A A A A A
×

Hausa Bible 2013

1 Korintiyawa 11

1
Ku bi gurbina, kamar yadda ni nake bin gurbin Kiristi.
2
Ina yabonku saboda kuna tunawa da ni a cikin kowane abu, kuna kuma riƙe da koyarwar, yadda na ba ku.
3
To, ina so ku gane cewa shugaban kowane namiji Kiristi ne, shugaban mace namiji ne, shugaban Kiristi kuma Allah ne.
4
Kowane namijin da ya yi adduʼa ko annabci da kansa a rufe ya jawo kunya wa kansa.
5
Duk macen da ta yi adduʼa ko annabci da kanta a buɗe kuwa ta rena kanta-ya zama kamar an aske kanta ke nan.
6
In mace ba ta so ta rufe kanta, to, sai ta aske gashinta; in kuwa abin kunya ne mace ta yanke ko ta aske gashinta, to, sai ta rufe kanta.
7
Namiji kuwa bai kamata ya rufe kansa ba, da yake shi kamannin Allah ne, da kuma darajar Allah, amma mace dai, darajar namiji ne.
8
Gama namiji bai fito daga mace ba, sai dai mace ce ta fito daga namiji.
9
Ba a kuma halicci namiji don mace ba, sai dai mace don namiji.
10
Don haka, saboda wannan, da kuma saboda malaʼiku, dole mace ta ɗaura wani abu a kanta.
11
Duk da haka a cikin Ubangiji, mace ba a rabe take da namiji ba, namiji kuma ba a rabe yake da mace ba.
12
Kamar yadda mace ta fito daga namiji, haka kuma aka haifi namiji ta wurin mace. Sai dai kowane abu daga Allah yake.
13
Ku kanku duba mana: Ya yi kyau mace ta yi adduʼa ga Allah da kanta a buɗe?
14
Kai, yadda halitta take ma, ai, ta koya muku cewa in namiji yana da dogon gashi, abin kunya ne a gare shi,
15
amma in mace tana da dogon gashi, ai, daraja ce a gare ta. Gama an ba ta dogon gashi saboda rufe kanta ne.
16
In akwai mai gardama da wannan, to, mu dai ba mu da wata alʼada-haka ma ikkilisiyoyin Allah.
17
Game da umarnan nan dai, ban yaba muku ba, domin taruwarku ba ta kirki ba ce, ɓarna ce.
18
Da farko dai, na ji cewa saʼad da kuka taru a matsayin ikkilisiya, akwai tsattsaguwa a tsakaninku, har na fara yarda da zancen.
19
Ba shakka dole a sami bambanci a tsakaninku don a nuna wa Allah ya amince da shi a cikinku.
20
Saʼad da kuka taru, ba Cimar Ubangiji kuke ci ba,
21
gama yayinda kuke ci, kowa yakan ci gaba ba tare da jiran wani ba. Wani yǎ zauna da yunwa, wani kuma yǎ bugu.
22
Kai, ba ku da gidajen da za ku ci ku sha ne? Ko dai kun rena ikkilisiyar Allah ne, kuna kuma wulaƙanta waɗanda ba su da kome? Me zan ce muku? In yabe ku ne game da wannan? Aʼa, ko kaɗan!
23
Gama abin da na karɓa daga wurin Ubangiji shi ne nake ba ku. Ubangiji Yesu, a daren da aka bashe shi, ya ɗauki burodi,
24
bayan ya yi godiya, sai ya kakkarya ya ce, “Wannan jikina ne, wanda yake dominku, ku yi wannan don tunawa da ni.”
25
Haka kuma bayan cimar, ya ɗauki kwaf, yana cewa, “Wannan kwaf ne sabon alkawari a jinina; ku yi wannan, a duk saʼad da kuke sha, don tunawa da ni.”
26
Gama a duk saʼad da kuke cin wannan burodi, kuke kuma sha daga wannan kwaf, kuna shelar mutuwar Ubangiji ne har yǎ dawo.
27
Saboda haka, duk wanda ya ci burodin ko ya sha daga kwaf na Ubangiji da rashin cancanta, ya yi laifin wulaƙanta jiki da jinin Ubangiji ke nan.
28
Dole kowa yǎ bincike kansa kafin yǎ ci burodin yǎ kuma sha daga kwaf ɗin.
29
Gama duk wanda ya ci ya kuma sha ba tare da fahimtar jikin Ubangiji ba, ya ci ya kuma sha wa kansa hukunci ne.
30
Shi ya sa da yawa a cikinku ba su da ƙarfi, suna kuma da rashin lafiya, waɗansunku kuma sun riga sun yi barci.
31
Amma in muka bincika kanmu, ba za a hukunta mu ba.
32
Saʼad da Ubangiji ya hukunta mu, ana yin mana horo ne don kada a hallaka mu tare da duniya.
33
Saboda haka ʼyanʼuwana, saʼad da kuka taru don ci, ku jira juna.
34
In wani yana jin yunwa, sai yǎ ci abinci a gida, saboda in kuka taru kada yǎ jawo hukunci. Saʼad da na zo kuma zan ba da ƙarin umarnai.
1 Korintiyawa 11:1
1 Korintiyawa 11:2
1 Korintiyawa 11:3
1 Korintiyawa 11:4
1 Korintiyawa 11:5
1 Korintiyawa 11:6
1 Korintiyawa 11:7
1 Korintiyawa 11:8
1 Korintiyawa 11:9
1 Korintiyawa 11:10
1 Korintiyawa 11:11
1 Korintiyawa 11:12
1 Korintiyawa 11:13
1 Korintiyawa 11:14
1 Korintiyawa 11:15
1 Korintiyawa 11:16
1 Korintiyawa 11:17
1 Korintiyawa 11:18
1 Korintiyawa 11:19
1 Korintiyawa 11:20
1 Korintiyawa 11:21
1 Korintiyawa 11:22
1 Korintiyawa 11:23
1 Korintiyawa 11:24
1 Korintiyawa 11:25
1 Korintiyawa 11:26
1 Korintiyawa 11:27
1 Korintiyawa 11:28
1 Korintiyawa 11:29
1 Korintiyawa 11:30
1 Korintiyawa 11:31
1 Korintiyawa 11:32
1 Korintiyawa 11:33
1 Korintiyawa 11:34
1 Korintiyawa 1 / 1Kor 1
1 Korintiyawa 2 / 1Kor 2
1 Korintiyawa 3 / 1Kor 3
1 Korintiyawa 4 / 1Kor 4
1 Korintiyawa 5 / 1Kor 5
1 Korintiyawa 6 / 1Kor 6
1 Korintiyawa 7 / 1Kor 7
1 Korintiyawa 8 / 1Kor 8
1 Korintiyawa 9 / 1Kor 9
1 Korintiyawa 10 / 1Kor 10
1 Korintiyawa 11 / 1Kor 11
1 Korintiyawa 12 / 1Kor 12
1 Korintiyawa 13 / 1Kor 13
1 Korintiyawa 14 / 1Kor 14
1 Korintiyawa 15 / 1Kor 15
1 Korintiyawa 16 / 1Kor 16