A A A A A
×

Hausa Bible 2013

1 Korintiyawa 15

1
To, ʼyanʼuwa, ina so in tuna muku da bisharar da na yi muku waʼazinta, wadda kuka karɓa, wadda kuma kuka yanke shawara ku tsaya a kai.
2
Ta wurin wannan bisharar ce kuka sami ceto, muddin kuna riƙe da waʼazin da na yi muku kam-kam. In ba haka ba, kun gaskata a banza ke nan.
3
Gama abu farko mafi muhimmancin da na karɓo shi ne na ba ku cewa Kiristi ya mutu domin zunubanmu bisa ga Nassi,
4
cewa an binne shi an kuma tashe shi a rana ta uku bisa ga Nassi,
5
cewa ya bayyana ga Bitrus, saʼan nan ga Sha Biyun.
6
Bayan haka, ya bayyana ga fiye da ɗari biyar daga cikin ʼyanʼuwa a lokaci guda. Yawancinsu kuwa suna nan da rai, ko da yake waɗansu sun riga sun yi barci.
7
Saʼan nan ya bayyana ga Yaƙub, saʼan nan ga dukan manzannin,
8
a ƙarshe duka, ya bayyana a gare ni, kamar wanda an haifa a lokacin da bai kamata ba.
9
Gama ni ne mafi ƙanƙanta a cikin manzanni, ban kuma isa a kira ni manzo ba, domin na tsananta wa ikkilisiyar Allah.
10
Amma bisa ga alherin Allah, na zama abin da nake, alherinsa zuwa gare ni kuwa bai zama a banza ba. Aʼa, na yi aiki fiye da dukansu, duk da haka, ba ni ba ne, sai dai alherin Allah da yake tare da ni ne.
11
To, ko ni ne, ko su ne, wannan shi ne abin da muke waʼazi, shi ne kuma abin da kuka gaskata.
12
Amma in ana waʼazi cewa Kiristi ya tashi daga matattu, yaya waɗansu a cikinku suke cewa babu tashin matattu?
13
In babu tashin matattu, to, ba a ta da Kiristi ma ba ke nan.
14
In ba a tashe Kiristi ba kuwa, ai, waʼazinmu, da bangaskiyarku banza ne.
15
Sai ma ya zama mun zama masu ba da shaidar ƙarya game da Allah ke nan, domin mun shaida game da Allah cewa ya tashe Kiristi daga matattu. Bai tashe Kiristi ba ke nan, in lalle ba a ta da matattu.
16
Gama in ba a ta da matattu ba, to, Kiristi ma ba a tashe shi ba ke nan.
17
In kuwa ba a tashe Kiristi ba, bangaskiyarku a banza take, ya zama har yanzu kuna cikin zunubanku ke nan.
18
Ashe, waɗanda suka yi barci a cikin Kiristi ma sun hallaka ke nan.
19
In a wannan rayuwar ce kaɗai muke da bege cikin Kiristi, mun zama abin tausayi fiye da dukan mutane.
20
Amma tabbatacce, an ta da Kiristi daga matattu, nunan fari kuwa cikin waɗanda suka yi barci.
21
Da yake mutuwa ta zo ta wurin mutum, haka tashin matattu ma ya zo ta wurin mutum.
22
Kamar yadda dukan mutane suka mutu cikin Adamu, haka ne dukan mutane za su rayu ma cikin Kiristi.
23
Sai dai kowa da lokacinsa: Kiristi ne nunan fari; saʼan nan saʼad da ya dawo; za a ta da waɗanda suke nasa.
24
Saʼan nan sai ƙarshen ta zo, saʼad da zai miƙa wa Allah Uba mulki, bayan ya hallaka dukan sarauta, mulki da iko.
25
Gama dole yǎ yi mulki har sai ya sa dukan abokan gābansa a ƙarƙashin ƙafafunsa.
26
Abokin gāba na ƙarshen da za a hallaka kuwa, shi ne mutuwa.
27
Gama ya “sa kome a ƙarƙashin ƙafafunsa.” To, da aka ce an sa “kome” a ƙarƙashinsa, a fili yake cewa ba a haɗa da Allah a ciki ba, shi wannan da ya sa kome a ƙarƙashin Kiristi.
28
Saʼad da ya yi haka, saʼan nan Ɗan kansa yǎ koma a ƙarƙashin shi wanda ya sa kome a ƙarƙashinsa, domin Allah yǎ zama kome da kome.
29
To, in babu tashin matattu, mene ne waɗanda ake musu baftisma saboda matattu za su yi? In ba a ta da matattu sam, me ya sa ake yin wa mutane baftisma saboda su?
30
Mu ma don me muke sa kanmu cikin hatsari a kowace saʼa?
31
Gaskiya, ʼyanʼuwa, ina fuskantar mutuwa kowace rana. Taƙamar da nake da ita a kanku saboda Kiristi Yesu Ubangijinmu ne ya sa na faɗa haka.
32
In na yi kokawa da mugayen namomin jeji a Afisa bisa ga raʼayin mutane ne kawai, mece ce ribata, in har ba a ta da matattu? Ai, “Sai mu ci mu sha, da yake gobe za mu mutu.”
33
Kada fa a ruɗe ku: “Ajiyar mugayen abokai yana ɓata hali mai kyau.”
34
Ku koma cikin hankalinku yadda ya kamata, ku kuma daina yin zunubi, gama akwai waɗansu da ba su san Allah ba--na faɗi wannan ne don ku kunyata.
35
Amma wani yana iya tambaya yǎ ce, “Ta yaya ake ta da matattun? Da wane irin jiki za su tashi?”
36
Kai, marar azanci! Abin da kuka shuka ba zai tsira ba sai ya mutu.
37
Saʼad da kuke shuki, ba tsiron da zai yi girma ba ne kuka shuka, ƙwayar ce kawai, ko ta alkama ko kuma na wani irin dabam.
38
Amma Allah yakan ba ƙwayar jiki yadda ya yi niyya, kuma ga kowane irin ƙwaya yakan ba ta irin jikinta.
39
Ba dukan nama ne iri ɗaya ba: Mutane da irin nasu, dabbobi da irin nasu, tsuntsaye da irin nasu, kifaye kuma da irin nasu.
40
Akwai jikuna iri na samaniya, akwai kuma jikuna iri na duniya; sai dai darajar jikunan samaniya dabam take, darajar jikunan duniya kuma dabam take.
41
Rana tana da wata irin daraja, wata yana da wata darajar dabam, taurari kuma suna da tasu dabam. Wani tauraro kuwa yakan bambanta da wani a wajen daraja.
42
Haka ne tashin matattu zai kasance. Abin da aka shuka yakan ruɓe, abin da aka ta da shi kuma ba ya ruɓewa;
43
akan shuka shi cikin ƙasƙanci, a kuma ta da shi cikin ɗaukaka, akan shuka shi da rashin ƙarfi, a kuma ta da shi da ƙarfi;
44
akan shuka shi da jiki na mutuntaka, a kuma ta da shi da jikin ruhaniya. In akwai jiki na mutuntaka, to, lalle akwai jikin ruhaniya ma.
45
Haka yake a rubuce cewa: “Adamu, mutumin farko ya zama mai rai”  ; Adamu na ƙarshe kuwa ruhu ne mai ba da rai.
46
Ba jikin ruhaniya ne ya zo da farko ba, na mutuntakan ne, daga baya kuma sai na ruhaniya.
47
Mutumin farko daga turɓaya ce ya fito, mutum na biyu kuwa daga sama ne ya fito.
48
Kamar yadda mutumin turɓaya yake, haka ma waɗanda suke na turɓaya. Kuma kamar yadda mutumin sama yake, haka ma waɗanda suke na sama.
49
Kamar dai yadda muka ɗauki siffar mutumin turɓaya, haka kuma za mu ɗauki siffar mutumin sama.
50
Ina sanar da ku, ʼyanʼuwa, cewa nama da jini ba za su gāji mulkin Allah ba, haka ma ruɓa ba zai gāji rashin ruɓa ba.
51
Ku saurara, in gaya muku wani asiri: Ba dukanmu ne za mu yi barci ba, sai dai duk za a sauya kamanninmu— 
52
farat ɗaya, cikin ƙyaftawar ido, da busan ƙaho na ƙarshe. Gama za a busa ƙaho, za a ta da matattu da jiki irin da ba ya ruɓewa, za a kuma sauya kamanninmu.
53
Gama dole mai ruɓa yǎ maye wa mai ruɓan nan, marar mutuwa kuma yǎ maye wa mai mutuwan nan.
54
Saʼad da mai ruɓan nan ya maye marar ruɓan nan, mai mutuwa kuma ya maye marar mutuwan nan, saʼan nan ne karin maganar da yake a rubuce zai zama gaskiya cewa, “An haɗiye mutuwa cikin nasara.”
55
“Ya ke mutuwa, ina nasararki? Ya ke mutuwa, ina ɗafinki?”
56
Zunubi ne yake ba wa mutuwa ɗafi, Doka kuma take ba wa zunubi iko.
57
Amma godiya ga Allah! Shi ne ya ba mu nasara ta wurin Ubangijinmu Yesu Kiristi.
58
Saboda haka, ƙaunatattu ʼyanʼuwana, ku tsaya da daram. Kada wani abu yǎ jijjiga ku. Ku ba da kanku kullum ga aikin Ubangiji, domin kun san cewa famar da kuke yi saboda Ubangiji ba a banza take ba.
1 Korintiyawa 15:1
1 Korintiyawa 15:2
1 Korintiyawa 15:3
1 Korintiyawa 15:4
1 Korintiyawa 15:5
1 Korintiyawa 15:6
1 Korintiyawa 15:7
1 Korintiyawa 15:8
1 Korintiyawa 15:9
1 Korintiyawa 15:10
1 Korintiyawa 15:11
1 Korintiyawa 15:12
1 Korintiyawa 15:13
1 Korintiyawa 15:14
1 Korintiyawa 15:15
1 Korintiyawa 15:16
1 Korintiyawa 15:17
1 Korintiyawa 15:18
1 Korintiyawa 15:19
1 Korintiyawa 15:20
1 Korintiyawa 15:21
1 Korintiyawa 15:22
1 Korintiyawa 15:23
1 Korintiyawa 15:24
1 Korintiyawa 15:25
1 Korintiyawa 15:26
1 Korintiyawa 15:27
1 Korintiyawa 15:28
1 Korintiyawa 15:29
1 Korintiyawa 15:30
1 Korintiyawa 15:31
1 Korintiyawa 15:32
1 Korintiyawa 15:33
1 Korintiyawa 15:34
1 Korintiyawa 15:35
1 Korintiyawa 15:36
1 Korintiyawa 15:37
1 Korintiyawa 15:38
1 Korintiyawa 15:39
1 Korintiyawa 15:40
1 Korintiyawa 15:41
1 Korintiyawa 15:42
1 Korintiyawa 15:43
1 Korintiyawa 15:44
1 Korintiyawa 15:45
1 Korintiyawa 15:46
1 Korintiyawa 15:47
1 Korintiyawa 15:48
1 Korintiyawa 15:49
1 Korintiyawa 15:50
1 Korintiyawa 15:51
1 Korintiyawa 15:52
1 Korintiyawa 15:53
1 Korintiyawa 15:54
1 Korintiyawa 15:55
1 Korintiyawa 15:56
1 Korintiyawa 15:57
1 Korintiyawa 15:58
1 Korintiyawa 1 / 1Kor 1
1 Korintiyawa 2 / 1Kor 2
1 Korintiyawa 3 / 1Kor 3
1 Korintiyawa 4 / 1Kor 4
1 Korintiyawa 5 / 1Kor 5
1 Korintiyawa 6 / 1Kor 6
1 Korintiyawa 7 / 1Kor 7
1 Korintiyawa 8 / 1Kor 8
1 Korintiyawa 9 / 1Kor 9
1 Korintiyawa 10 / 1Kor 10
1 Korintiyawa 11 / 1Kor 11
1 Korintiyawa 12 / 1Kor 12
1 Korintiyawa 13 / 1Kor 13
1 Korintiyawa 14 / 1Kor 14
1 Korintiyawa 15 / 1Kor 15
1 Korintiyawa 16 / 1Kor 16