Instagram
English
A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)
Salm 119
1
Aleph Is aoibhinn a mbíonn a slí gan mháchail, a shiúlann i ndlí an Tiarna. Salm 118
2
Is aoibhinn dá gcoimeádann a fhorálacha, á lorg ó lanchroí.
3
An mhuintir nach ndéanann urchóid; ach a shiúlann ina shlite.
4
Thug tú do phroiceapta dúinn go gcomhlíonfaí go beacht iad.
5
Nár mhéanar mo shlite a bheith go daingean, d' fhonn do reachtanna a choimeád.
6
Ní dhéanfar mo náiriú nuair a ghéillfidh mé do d' aitheanta uile.
7
Molfaidh mé thú le dílseacht chroí ag foghlaim d' fhoraitheanta dom.
8
Déanfaidh mé de réir do reachtanna; ná tréig mé ar fad.
9
Beth Conas a mhairfidh an t-ógánach go glan, ach le d' aitheanta a chomhlíonadh?
10
Iarraim thú le mo chroí go hiomlán; nár imí mé ó d' aitheanta.
11
Cuirim do bhriathar i bhfolach i mo chroí; sula ndéanfainn peaca ort.
12
Is beannaithe atá tú, a Thiarna; múin do reachtanna dom.
13
Is amhlaidh a d' admhaigh mé le mo bhruasa foraitheanta uile do bhéil.
14
Gairdím i slí d' fhorálacha amhail san uile shaibhreas.
15
Déanfaidh mé machnamh ar do theagasc; agus breithneoidh mé do shlite.
16
Tabharfaidh mé taitneamh do do reachtanna; ní dhéanfad dearmad ar do bhriathra.
17
Gimel Bí go maith le do ghiolla le go mairfidh mé, agus go gcoimeádfaidh mé do bhriathra.
18
Oscail mo shúile chun go bhfeicfidh mé iontais uile do dhlí.
19
Táim i mo dheoraí ar talamh; ná ceil orm d' aitheanta.
20
Bíonn m' anam ag meirtniú de shíor, is é ag tnúth le d' fhoraitheanta.
21
Lochtaigh tú na huaibhrigh agus na mallachtaigh a chuaigh ar seachrán ó d' aitheanta.
22
Tóg uaim tarcaisne agus aithis toisc go nglacaim le do theagasc.
23
Cé go dtéann prionsaí i ndáil chomhairle i m' éadan, bím ag machnamh ar do reachtanna.
24
Óir is iad d' fhorálacha m' aoibhneas; is iad do reachtanna mo chomhairleoirí.
25
Daleth Tá m' anam ar lár sa luaithreach; athbheoigh mé le do bhriathar.
26
Mhínigh mé mo shlite, agus d' éist tú liom; múin do reachtanna dom.
27
Tabhair treoir dom i slí do phroiceapt, agus déanfaidh mé machnamh ar d' iontais.
28
Bíonn m' anam ag sileadh deor le neart bróin; tabhair misneach dom le do bhriathar.
29
Coinnigh mé ó shlí na hearráide, agus tabhair dom do dhlí.
30
Rinne mé rogha de shlí na fírinne; chuir mé d' aitheanta os mo chomhair.
31
Bím ag cloí de shíor le d' fhorálacha; ná clis orm, a Thiarna.
32
Rithfidh mé ar shlí d' aitheanta; nuair a cheansóidh tú mo chroí.
33
Hé Múin dom slí do reachtanna, a Thiarna; agus comhlíonfaidh mé go cruinn iad.
34
Déan mo theagasc d' fhonn do dhlí a chomhlíonadh agus a choimeád ó chroí.
35
Treoraigh mé ar chosán d' aitheanta, óir is ann atá mo thaitneamh.
36
Claon mo chroí i leith d' fhorálacha; agus ná claon chun sainte é.
37
Iompaigh mo shúile chun nach bhfeicfidh siad díomhaointeas; déan mo bheochan trí do shlíse.
38
Cuir le do ghealltanas do do ghiolla; le go mbeadh eagla ar a thuilleadh romhat.
39
Coinnigh i bhfad uaim an aithis is eagal liom, óir is aoibhinn iad d' fhoraitheanta.
40
Féach, is mian liom do phroiceapta; tabhair dom an bheatha i d' fhíréantacht.
41
Vau Go dtaga do bhuanghrá orm, a Thiarna, agus do chabhair de réir do ghealltanais.
42
Tabharfaidh mé freagra ar lucht mo cháinte; toisc gur muinín liom do bhriathar.
43
Focal na fírinne ná bain as mo bhéal; cuirim mo dhóchas i d' fhoraitheanta.
44
Agus coimeádfaidh mé do dhlí de shíor, go brách na breithe.
45
Siúlfaidh mé i slí na saoirse, mar táim ar lorg do theagaisc.
46
Inseoidh mé d' fhorálacha i láthair ríthe; ní bheidh cotadh ar bith orm.
47
Is i d' aitheanta a bheidh mo thaitneamh ós dóibh a thugaim grá.
48
Agus tógfaidh mé mo lámha chun d' aitheanta; déanfaidh mé machnamh ar do reachtanna.
49
Zain Bí ag cuimhneamh ar do bhriathra do do ghiolla; lenar thug tú dóchas dom.
50
Is é mo shólás le linn mo bhuartha, gurb é do bhriathar a bheoigh mé.
51
Maslaíonn lucht an díomais mé go díocasach: ach ní chlaonaim ó do dhlí.
52
Cuimhním ar do bhreitheanna ársa, a Thiarna; agus tugann siad sólás dom.
53
Gabhann fearg mé de bharr na bpeacach a bhíonn ag tréigean do dhlí.
54
Bíonn do reachtanna ina n-amhrán agam, in áit mo dheoraíochta.
55
Cuimhním ar d' ainm de shiúl oíche, a Thiarna; agus coimeádaim do dhlí.
56
Is amhlaidh a chuirfidh sé seo le mo chlú, gur choinnigh mé do phroiceapta.
57
Heth Dúirt mé, a Thiarna, gurb í mo chuid do bhriathra a choimeád.
58
Guím thú ó mo chroí go hiomlán: déan trócaire orm de réir mar gheall tú.
59
Rinne mé mo shlite a mheas, agus d' fhill mé ar d' fhorálacha.
60
Bhrostaigh mé is ní dhearna mé moill, chun d' aitheanta a chomhlíonadh.
61
Chrioslaigh téada lucht na hurchóide mé; níor dhearmad mé do dhlí.
62
Éirim um mheán oíche do do cheiliúradh, mar gheall ar d' fhoraitheanta córa.
63
Is cara mé do chách ar a mbíonn do eagla, agus a choimeádann do phroiceapta.
64
Tá an talamh lán de do bhuanghrá, a Thiarna; múin dom do reachtanna.
65
Teth Chaith tú go maith le do ghiolla, a Thiarna, de réir do bhriathair.
66
Múin dom eagna agus eolas; tá mo dhóchas i d' aitheanta.
67
Sular crádh mé chuaigh mé ar seachrán; ach anois coimeádaim do bhriathar.
68
Is maith tú, is fial tú agus is flaithiúil; múin dom do reachtanna.
69
Beartaíonn na díomasaigh cealg i mo choinne; ach comhlíonaimse do phroiceapta.
70
Ramhraigh a gcroí ar nós blonaige; faighimse mo thaitneamh i do dhílseacht.
71
Is méanar dom go raibh mé do mo chrá; ionas go bhfoghlaimeoinn do reachtanna.
72
Is fearr liom go mór fada dlí do bhéilse ná na mílte d' ór agus d' airgead.
73
Iód Do lámha a rinne agus a chruthaigh mé; múin dom d' aitheanta a fhoghlaim.
74
Feicfidh d' aos eagla agus gairdeoidh siad, toisc gur muinín liom do bhriathar.
75
Tuigim, a Thiarna, gur cóir iad d' fhoraitheanta; agus gur le barr dílseachta a chráigh tú mé.
76
Bíodh do bhuanghrá ina ábhar sóláis dom, mar a gheall tú do do ghiolla.
77
Bíodh trua agat dom agus mairfidh mé, óir is aoibhinn liom do dhlí.
78
Go gclise ar na huaibhrigh atá do mo chrá gan ábhar agus mé ag machnamh ar do phroiceapta.
79
Go n-iompaítear chugam an dream lenarb eagal tú, a thugann aire do d' fhorálacha.
80
Go raibh mo chroí go foirfe i do reachtanna, ionas nach bhfaighinn mo náiriú.
81
Caph Bíonn m' anam ag tnúth le do shlánú; cuirim mo dhóchas i do bhriathar.
82
Meathann mo shúile le dúil i do ghealltanas; cathain a tabharfaidh tú sólás dom?
83
Cé gur cosúil mé le buidéal leathair sa deatach, níor dhearmad mé do reachtanna.
84
Cá líon laethanta do ghiolla? Cathain a chiontóidh tú mo ghéarleantóirí?
85
Thochail na huaibhrigh claiseanna dom, in aghaidh do dhlí.
86
Is fíor iad do phroiceapta uile fóir orm; déantar mo chrá gan chúis.
87
Cé gur beag nár cuireadh deireadh liom ar talamh, níor thréig mé d' aitheanta.
88
Tabhair an bheatha dom de réir do thrócaire; agus coimeádfaidh mé d' fhorálacha.
89
Lamed Maireann do bhriathar go brách, a Thiarna, chomh daingean le neamh.
90
Maireann d' fhírinne go dtí an uile ghlúin, mar an talamh a bhunaigh tú.
91
Maireann siad go buan de réir do reachtanna; fónann gach aon ní duit.
92
Murach gurb aoibhinn liom do dhlí, gheobhainn bás i m' ainnise.
93
Go deo ní dhéanfaidh mé dearmad ar do phroiceapta, óir is leo a thug tú beatha dom.
94
Is leat mé; déan mé a tharrtháil, toisc go lorgaim do phroiceapta.
95
Tá na peacaigh ag fanacht liom d' fhonn mo mhillte; ach tugaim d' fhorálacha do m' aire.
96
Is eol dom go bhfuil críoch le gach foirfeacht; ach gur fada fairsing í d' aithne.
97
Mem A, nach aoibhinn liom do dhlí, a Thiarna; is ábhar machnaimh dom de shíor é.
98
Rinne d' aithne níos críonna ná m' eascairde mé; óir bíonn sí in éineacht liom de shíor.
99
Is críonna mé ná lucht mo mhúinte go léir, toisc go machnaím ar d' fhorálacha.
100
Is mó mo thuiscintse ná tuiscint na seanóirí; óir comhlíonaim do phroiceapta.
101
Tugaim ar mo chosa gach drochshlí a sheachaint, d' fhonn do bhriathra a choimeád.
102
Ní chlaonaim i leataobh ó d' fhoraitheanta; ós tú a mhúin mé.
103
Is milse do bhriathra le mo charball; ná mil le mo bhéal.
104
Faighim tuiscint de bharr do phroiceapta; is gráin liom gach drochshlí.
105
Nun Is lóchrann do mo chosa do bhriathar; is solas do mo chosán é.
106
Mhionnaigh mé agus bheartaigh mé i m' aigne, d' fhoraitheanta a choimeád.
107
Tá mé buartha go mór, a Thiarna; beoigh mé le do bhriathar.
108
Glac le hofrálacha mo bhéil, a Thiarna; agus múin dom d' fhoraitheanta.
109
Bíonn mo bheo i mbaol i gcónaí ach ní dhearmadaim do dhlí.
110
Chuir na peacaigh gaiste i mo bhealach; ach níor thréig mé do phroiceapta.
111
Is iad d' fhorálacha mo oidhreacht go brách; cuireann siad áthas ar mo chroí.
112
Chlaon mé mo chroí chun do reachtanna a chomhlíonadh go beacht agus go brách.
113
Samek Is fuath liom an teanga liom leat; ach is geal liom do dhlí.
114
Is tú mo chaomhnóir agus mo sciath; cuirim mo dhóchas i do bhriathar.
115
Imígí uaim, a lucht déanta na hurchóide; coimeádfaidh mé aitheanta mo Dhé.
116
Seas liom de réir d' fhocail agus mairfidh mé; ná teipeadh ar mo dhóchas.
117
Bí i do thaca agam i dtreo is go sábhálfar mé; coimeádfaidh mé do reachtanna go deo.
118
Is beag ort a n-imíonn ó do reachtanna; toisc gur bréagach a mbeartas.
119
Is salachar leat peacaigh uile na cruinne; is uime a charaim d' fhorálacha.
120
Scanraíonn mo cholainn le corp eagla romhat; agus is eagal liom do reachtanna.
121
Ayin Chleachtaigh mé an ceart agus an chóir; ná tabhair suas do lucht leatroim mé.
122
Téigh i mbannaí ar do ghiolla ar mhaithe leis, sula dtreascraí na huaibhrigh mé.
123
Meathann mo shúile le dúil i do chúnamh, agus i bhfírinne do bhriathair.
124
Déan le do ghiolla de réir do bhuanghrá, agus múin dom do reachtanna.
125
Is mé do ghiolla, tabhair teagasc dom, ionas gurab eol dom d' fhorálacha.
126
Is mithid duit gníomhú, a Thiarna, óir sáraíodh do dhlí.
127
Ar an ábhar sin is ansa liom d' aitheanta, ná an t-ór is mine.
128
Is uime a chloígh mé le do phroiceapta uile, toisc gur fuath liom gach bréagshlí.
129
Pe Is iontach iad go dearfa do fhorálacha; is uime sin a choimeádaim iad.
130
Tugann foilsiú do bhriathair solas dom, agus teagasc do lucht aineolais.
131
Bíonn mo bhéal ar leathadh ag osnaíl dom agus mé ag tnúth le d' aitheanta.
132
Iompaigh chugam agus taispeáin dom do thrua, mar a dhéanann tú do do chairde.
133
Dírigh mo chéimeanna de réir do bhriathair; ná gabhadh an urchóid forlámhas orm.
134
Déan mo shaoradh ar ansmacht na ndaoine; agus coimeádfaidh mé do phroiceapta.
135
Soilsíodh solas do ghnúise ar do ghiolla; agus múin dom do reachtanna.
136
Chaoin mé uisce mo chinn toisc nár coimeádadh do dhlí.
137
Sade Is fíréanta tú go deimhin, a Thiarna; agus is ceart do bhreithiúnas.
138
Chuir tú d' fhorálacha i bhfeidhm go cóir agus go daingean diongbháilte.
139
Táim do mo shníomh ag méad mo dhúthrachta, mar nach cuimhin le mo naimhde do bhriathar.
140
Tástáladh do bhriathar go dearfa agus is geal le do ghiolla é.
141
Is beag is fiú mé féin, agus is suarach; ní dhearmadaim do phroiceapta.
142
Is fíréantacht shíoraí í d' fhiréantachtsa; agus is daingean é do dhlí.
143
Tháinig anuas orm diachair agus dochraide; faighim m' aoibhneas i d' aitheantasa.
144
Is fíréanta iad d' fhorálacha go deo; tabhair teagasc dom agus mairfidh mé.
145
Qof Glaoim ó chroí ort; éist liom, a Thiarna; coimeádfaidh mé do reachtanna.
146
Glaoim ort; déan mé a tharrtháil; agus coinneoidh mé d' fhorálacha.
147
I moiche na maidine bím ag glaoch ort; cuirim mo dhóchas i do bhriathar.
148
Bím ag faire i gcaitheamh na hoíche, ag déanamh mo mharana ar do bhriathar.
149
Éist liom, a Thiarna, de réir do bhuanghrá; beoigh mé de réir d' aithne.
150
Tá lucht mo ghéarleanúna ag druidim liom, agus iad i bhfad ó do dhlí.
151
Ach tá tusa i ngar dom, a Thiarna; agus is dílis iad d' aitheanta.
152
Is fadó a d' aithin mé ar d' fhorálacha gur dhaingnigh tú iad go brách.
153
Resh Féach ar m' angar agus fuascail mé toisc nár dhearmad mé do dhlí.
154
Déan mo chúis a phlé agus slánaigh mé; déan mo bheochan le do bhriathar.
155
Is fada an slánú ó na peacaigh, toisc nach cúram leo d' fhoraitheanta.
156
Is líonmhar iad do thrócairí, a Thiarna; beoigh mé de réir d' fhoraitheanta.
157
Is líonmhar lucht mo ghéarleanúna agus mo bhuartha; ní chlaonaim ó do phroiceapta.
158
Chonaic mé na ciontaigh agus ghabh tuirse mé, toisc nár choimeád siad do bhriathar.
159
Féach! is geal liom do phroiceapta, a Thiarna; coinnigh beo mé le do bhuanghrá.
160
Is í an bhuaine buaic do bhriathair; maireann do reachtanna go brách.
161
Sin Déanann flatha géarleanuint orm gan fáth; ach is eagal liom do bhriathra.
162
Déanaim gairdeas de bharr do bhriathair mar dhuine a fhaigheann creach.
163
Is fuath liom an t-éitheach agus is gráin liom é; i aoibhinn liom do dhlí.
164
Seacht n-uaire in aghaidh an lae a thugaim moladh duit as ucht do cheartbhreithiúnas.
165
Bíonn mórshuaimhneas ar lucht do dhlí a ghráú; ní bhíonn aon cheap tuisle rompu.
166
Bím ag súil le do chúnamh slánaithe, a Thiarna; agus comhlíonaim d' aitheanta.
167
Bíonn m' anam ag coimeád do fhorálacha; tugaim grá thar cuimse dóibh.
168
Coimeádaim do phroiceapta agus d' orduithe; bíonn mo shlite uile i d' fhianaise.
169
Tau Go dtaga mo ghlór chugat, a Thiarna; tabhair tuiscint dom de réir do bhriathair.
170
Go dtaga mo ghuí i do láthair; fuascail mé de réir d' fhocail.
171
Go dtuga mo bhruasa moladh duit; nuair a mhúinfidh tú do reachtanna dom.
172
Go gcana mo theanga do bhriathar; óir is cóir iad d' aitheanta.
173
Go raibh do lámh i m' aice chun cuidiú liom; toisc gur thogh mé do theagasc.
174
Santaím do shlánú, a Thiarna; agus is aoibhinn liom do dhlí.
175
Go maire m' anam agus go mola sé thú; agus go gcabhraí do reachtanna liom.
176
Táim ar seachrán mar chaora fháin; bí do mo lorg; óir níor dhearmad mé riamh d' aitheanta.
Salm 119:1
Salm 119:2
Salm 119:3
Salm 119:4
Salm 119:5
Salm 119:6
Salm 119:7
Salm 119:8
Salm 119:9
Salm 119:10
Salm 119:11
Salm 119:12
Salm 119:13
Salm 119:14
Salm 119:15
Salm 119:16
Salm 119:17
Salm 119:18
Salm 119:19
Salm 119:20
Salm 119:21
Salm 119:22
Salm 119:23
Salm 119:24
Salm 119:25
Salm 119:26
Salm 119:27
Salm 119:28
Salm 119:29
Salm 119:30
Salm 119:31
Salm 119:32
Salm 119:33
Salm 119:34
Salm 119:35
Salm 119:36
Salm 119:37
Salm 119:38
Salm 119:39
Salm 119:40
Salm 119:41
Salm 119:42
Salm 119:43
Salm 119:44
Salm 119:45
Salm 119:46
Salm 119:47
Salm 119:48
Salm 119:49
Salm 119:50
Salm 119:51
Salm 119:52
Salm 119:53
Salm 119:54
Salm 119:55
Salm 119:56
Salm 119:57
Salm 119:58
Salm 119:59
Salm 119:60
Salm 119:61
Salm 119:62
Salm 119:63
Salm 119:64
Salm 119:65
Salm 119:66
Salm 119:67
Salm 119:68
Salm 119:69
Salm 119:70
Salm 119:71
Salm 119:72
Salm 119:73
Salm 119:74
Salm 119:75
Salm 119:76
Salm 119:77
Salm 119:78
Salm 119:79
Salm 119:80
Salm 119:81
Salm 119:82
Salm 119:83
Salm 119:84
Salm 119:85
Salm 119:86
Salm 119:87
Salm 119:88
Salm 119:89
Salm 119:90
Salm 119:91
Salm 119:92
Salm 119:93
Salm 119:94
Salm 119:95
Salm 119:96
Salm 119:97
Salm 119:98
Salm 119:99
Salm 119:100
Salm 119:101
Salm 119:102
Salm 119:103
Salm 119:104
Salm 119:105
Salm 119:106
Salm 119:107
Salm 119:108
Salm 119:109
Salm 119:110
Salm 119:111
Salm 119:112
Salm 119:113
Salm 119:114
Salm 119:115
Salm 119:116
Salm 119:117
Salm 119:118
Salm 119:119
Salm 119:120
Salm 119:121
Salm 119:122
Salm 119:123
Salm 119:124
Salm 119:125
Salm 119:126
Salm 119:127
Salm 119:128
Salm 119:129
Salm 119:130
Salm 119:131
Salm 119:132
Salm 119:133
Salm 119:134
Salm 119:135
Salm 119:136
Salm 119:137
Salm 119:138
Salm 119:139
Salm 119:140
Salm 119:141
Salm 119:142
Salm 119:143
Salm 119:144
Salm 119:145
Salm 119:146
Salm 119:147
Salm 119:148
Salm 119:149
Salm 119:150
Salm 119:151
Salm 119:152
Salm 119:153
Salm 119:154
Salm 119:155
Salm 119:156
Salm 119:157
Salm 119:158
Salm 119:159
Salm 119:160
Salm 119:161
Salm 119:162
Salm 119:163
Salm 119:164
Salm 119:165
Salm 119:166
Salm 119:167
Salm 119:168
Salm 119:169
Salm 119:170
Salm 119:171
Salm 119:172
Salm 119:173
Salm 119:174
Salm 119:175
Salm 119:176
Salm 1 / Sal 1
Salm 2 / Sal 2
Salm 3 / Sal 3
Salm 4 / Sal 4
Salm 5 / Sal 5
Salm 6 / Sal 6
Salm 7 / Sal 7
Salm 8 / Sal 8
Salm 9 / Sal 9
Salm 10 / Sal 10
Salm 11 / Sal 11
Salm 12 / Sal 12
Salm 13 / Sal 13
Salm 14 / Sal 14
Salm 15 / Sal 15
Salm 16 / Sal 16
Salm 17 / Sal 17
Salm 18 / Sal 18
Salm 19 / Sal 19
Salm 20 / Sal 20
Salm 21 / Sal 21
Salm 22 / Sal 22
Salm 23 / Sal 23
Salm 24 / Sal 24
Salm 25 / Sal 25
Salm 26 / Sal 26
Salm 27 / Sal 27
Salm 28 / Sal 28
Salm 29 / Sal 29
Salm 30 / Sal 30
Salm 31 / Sal 31
Salm 32 / Sal 32
Salm 33 / Sal 33
Salm 34 / Sal 34
Salm 35 / Sal 35
Salm 36 / Sal 36
Salm 37 / Sal 37
Salm 38 / Sal 38
Salm 39 / Sal 39
Salm 40 / Sal 40
Salm 41 / Sal 41
Salm 42 / Sal 42
Salm 43 / Sal 43
Salm 44 / Sal 44
Salm 45 / Sal 45
Salm 46 / Sal 46
Salm 47 / Sal 47
Salm 48 / Sal 48
Salm 49 / Sal 49
Salm 50 / Sal 50
Salm 51 / Sal 51
Salm 52 / Sal 52
Salm 53 / Sal 53
Salm 54 / Sal 54
Salm 55 / Sal 55
Salm 56 / Sal 56
Salm 57 / Sal 57
Salm 58 / Sal 58
Salm 59 / Sal 59
Salm 60 / Sal 60
Salm 61 / Sal 61
Salm 62 / Sal 62
Salm 63 / Sal 63
Salm 64 / Sal 64
Salm 65 / Sal 65
Salm 66 / Sal 66
Salm 67 / Sal 67
Salm 68 / Sal 68
Salm 69 / Sal 69
Salm 70 / Sal 70
Salm 71 / Sal 71
Salm 72 / Sal 72
Salm 73 / Sal 73
Salm 74 / Sal 74
Salm 75 / Sal 75
Salm 76 / Sal 76
Salm 77 / Sal 77
Salm 78 / Sal 78
Salm 79 / Sal 79
Salm 80 / Sal 80
Salm 81 / Sal 81
Salm 82 / Sal 82
Salm 83 / Sal 83
Salm 84 / Sal 84
Salm 85 / Sal 85
Salm 86 / Sal 86
Salm 87 / Sal 87
Salm 88 / Sal 88
Salm 89 / Sal 89
Salm 90 / Sal 90
Salm 91 / Sal 91
Salm 92 / Sal 92
Salm 93 / Sal 93
Salm 94 / Sal 94
Salm 95 / Sal 95
Salm 96 / Sal 96
Salm 97 / Sal 97
Salm 98 / Sal 98
Salm 99 / Sal 99
Salm 100 / Sal 100
Salm 101 / Sal 101
Salm 102 / Sal 102
Salm 103 / Sal 103
Salm 104 / Sal 104
Salm 105 / Sal 105
Salm 106 / Sal 106
Salm 107 / Sal 107
Salm 108 / Sal 108
Salm 109 / Sal 109
Salm 110 / Sal 110
Salm 111 / Sal 111
Salm 112 / Sal 112
Salm 113 / Sal 113
Salm 114 / Sal 114
Salm 115 / Sal 115
Salm 116 / Sal 116
Salm 117 / Sal 117
Salm 118 / Sal 118
Salm 119 / Sal 119
Salm 120 / Sal 120
Salm 121 / Sal 121
Salm 122 / Sal 122
Salm 123 / Sal 123
Salm 124 / Sal 124
Salm 125 / Sal 125
Salm 126 / Sal 126
Salm 127 / Sal 127
Salm 128 / Sal 128
Salm 129 / Sal 129
Salm 130 / Sal 130
Salm 131 / Sal 131
Salm 132 / Sal 132
Salm 133 / Sal 133
Salm 134 / Sal 134
Salm 135 / Sal 135
Salm 136 / Sal 136
Salm 137 / Sal 137
Salm 138 / Sal 138
Salm 139 / Sal 139
Salm 140 / Sal 140
Salm 141 / Sal 141
Salm 142 / Sal 142
Salm 143 / Sal 143
Salm 144 / Sal 144
Salm 145 / Sal 145
Salm 146 / Sal 146
Salm 147 / Sal 147
Salm 148 / Sal 148
Salm 149 / Sal 149
Salm 150 / Sal 150