בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

א' קורינתים 11

1

לכו בעקבותי כאשר גם אני הלך בעקבות המשיח:

2

ועל זאת אני משבח אתכם אחי כי זכרתם אתי בכל לשמר את הקבלות כאשר מסרתי לכם:

3

אך חפץ אנכי שתדעו כי ראש כל איש המשיח וראש האשה האיש וראש המשיח הוא האלהים:

4

כל איש אשר יתפלל או יתנבא וראשו מכסה מבזה הוא את ראשו:

5

וכל אשה אשר תתפלל או תתנבא וראשה פרוע מבזה היא את ראשה יען בזה היא כמו מגלחה:

6

כי האשה אם לא תתכסה גם תתגלח ואם בזיון הוא לאשה להכסם או להתגלח תתכסה:

7

והאיש איננו חיב לכסות את ראשו כי הוא צלם אלהים וכבודו אבל האשה היא כבוד האיש:

8

כי אין האיש מן האשה כי אם האשה מן האיש:

9

גם לא נברא האיש בעבור האשה כי אם האשה בעבור האיש:

10

על כן האשה חיבת להיות לה כפה על ראשה בעבור המלאכים:

11

אבל אין האיש בלא אשה ואין האשה בלא איש באדון:

12

כי כאשר האשה מן האיש כן גם האיש על ידי האשה וכל זאת מאלהים:

13

שפטו נא בנפשכם הנאוה לאשה להתפלל אל האלהים בגלוי ראש:

14

או הלא גם הטבע בעצמו ילמד אתכם כי איש אשר יגדל פרע שער ראשו חרפה היא לו:

15

אבל האשה כי תגדל שערה פאר הוא לה כי נתן לה השער לצניף:

16

ואם יחשב איש לערער עלינו אין לנו מנהג כזה ולא לקהלות האלהים:

17

והנה בצותי את זאת לא אוכל לשבח אתכם על אשר תקהלו יחד לא להועיל כי אם לרעה:

18

כי בראשונה שמעתי שיש מחלקות ביניכם כאשר תועדו בקהל ומקצתו אני מאמין:

19

כי אף צריכות כתות להיות ביניכם למען יודעו הנאמנים בכם:

20

ועתה כאשר תקהלו יחד אין זה לאכל סעודת האדון:

21

כי כל אחד מקדים לקחת סעודתו בעת האכילה וזה ירעב וזה ישתכר:

22

האין לכם בתים לאכל ולשתות בהם או התבוזו את קהל אלהים ותכלימו את אשר אין בידם מאומה מה אמר לכם העל זאת אשבח אתכם אינני משבח:

23

כי כה קבלתי אנכי מן האדון את אשר גם מסרתי לכם כי האדון ישוע בלילה ההוא אשר נמסר בו לקח את הלחם:

24

ויברך ויבצע ויאמר קחו אכלו זה גופי הנבצע בעדכם עשו זאת לזכרוני:

25

וכן גם את הכוס אחר הסעודה ויאמר הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי עשו זאת לזכרוני בכל עת שתשתו:

26

כי בכל עת שתאכלו את הלחם הזה ותשתו את הכוס הזאת הזכר תזכירו את מות אדנינו עד כי יבוא:

27

לכן מי שיאכל מן הלחם הזה או ישתה מכוס האדון שלא כראוי יאשם לגוף אדנינו ולדמו:

28

יבחן האיש את נפשו ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס:

29

כי האכל והשתה שלא כראוי אכל ושתה דין לנפשו יען אשר לא הפלה את גוף האדון:

30

בעבור זאת יש בכם חולים וחלשים רבים והרבה ישנו המות:

31

כי אם נבחן את נפשנו לא נהיה נדונים:

32

וכאשר נדון נוסר על יד האדון למען לא נחיב עם העולם:

33

על כן אחי בהקהלכם יחד לאכל תחכו איש אל רעהו:

34

וכי ירעב איש יאכל בביתו פן תקהלו לאשמה ויתר הדברים אתקן בבאי:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977