A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

Salm 781
Mascil Ásáf. Éist, a phobal, le mo theagasc; claonaigí bhur gcluasa le briathra mo bhéil. Salm 77
2
Osclóidh mé mo bhéal i samhlaoidí agus míneoidh mé rúndiamhra na seanaimsire.
3
Na nithe ba chlos dúinn agus ab eol dúinn féin, a d' inis ár n-aithreacha dúinn,
4
nach cóir iad a cheilt ar a sliocht ach a insint don ghlúin atá le teacht Móréachtaí an Tiarna agus a chumhacht agus na míorúiltí móra a rinne sé
5
nuair a d' eisigh sé reachtanna do Iacób, nuair a bhunaigh sé dlí in Iosrael. D' ordaigh sé mar aithne dár n-aithreacha an dlí seo a mhúineadh dá gclann
6
ionas go mb' eol don chéad ghlúin eile é, agus don dream nár saolaíodh fós, agus go n-inseoidís siúd dá gclann féin é
7
ionas go gcuirfidís a ndóchas i nDia, gan oibreacha Dé a dhearmad ach a aitheanta a choimeád de shíor,
8
sula mbeidís mar a n-aithreacha rompu ina nglúin easumhal ceanndána; glúin gan seasmhacht ina gcroí nach raibh dílis do Dhia ina meanma.
9
Bhí clann Eafráim gléasta leis an mbogha ach thugadar dá mboinn é lá an chatha.
10
Níor choinnigh siad a gconradh le Dia níorbh áil leo siúl de réir a dhlí.
11
Rinne siad dearmad ar a ndearna sé agus ar na hiontais a nocht sé dóibh.
12
Rinne sé míorúiltí i bhfianaise a sinsear i dtír na hÉigipte, ar mhachaire Zoan.
13
Roinn sé an mhuir is sheol sé trasna iad; chuir sé na huiscí ina seasamh ina mballa.
14
Threoraigh sé le néal iad de lá agus le tine i gcaitheamh na hoíche.
15
Scoilt sé na carraigeacha san fhásach, mhúch sé a dtart le flúirse uisce
16
nuair a mheall sé sruthanna as an gcarraig is gur bhrúcht an t-uisce ina thuilte.
17
Ach lean siad leo ag peacú ina éadan; thug siad dúshlán an Té is Airde san fhásach;
18
chuireadar cathú ar Dhia ina gcroí; d' iarr siad bia air d' fhonn a mianta a shásamh.
19
Labhraíodar in aghaidh Dé, á rá: «An dtig le Dia bord a ghléasadh san fhásach?
20
Is fíor nuair a bhuail sé an charraig gur bhrúcht an t-uisce ina thuilte; ach an féidir dó arán a thabhairt dúinn nó feoil a sholáthar dá phobal?»
21
Arna chlos sin don Tiarna ghabh fearg é agus fadaíodh tine in aghaidh Iacóib. Líon sé le fearg in aghaidh Iosrael
22
de bhrí nár chreid siad i nDia agus nár chuir siad a ndóchas ina chúnamh.
23
D' aithin sé do néalta neimhe agus d' oscail sé doirse na spéire;
24
d' fhear sé anuas orthu manna le hithe agus bhronn sé bia ó neamh orthu.
25
D' ith an duine arán na n-aingeal óir thug sé flúirse bia dóibh.
26
Chuir sé an ghaoth anoir ó neamh chucu agus mhúscail an ghaoth aneas lena chumhacht.
27
D' fhear sé orthu feoil mar dheannach agus éanlaith mar ghaineamh na trá.
28
Lig sé anuas i lár a gcampa iad ar gach taobh thart timpeall a mbothanna.
29
D' itheadar a sáith, dá bhrí sin, óir thug sé dóibh gach a raibh uathu.
30
Ach ní mó ná gur sásaíodh a mian dóibh agus an bia ina mbéal go fóill
31
nuair a d' éirigh fraoch Dé ina n-éadan, is gur leag sé ar lár a dtréanfhir, is gur threascair sé fíorscoth Iosrael.
32
Dá ainneoin sin uile pheacaigh siad agus níor chreid siad a éachtaí iontacha
33
gurb uime a scrios sé a laethanta agus a chuir deireadh lena ré go tobann.
34
Nuair a thugadh sé a n-ár bhídís á lorg ag iarraidh Dé le fonn is le dúthracht.
35
Chuimhnídís gurbh é Dia a gcarraig ' s gurbh é an Dia is Airde a d' fhuascail iad.
36
Ní bhídís ach á bhladaráil lena mbéal agus ag insint bréag lena dteanga,
37
óir ní raibh siad dílis ó chroí dó ná ní dhearna siad a chonradh a chomhlíonadh.
38
Mar sin féin, toisc é bheith trócaireach mhaitheadh sé a bpeaca, gan iad a scriosadh. Is minic a chuir sé srian lena fhearg agus nár lig sé a racht amach orthu.
39
Ba cuimhin leis nach raibh iontu ach daoine; anáil a ghabhann seacha gan casadh.
40
Nach minic a bhí siad easumhal dó san fhásach, go ndearna siad a chrá san uaigneas.
41
Chuir siad cathú ar Dhia arís eile agus chiap Neach Naofa Iosrael.
42
Níor chuimhin leo feasta a ghníomhartha ná an lá a shaor sé óna naimhde iad,
43
nuair a d' oibrigh sé a éachtaí, san Éigipt, a mhíorúiltí ar mhachaire Zoan;
44
nuair a rinne sé fuil dá n-aibhneacha ionas nach bhféadfaidís an t-uisce a ól.
45
Chuir sé cuileoga chucu a d' alp iad, agus froganna ina scaotha á milleadh.
46
Thug sé a bhfómhar don chruimh, agus toradh a saothair don lócaiste.
47
Mhill sé a bhfíniúna le clocha sneachta agus mhill a gcrainn bhána leis an sioc.
48
Bhuail sé a n-airnéis le clocha sneachta agus a gcaoirigh le caora tine.
49
Lig sé amach orthu racht a fheirge, a chuthach agus a fhraoch agus a chonfa; slua de thimirí na tubaiste,
50
go ndearna sé slí dá dhíbheirg. Níor scaoil sé saor ón mbás iad ach rinne sé a mbualadh leis an bplá.
51
Bhuail sé gach céadghin san Éigipt; céadthoradh a nirt i gcampa Hám.
52
Sheol sé a phobal mar chaoirigh, rinne a dtreorú mar thréad san fhásach.
53
Sheol sé slan iad gan eagla gur bádh a naimhde san fharraige.
54
Sheol sé isteach ina thír naofa iad chun an tsléibhe a bhuaigh a dheaslámh féin.
55
Chaith sé na ciníocha rompu amach, agus roinn sé an tír mar oidhreacht orthu; thug sé ar threibheanna Iosrael baint fúthu ina mbothanna siúd.
56
Dá ainneoin sin uile thriail agus shaighdigh siad an Dia is Airde, agus dhiúltaigh dá aitheanta.
57
Thug siad droim láimhe leis mar a rinne a n-aithreacha; ba chosúil iad le bogha ar fiar.
58
Chuir siad fearg air lena scrínte sléibhe; chuir siad éad air lena ndealbha snoite.
59
Chuala Dia agus d' éirigh chun feirge, gur dhiúltaigh go hiomlán d' Iosrael.
60
Thréig sé a phailliún i Sileo mar a raibh cónaí air i measc na ndaoine.
61
Thug sé a neart i ndaorbhroid agus a dtaibhse i láimh a naimhde.
62
Thug sé a phobal féin don chlaíomh le teann feirge in aghaidh a oidhreachta.
63
Dódh a n-ógánaigh ina mbeatha; níor chuala a maighdeana laoi na bainise;
64
Thit a gcuid sagart leis an gclaíomh; agus ní dhearna a mbaintreacha a gcaoineadh.
65
Is ansin a dhúisigh an Tiarna mar dhuine a dhúisíonn as a chodladh, mar ghaiscíoch a bheadh ar meisce de dheasca fíona.
66
Bhuail sé a naimhde i ndiaidh a gcúil agus d' fhág sé faoi náire go deo iad.
67
Dhiúltaigh sé do bhoth Iósaef agus ní dhearna sé rogha de threibh Eafráim.
68
Ach rinne sé rogha de threibh Iúdá; Sliabh Shíón dár thug sé grá.
69
Thóg sé a scrín i gcosúlacht neimhe; mar an talamh a bhunaigh sé go brách.
70
Agus thogh sé Dáiví a ghiolla; á thabhairt ó chróite na gcaorach.
71
Thug sé ó chúram na gcaorach é a dhéanamh aoireacht a phobail, Iacób, agus Iosrael, a oidhreacht féin.
72
Bheathaigh sé le croí gan cháim iad, agus threoraigh iad go ciallmhar críonna.Salm 78:1
Salm 78:2
Salm 78:3
Salm 78:4
Salm 78:5
Salm 78:6
Salm 78:7
Salm 78:8
Salm 78:9
Salm 78:10
Salm 78:11
Salm 78:12
Salm 78:13
Salm 78:14
Salm 78:15
Salm 78:16
Salm 78:17
Salm 78:18
Salm 78:19
Salm 78:20
Salm 78:21
Salm 78:22
Salm 78:23
Salm 78:24
Salm 78:25
Salm 78:26
Salm 78:27
Salm 78:28
Salm 78:29
Salm 78:30
Salm 78:31
Salm 78:32
Salm 78:33
Salm 78:34
Salm 78:35
Salm 78:36
Salm 78:37
Salm 78:38
Salm 78:39
Salm 78:40
Salm 78:41
Salm 78:42
Salm 78:43
Salm 78:44
Salm 78:45
Salm 78:46
Salm 78:47
Salm 78:48
Salm 78:49
Salm 78:50
Salm 78:51
Salm 78:52
Salm 78:53
Salm 78:54
Salm 78:55
Salm 78:56
Salm 78:57
Salm 78:58
Salm 78:59
Salm 78:60
Salm 78:61
Salm 78:62
Salm 78:63
Salm 78:64
Salm 78:65
Salm 78:66
Salm 78:67
Salm 78:68
Salm 78:69
Salm 78:70
Salm 78:71
Salm 78:72


Salm 1 / Sal 1
Salm 2 / Sal 2
Salm 3 / Sal 3
Salm 4 / Sal 4
Salm 5 / Sal 5
Salm 6 / Sal 6
Salm 7 / Sal 7
Salm 8 / Sal 8
Salm 9 / Sal 9
Salm 10 / Sal 10
Salm 11 / Sal 11
Salm 12 / Sal 12
Salm 13 / Sal 13
Salm 14 / Sal 14
Salm 15 / Sal 15
Salm 16 / Sal 16
Salm 17 / Sal 17
Salm 18 / Sal 18
Salm 19 / Sal 19
Salm 20 / Sal 20
Salm 21 / Sal 21
Salm 22 / Sal 22
Salm 23 / Sal 23
Salm 24 / Sal 24
Salm 25 / Sal 25
Salm 26 / Sal 26
Salm 27 / Sal 27
Salm 28 / Sal 28
Salm 29 / Sal 29
Salm 30 / Sal 30
Salm 31 / Sal 31
Salm 32 / Sal 32
Salm 33 / Sal 33
Salm 34 / Sal 34
Salm 35 / Sal 35
Salm 36 / Sal 36
Salm 37 / Sal 37
Salm 38 / Sal 38
Salm 39 / Sal 39
Salm 40 / Sal 40
Salm 41 / Sal 41
Salm 42 / Sal 42
Salm 43 / Sal 43
Salm 44 / Sal 44
Salm 45 / Sal 45
Salm 46 / Sal 46
Salm 47 / Sal 47
Salm 48 / Sal 48
Salm 49 / Sal 49
Salm 50 / Sal 50
Salm 51 / Sal 51
Salm 52 / Sal 52
Salm 53 / Sal 53
Salm 54 / Sal 54
Salm 55 / Sal 55
Salm 56 / Sal 56
Salm 57 / Sal 57
Salm 58 / Sal 58
Salm 59 / Sal 59
Salm 60 / Sal 60
Salm 61 / Sal 61
Salm 62 / Sal 62
Salm 63 / Sal 63
Salm 64 / Sal 64
Salm 65 / Sal 65
Salm 66 / Sal 66
Salm 67 / Sal 67
Salm 68 / Sal 68
Salm 69 / Sal 69
Salm 70 / Sal 70
Salm 71 / Sal 71
Salm 72 / Sal 72
Salm 73 / Sal 73
Salm 74 / Sal 74
Salm 75 / Sal 75
Salm 76 / Sal 76
Salm 77 / Sal 77
Salm 78 / Sal 78
Salm 79 / Sal 79
Salm 80 / Sal 80
Salm 81 / Sal 81
Salm 82 / Sal 82
Salm 83 / Sal 83
Salm 84 / Sal 84
Salm 85 / Sal 85
Salm 86 / Sal 86
Salm 87 / Sal 87
Salm 88 / Sal 88
Salm 89 / Sal 89
Salm 90 / Sal 90
Salm 91 / Sal 91
Salm 92 / Sal 92
Salm 93 / Sal 93
Salm 94 / Sal 94
Salm 95 / Sal 95
Salm 96 / Sal 96
Salm 97 / Sal 97
Salm 98 / Sal 98
Salm 99 / Sal 99
Salm 100 / Sal 100
Salm 101 / Sal 101
Salm 102 / Sal 102
Salm 103 / Sal 103
Salm 104 / Sal 104
Salm 105 / Sal 105
Salm 106 / Sal 106
Salm 107 / Sal 107
Salm 108 / Sal 108
Salm 109 / Sal 109
Salm 110 / Sal 110
Salm 111 / Sal 111
Salm 112 / Sal 112
Salm 113 / Sal 113
Salm 114 / Sal 114
Salm 115 / Sal 115
Salm 116 / Sal 116
Salm 117 / Sal 117
Salm 118 / Sal 118
Salm 119 / Sal 119
Salm 120 / Sal 120
Salm 121 / Sal 121
Salm 122 / Sal 122
Salm 123 / Sal 123
Salm 124 / Sal 124
Salm 125 / Sal 125
Salm 126 / Sal 126
Salm 127 / Sal 127
Salm 128 / Sal 128
Salm 129 / Sal 129
Salm 130 / Sal 130
Salm 131 / Sal 131
Salm 132 / Sal 132
Salm 133 / Sal 133
Salm 134 / Sal 134
Salm 135 / Sal 135
Salm 136 / Sal 136
Salm 137 / Sal 137
Salm 138 / Sal 138
Salm 139 / Sal 139
Salm 140 / Sal 140
Salm 141 / Sal 141
Salm 142 / Sal 142
Salm 143 / Sal 143
Salm 144 / Sal 144
Salm 145 / Sal 145
Salm 146 / Sal 146
Salm 147 / Sal 147
Salm 148 / Sal 148
Salm 149 / Sal 149
Salm 150 / Sal 150