A A A A A
×

Hausa Bible 2013

2 Korintiyawa 6

1
A matsayinmu na abokan aikin Allah muna roƙonku kada ku karɓi alherin Allah a banza.
2
Gama ya ce, “A lokacin samun alherina, na ji ka, a ranar samun ceto kuma, na taimake ka.” Ina gaya muku, yanzu ne lokacin samun alherin Allah, yanzu ne ranar samun ceto.
3
Ba ma sa abin tuntuɓe wa kowa, domin kada hidimarmu ta zama abin zargi.
4
A maimakon haka, duk abin da muke yi, muna yin shi ne don mu nuna cewa mu masu hidimar Allah ne. Muna yin haka cikin jimrewa, da shan wahala, da shan wuya, har da masifu,
5
da shan dūka, da cikin ɗauri, da yawan hargitsi, da yawan fama, da rashin barci, da kuma yunwa,
6
da cikin tsarki, da fahimta, da haƙuri, da kirki, da cikin Ruhu Mai Tsarki, da cikin ƙauna mai gaskiya,
7
da cikin magana mai gaskiya, da kuma cikin ikon Allah, muna riƙe da makaman adalci dama da hagu,
8
ta wurin ɗaukaka da ƙasƙanci, da cikin ɓata suna, da kuma cikin yabo; cikin faɗin gaskiya, an ɗauke mu masu ƙarya,
9
mu da muke sanannu, sai aka ɗauke mu kamar ba a ma san mu ba, kamar a bakin mutuwa muke, ga shi kuwa a raye muke, ana ta horonmu, duk da haka ba a kashe mu ba,
10
kamar muna baƙin ciki, duk da haka kullum cikin murna muke, kamar matalauta, duk da haka muna sa mutane da yawa su azurta, kamar ba mu da kome, alhali kuwa kome namu ne.
11
Ya ku Korintiyawa, mun yi muku magana a sake, muka kuma saki zuciya da ku ƙwarai.
12
Ba mu ƙi nuna muku ƙaunarmu ba, sai dai ku kuka ƙi nuna mana.
13
A wannan zance kam, ina magana da ku kamar ʼyaʼyana, ku ma ku saki zuciya da mu.
14
Kada ku haɗa kai da marasa bi. Gama me ya haɗa adalci da mugunta? Ko kuwa me ya haɗa haske da duhu?
15
Wace daidaituwa ce tsakanin Kiristi da Iblis? Me ya haɗa mai bi da marar bi?
16
Wane alkawari ne tsakanin haikalin Allah da na gumaka? Gama mu haikalin Allah mai rai ne. Kamar yadda Allah ya ce: “Zan zauna tare da su, in yi tafiya a cikinsu, zan zama Allahnsu, su kuma su zama mutanena.”
17
“Saboda haka, sai ku fito daga cikinsu, ku keɓe kanku, in ji Ubangiji. Kada ku taɓa wani abu marar tsabta, zan kuma karɓe ku.”
18
“Zan zama Uba a gare ku, ku kuma za ku zama ʼyaʼyana, maza da mata, in ji Ubangiji Maɗaukaki.”
2 Korintiyawa 6:1
2 Korintiyawa 6:2
2 Korintiyawa 6:3
2 Korintiyawa 6:4
2 Korintiyawa 6:5
2 Korintiyawa 6:6
2 Korintiyawa 6:7
2 Korintiyawa 6:8
2 Korintiyawa 6:9
2 Korintiyawa 6:10
2 Korintiyawa 6:11
2 Korintiyawa 6:12
2 Korintiyawa 6:13
2 Korintiyawa 6:14
2 Korintiyawa 6:15
2 Korintiyawa 6:16
2 Korintiyawa 6:17
2 Korintiyawa 6:18
2 Korintiyawa 1 / 2Kor 1
2 Korintiyawa 2 / 2Kor 2
2 Korintiyawa 3 / 2Kor 3
2 Korintiyawa 4 / 2Kor 4
2 Korintiyawa 5 / 2Kor 5
2 Korintiyawa 6 / 2Kor 6
2 Korintiyawa 7 / 2Kor 7
2 Korintiyawa 8 / 2Kor 8
2 Korintiyawa 9 / 2Kor 9
2 Korintiyawa 10 / 2Kor 10
2 Korintiyawa 11 / 2Kor 11
2 Korintiyawa 12 / 2Kor 12
2 Korintiyawa 13 / 2Kor 13