בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

תהילים 104

1

ברכי נפשי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת:

2

עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה:

3

המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח:

4

עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט:

5

יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד:

6

תהום כלבוש כסיתו על הרים יעמדו מים:

7

מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון:

8

יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם:

9

גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ:

10

המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון:

11

ישקו כל חיתו שדי ישברו פראים צמאם:

12

עליהם עוף השמים ישכון מבין עפאים יתנו קול:

13

משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ:

14

מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ:

15

ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד:

16

ישבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשר נטע:

17

אשר שם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה:

18

הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשפנים:

19

עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו:

20

תשת חשך ויהי לילה בו תרמש כל חיתו יער:

21

הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם:

22

תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון:

23

יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב:

24

מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך:

25

זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדלות:

26

שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו:

27

כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו:

28

תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב:

29

תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון:

30

תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה:

31

יהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו:

32

המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו:

33

אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי:

34

יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה:

35

יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יהוה הללו יה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977