A A A A A
עברית 1977

משלי 24

1

  אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם:

2

  כי שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה:

3

  בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן:

4

  ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים:

5

  גבר חכם בעוז ואיש דעת מאמץ כח:

6

  כי בתחבלות תעשה לך מלחמה ותשועה ברב יועץ:

7

  ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו:

8

  מחשב להרע לו בעל מזמות יקראו:

9

  זמת אולת חטאת ותועבת לאדם לץ:

10

  התרפית ביום צרה צר כחכה:

11

  הצל לקחים למות ומטים להרג אם תחשוך:

12

  כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו:

13

  אכל בני דבש כי טוב ונפת מתוק על חכך:

14

  כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת:

15

  אל תארב רשע לנוה צדיק אל תשדד רבצו:

16

  כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה:

17

  בנפל אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך:

18

  פן יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו:

19

  אל תתחר במרעים אל תקנא ברשעים:

20

  כי לא תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך:

21

  ירא את יהוה בני ומלך עם שונים אל תתערב:

22

  כי פתאם יקום אידם ופיד שניהם מי יודע:

23

  גם אלה לחכמים הכר פנים במשפט בל טוב:

24

  אמר לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים:

25

  ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב:

26

  שפתים ישק משיב דברים נכחים:

27

  הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך:

28

  אל תהי עד חנם ברעך והפתית בשפתיך:

29

  אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו אשיב לאיש כפעלו:

30

  על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב:

31

  והנה עלה כלו קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה:

32

  ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר:

33

  מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב:

34

  ובא מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977