A A A A A
×

Hausa Bible 2013

Ibraniyawa 12

1
Saboda haka, da yake muna kewaye da irin wannan taron shaidu mai girma, sai mu yar da duk abin da yake hana mu da kuma zunubin da yake saurin ɗaure mu, mu kuma yi tseren da aka sa a gabanmu da nacewa.
2
Bari mu kafa idanunmu a kan Yesu, tushe da kuma kammalar bangaskiyarmu, wanda ya jure kunyar gicciye da aka yi masa, domin ya san cewa daga baya zai yi farin ciki ya yi haka. Yanzu kuma yana zaune a hannun dama na kursiyin Allah.
3
Ku lura da wannan wanda ya jure da irin hamayyan nan daga masu zunubi, don kada ku gaji, har ku fid da zuciya.
4
Cikin famanku da zunubi, ba ku yi tsayayya har ga zub da jininku ba tukuna.
5
Kun kuma manta da kalmar ƙarfafawan nan da tana ce da ku ʼyaʼya: “Ɗana kada ka rena horon Ubangiji, kada kuma ka fid da zuciya saʼad da ya kwaɓe ka,
6
domin Ubangiji yakan hori waɗanda yake ƙauna, yakan kuma hori duk wanda yakan karɓa a matsayin ɗa.”
7
Ku jimre shan wahala a matsayin horo; Allah yana yi da ku kamar ʼyaʼya. Gama wane ɗa ne mahaifinsa ba ya horonsa?
8
In ba a hore ku ba (kowa kuwa yakan sami horo), to, ku shegu ne ba ʼyaʼyan gida ba.
9
Ban da haka ma, dukanmu mun kasance da ubannin jiki waɗanda suka hore mu muka kuma yi musu ladabi. Ashe, bai kamata mu yi wa Uban ruhohinmu biyayya mu kuwa rayu ba!
10
Ubanninmu sun hore mu na ɗan lokaci yadda suka ga ya fi kyau; amma Allah yakan hore mu don amfaninmu, domin mu sami rabo cikin tsarkinsa.
11
Babu horon da yake da daɗi a lokacin da ake yinsa, sai dai zafi. Amma daga baya waɗanda suka horu ta haka sukan sami kwanciyar rai wadda aikin adalci yake bayarwa.
12
Saboda haka, sai ku ƙarfafa raunanan hannuwanku da gwiwoyinku marasa ƙarfi!
13
“Ku shirya hanyoyi marasa gargaɗa saboda ƙafafunku,” don kada guragu su daɗa gurguntawa, sai dai su warke.
14
Ku yi iyakacin ƙoƙari ku yi zaman lafiya da kowa, ku kuma zama masu tsarki; gama in ban da tsarki ba babu wanda zai ga Ubangiji.
15
Ku lura fa kada wani yǎ kāsa samun alherin Allah, kada kuma wani tushen ɗacin rai yǎ tsira har yǎ kawo rikici, yǎ kuma ƙazantar da mutane da yawa.
16
Ku lura kada wani yǎ zama mai fasikanci, ko marar tsoron Allah kamar Isuwa, wanda saboda ƙwaryar abinci ɗaya tak ya sayar da gādonsa na ɗan fari.
17
Daga baya, kamar yadda kuka sani, saʼad da ya nemi yǎ gāji wannan albarka, aka ƙi shi. Bai sami zarafin tuba ba, ko da yake ya nemi albarkan nan da hawaye.
18
Ba ku zo ga Dutsen Sinai wanda ana iya taɓawa ba, ko ga wuta mai ci sosai, ko ga duhu baƙi ƙirin, ko
19
ko busar ƙaho, ko ga irin wata murya mai magana da kalmomin da masu jinta suka yi roƙo kada su ƙara ji,
20
domin ba su iya jimrewa da abin da aka umarta cewa: “Ko da ma dabba ce ta taɓa dutsen, dole a jajjefe ta da duwatsu.”
21
Ganin wannan abu da matuƙar bantsoro yake, har Musa ya ce, “Ina rawar jiki don tsoro.”
22
Sai dai kun zo ne ga Dutsen Sihiyona, ga Urushalima ta sama, birnin Allah mai rai. Kun zo ga dubu dubban malaʼikun da suke cikin taron farin ciki,
23
kun zo ga ikkilisiyar ɗan fari, waɗanda sunayensu suna a rubuce a sama. Kun zo ga Allah, alƙalin dukan mutane, kun kuma zo ga ruhohin mutane masu adalci da aka mai da su cikakku.
24
Kun zo ga Yesu, mai yin sulhu na sabon alkawari, da kuma ga jinin da aka yayyafa wanda yake magana mafi kyau fiye da jinin Habila.
25
Ku lura fa kada ku ƙi wanda yake magana. Gama in su ba su tsira saʼad da suka ƙi wanda ya gargaɗe su a wannan duniya ba, to, ƙaƙa mu za mu tsira, in mun ƙi jin wannan da yake yi mana gargaɗi daga Sama?
26
A lokacin nan muryarsa ta jijjiga duniya, amma yanzu ya yi alkawari cewa, “Har wa yau sau ɗaya tak zan ƙara jijjiga ba duniya kaɗai ba, amma har ma da sammai.”
27
Wannan magana, “sau ɗayan nan” sun nuna, kawar da abin da za a iya jijjigawa-wato, ƙirƙiro abubuwa-saboda abubuwan da ba a iya jijjigawa, su kasance.
28
Saboda haka, da yake muna karɓar mulkin da ba ya jijjiguwa, sai mu yi godiya, ta haka kuwa mu yi wa Allah sujada yadda ya kamata, tare da bangirma da kuma tsoro,
29
gama “Allahnmu wuta ne mai cinyewa.”
Ibraniyawa 12:1
Ibraniyawa 12:2
Ibraniyawa 12:3
Ibraniyawa 12:4
Ibraniyawa 12:5
Ibraniyawa 12:6
Ibraniyawa 12:7
Ibraniyawa 12:8
Ibraniyawa 12:9
Ibraniyawa 12:10
Ibraniyawa 12:11
Ibraniyawa 12:12
Ibraniyawa 12:13
Ibraniyawa 12:14
Ibraniyawa 12:15
Ibraniyawa 12:16
Ibraniyawa 12:17
Ibraniyawa 12:18
Ibraniyawa 12:19
Ibraniyawa 12:20
Ibraniyawa 12:21
Ibraniyawa 12:22
Ibraniyawa 12:23
Ibraniyawa 12:24
Ibraniyawa 12:25
Ibraniyawa 12:26
Ibraniyawa 12:27
Ibraniyawa 12:28
Ibraniyawa 12:29
Ibraniyawa 1 / Ibr 1
Ibraniyawa 2 / Ibr 2
Ibraniyawa 3 / Ibr 3
Ibraniyawa 4 / Ibr 4
Ibraniyawa 5 / Ibr 5
Ibraniyawa 6 / Ibr 6
Ibraniyawa 7 / Ibr 7
Ibraniyawa 8 / Ibr 8
Ibraniyawa 9 / Ibr 9
Ibraniyawa 10 / Ibr 10
Ibraniyawa 11 / Ibr 11
Ibraniyawa 12 / Ibr 12
Ibraniyawa 13 / Ibr 13