aibhneacha.
26
27 Glaofaidh sé orm: 'Is tú m' athair; is tú mo Dhia agus carraig mo shlánaithe.'
27
28 Ceapfaidh mé ina chéadghin mic é; an té is airde i measc ríthe na cruinne.
28
29 Coinneoidh mé mo chineáltas go deo dó; agus seasfaidh mo chonradh go daingean leis.
29
30 Socróidh mé a shliocht go síoraí agus a ríchathaoir mar laethanta na bhflaitheas.
30
31 Má thréigeann a chlann mhac mo dhlí, mura siúlann siad de réir mo phroiceaptaí,
31
32 más amhlaidh a sháraíonn siad m' fhorálacha, nó más amhlaidh a bhriseann siad m' aitheanta,
32
33 agróidh mé a gcion orthu leis an tslat; agus agróidh mé a gcoir orthu leis an lasc,
33
34 ach ní bhainfidh mé mo bhuanghrá de go deo; ná ní rachaidh mé siar ar mo bhriathar.
34
35 Ní bhrisfidh mé mo chor ná mo cheangal; ná ní bhréagnóidh mé briathar mo bhéil.
35
36 Aon uair amháin a mhionnaigh mé; dar mo naofacht, nach ndéanfainn bréag le Dáiví.
36
37 Mairfidh a shliocht go brách; beidh a chathaoir mar an ngrian i m' fhianaise;
37
38 mairfidh sí go buan mar an ngealach, ina finné fíordhílis ar neamh.» Selah
38
39 Ach theilg tú uait le déistin is le corp feirge an té a d' ung tú féin.
39
40 Bhris tú do chonradh le do ghiolla; agus thruailligh tú a choróin sa deannach.
40
41 Leag tú a mhúrtha go léir; agus d' fhág tú a dhún ina fhothrach.
41
42 Creachann a ngabhann an tslí é ionas go bhfuil sé ina chúis aithise dá chomharsana.
42
43 D' ardaigh tú deaslámh a naimhde; chuir tú áthas ar a eascairde go léir.
43
44 Mhaolaigh tú faobhar a chlaímh; is níor thug tú an bua dó sa chath.
44
45 Chuir tú cosc lena ghlóir-réim; leag tú a ríchathaoir ar lár.
45
46 Ghiorraigh tú laethanta a óige; agus d' fhág tú faoi náire shaolta é.
46
47 Cá fhad, a Thiarna, a bheidh tú i bhfolach an go brách é? Cá fhad a bheidh do dhíbheirg ag bladhmadh mar thine?
47
48 Cuimhnigh, a Thiarna, ar a ghiorracht atá mo shaol; an amhlaidh a chruthaigh tú an Ádhamchlann in aistear?
48
49 Cé hé an duine beo nach bhfeicfidh an bás, nó cé a thabharfaidh a anam ó chumhacht na huaighe?
49
50 Cá bhfuil do chomaoineacha cianaosta, a Thiarna a mhionnaigh tú do Dháiví dar brí do dhílseachta?
50
51 Cuimhnigh, a Thiarna, ar an aithis a casadh le do sheirbhísigh; agus mar a iompraím i mo bhrollach maslaí uile na gciníocha
51
52a na maslaí lena maslaíonn do naimhde mé a Thiarna, lena dtugann siad tarcaisne do chomharba do ungthaigh.
52
52b Moladh go deo leis an Tiarna; Amen agus Amen!Salm 89:1

Salm 89:2

Salm 89:3

Salm 89:4

Salm 89:5

Salm 89:6

Salm 89:7

Salm 89:8

Salm 89:9

Salm 89:10

Salm 89:11

Salm 89:12

Salm 89:13

Salm 89:14

Salm 89:15

Salm 89:16

Salm 89:17

Salm 89:18

Salm 89:19

Salm 89:20

Salm 89:21

Salm 89:22

Salm 89:23

Salm 89:24

Salm 89:25

Salm 89:26

Salm 89:27

Salm 89:28

Salm 89:29

Salm 89:30

Salm 89:31

Salm 89:32

Salm 89:33

Salm 89:34

Salm 89:35

Salm 89:36

Salm 89:37

Salm 89:38

Salm 89:39

Salm 89:40

Salm 89:41

Salm 89:42

Salm 89:43

Salm 89:44

Salm 89:45

Salm 89:46

Salm 89:47

Salm 89:48

Salm 89:49

Salm 89:50

Salm 89:51

Salm 89:52Salm 1 / Sal 1

Salm 2 / Sal 2

Salm 3 / Sal 3

Salm 4 / Sal 4

Salm 5 / Sal 5

Salm 6 / Sal 6

Salm 7 / Sal 7

Salm 8 / Sal 8

Salm 9 / Sal 9

Salm 10 / Sal 10

Salm 11 / Sal 11

Salm 12 / Sal 12

Salm 13 / Sal 13

Salm 14 / Sal 14

Salm 15 / Sal 15

Salm 16 / Sal 16

Salm 17 / Sal 17

Salm 18 / Sal 18

Salm 19 / Sal 19

Salm 20 / Sal 20

Salm 21 / Sal 21

Salm 22 / Sal 22

Salm 23 / Sal 23

Salm 24 / Sal 24

Salm 25 / Sal 25

Salm 26 / Sal 26

Salm 27 / Sal 27

Salm 28 / Sal 28

Salm 29 / Sal 29

Salm 30 / Sal 30

Salm 31 / Sal 31

Salm 32 / Sal 32

Salm 33 / Sal 33

Salm 34 / Sal 34

Salm 35 / Sal 35

Salm 36 / Sal 36

Salm 37 / Sal 37

Salm 38 / Sal 38

Salm 39 / Sal 39

Salm 40 / Sal 40

Salm 41 / Sal 41

Salm 42 / Sal 42

Salm 43 / Sal 43

Salm 44 / Sal 44

Salm 45 / Sal 45

Salm 46 / Sal 46

Salm 47 / Sal 47

Salm 48 / Sal 48

Salm 49 / Sal 49

Salm 50 / Sal 50

Salm 51 / Sal 51

Salm 52 / Sal 52

Salm 53 / Sal 53

Salm 54 / Sal 54

Salm 55 / Sal 55

Salm 56 / Sal 56

Salm 57 / Sal 57

Salm 58 / Sal 58

Salm 59 / Sal 59

Salm 60 / Sal 60

Salm 61 / Sal 61

Salm 62 / Sal 62

Salm 63 / Sal 63

Salm 64 / Sal 64

Salm 65 / Sal 65

Salm 66 / Sal 66

Salm 67 / Sal 67

Salm 68 / Sal 68

Salm 69 / Sal 69

Salm 70 / Sal 70

Salm 71 / Sal 71

Salm 72 / Sal 72

Salm 73 / Sal 73

Salm 74 / Sal 74

Salm 75 / Sal 75

Salm 76 / Sal 76

Salm 77 / Sal 77

Salm 78 / Sal 78

Salm 79 / Sal 79

Salm 80 / Sal 80

Salm 81 / Sal 81

Salm 82 / Sal 82

Salm 83 / Sal 83

Salm 84 / Sal 84

Salm 85 / Sal 85

Salm 86 / Sal 86

Salm 87 / Sal 87

Salm 88 / Sal 88

Salm 89 / Sal 89

Salm 90 / Sal 90

Salm 91 / Sal 91

Salm 92 / Sal 92

Salm 93 / Sal 93

Salm 94 / Sal 94

Salm 95 / Sal 95

Salm 96 / Sal 96

Salm 97 / Sal 97

Salm 98 / Sal 98

Salm 99 / Sal 99

Salm 100 / Sal 100

Salm 101 / Sal 101

Salm 102 / Sal 102

Salm 103 / Sal 103

Salm 104 / Sal 104

Salm 105 / Sal 105

Salm 106 / Sal 106

Salm 107 / Sal 107

Salm 108 / Sal 108

Salm 109 / Sal 109

Salm 110 / Sal 110

Salm 111 / Sal 111

Salm 112 / Sal 112

Salm 113 / Sal 113

Salm 114 / Sal 114

Salm 115 / Sal 115

Salm 116 / Sal 116

Salm 117 / Sal 117

Salm 118 / Sal 118

Salm 119 / Sal 119

Salm 120 / Sal 120

Salm 121 / Sal 121

Salm 122 / Sal 122

Salm 123 / Sal 123

Salm 124 / Sal 124

Salm 125 / Sal 125

Salm 126 / Sal 126

Salm 127 / Sal 127

Salm 128 / Sal 128

Salm 129 / Sal 129

Salm 130 / Sal 130

Salm 131 / Sal 131

Salm 132 / Sal 132

Salm 133 / Sal 133

Salm 134 / Sal 134

Salm 135 / Sal 135

Salm 136 / Sal 136

Salm 137 / Sal 137

Salm 138 / Sal 138

Salm 139 / Sal 139

Salm 140 / Sal 140

Salm 141 / Sal 141

Salm 142 / Sal 142

Salm 143 / Sal 143

Salm 144 / Sal 144

Salm 145 / Sal 145

Salm 146 / Sal 146

Salm 147 / Sal 147

Salm 148 / Sal 148

Salm 149 / Sal 149

Salm 150 / Sal 150