הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

תהילים 119

1

אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה:

2

אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו:

3

אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו:

4

אתה צויתה פקדיך לשמר מאד:

5

אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך:

6

אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך:

7

אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך:

8

את חקיך אשמר אל תעזבני עד מאד:

9

במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך:

10

בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך:

11

בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך:

12

ברוך אתה יהוה למדני חקיך:

13

בשפתי ספרתי כל משפטי פיך:

14

בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון:

15

בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך:

16

בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך:

17

גמל על עבדך אחיה ואשמרה דברך:

18

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך:

19

גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך:

20

גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל עת:

21

גערת זדים ארורים השגים ממצותיך:

22

גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי:

23

גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך:

24

גם עדתיך שעשעי אנשי עצתי:

25

דבקה לעפר נפשי חיני כדברך:

26

דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך:

27

דרך פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך:

28

דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך:

29

דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני:

30

דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי:

31

דבקתי בעדותיך יהוה אל תבישני:

32

דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי:

33

הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב:

34

הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב:

35

הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי:

36

הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע:

37

העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני:

38

הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך:

39

העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים:

40

הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני:

41

ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך:

42

ואענה חרפי דבר כי בטחתי בדברך:

43

ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד כי למשפטך יחלתי:

44

ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד:

45

ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי:

46

ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש:

47

ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי:

48

ואשא כפי אל מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך:

49

זכר דבר לעבדך על אשר יחלתני:

50

זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני:

51

זדים הליצני עד מאד מתורתך לא נטיתי:

52

זכרתי משפטיך מעולם יהוה ואתנחם:

53

זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך:

54

זמרות היו לי חקיך בבית מגורי:

55

זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך:

56

זאת היתה לי כי פקדיך נצרתי:

57

חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך:

58

חליתי פניך בכל לב חנני כאמרתך:

59

חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך:

60

חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך:

61

חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי:

62

חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך:

63

חבר אני לכל אשר יראוך ולשמרי פקודיך:

64

חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני:

65

טוב עשית עם עבדך יהוה כדברך:

66

טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי:

67

טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי:

68

טוב אתה ומטיב למדני חקיך:

69

טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצר פקודיך:

70

טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי:

71

טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך:

72

טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף:

73

ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך:

74

יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי:

75

ידעתי יהוה כי צדק משפטיך ואמונה עניתני:

76

יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך:

77

יבאוני רחמיך ואחיה כי תורתך שעשעי:

78

יבשו זדים כי שקר עותוני אני אשיח בפקודיך:

79

ישובו לי יראיך וידעו עדתיך:

80

יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש:

81

כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי:

82

כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני:

83

כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי:

84

כמה ימי עבדך מתי תעשה ברדפי משפט:

85

כרו לי זדים שיחות אשר לא כתורתך:

86

כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני:

87

כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פקודיך:

88

כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך:

89

לעולם יהוה דברך נצב בשמים:

90

לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד:

91

למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך:

92

לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי:

93

לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני:

94

לך אני הושיעני כי פקודיך דרשתי:

95

לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן:

96

לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד:

97

מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי:

98

מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי:

99

מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי:

100

מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי:

101

מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך:

102

ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני:

103

מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי:

104

מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר:

105

נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי:

106

נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך:

107

נעניתי עד מאד יהוה חיני כדברך:

108

נדבות פי רצה נא יהוה ומשפטיך למדני:

109

נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי:

110

נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי:

111

נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה:

112

נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב:

113

סעפים שנאתי ותורתך אהבתי:

114

סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי:

115

סורו ממני מרעים ואצרה מצות אלהי:

116

סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישני משברי:

117

סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד:

118

סלית כל שוגים מחקיך כי שקר תרמיתם:

119

סגים השבת כל רשעי ארץ לכן אהבתי עדתיך:

120

סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי:

121

עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעשקי:

122

ערב עבדך לטוב אל יעשקני זדים:

123

עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך:

124

עשה עם עבדך כחסדך וחקיך למדני:

125

עבדך אני הבינני ואדעה עדתיך:

126

עת לעשות ליהוה הפרו תורתך:

127

על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז:

128

על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי:

129

פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשי:

130

פתח דבריך יאיר מבין פתיים:

131

פי פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי:

132

פנה אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך:

133

פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און:

134

פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך:

135

פניך האר בעבדך ולמדני את חקיך:

136

פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך:

137

צדיק אתה יהוה וישר משפטיך:

138

צוית צדק עדתיך ואמונה מאד:

139

צמתתני קנאתי כי שכחו דבריך צרי:

140

צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה:

141

צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי:

142

צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת:

143

צר ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי:

144

צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה:

145

קראתי בכל לב ענני יהוה חקיך אצרה:

146

קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך:

147

קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי:

148

קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך:

149

קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני:

150

קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו:

151

קרוב אתה יהוה וכל מצותיך אמת:

152

קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם:

153

ראה עניי וחלצני כי תורתך לא שכחתי:

154

ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני:

155

רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו:

156

רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חיני:

157

רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי:

158

ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו:

159

ראה כי פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני:

160

ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך:

161

שרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי:

162

שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב:

163

שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי:

164

שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך:

165

שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול:

166

שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי:

167

שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד:

168

שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל דרכי נגדך:

169

תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני:

170

תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני:

171

תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך:

172

תען לשוני אמרתך כי כל מצותיך צדק:

173

תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי:

174

תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי:

175

תחי נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני:

176

תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977