A A A A A
×

Hausa Bible 2013

Ayyukan Manzanni 16

1
Bulus ya kai Derbe saʼan nan kuma zuwa Listira, inda wani almajiri mai suna Timoti yake da zama, wanda mahaifiyarsa Bayahudiya ce kuma mai bi ce, amma mahaifinsa Bahelene ne.
2
ʼYanʼuwa a Listira da Ikoniyum sun yi magana mai kyau ƙwarai a kansa.
3
Bulus ya so ya ɗauke shi a tafiyar, saboda haka ya yi masa kaciya, domin Yahudawan da suke da zama a wurin, don duk sun san cewa mahaifinsa Bahelene ne.
4
Yayinda suke tafiya daga gari zuwa gari, suka dinga ba da shawarwarin da manzanni da dattawa a Urushalima suka zartar domin mutane su kiyaye.
5
Saboda haka ikkilisiyoyi suka ginu cikin bangaskiya suka kuma yi girma suka yi ta ƙaruwa kowace rana.
6
Bulus da abokan tafiyarsa suka zazzaga dukan yankin Firjiya da Galatiya, don Ruhu Mai Tsarki ya hana su yin waʼazi a lardin Asiya.
7
Da suka isa kan iyakar Misiya, suka yi ƙoƙari su shiga Bitiniya, amma Ruhun Yesu bai yarda musu ba.
8
Saboda haka suka ratsa Misiya suka zo Toruwas.
9
Da dare Bulus ya ga wahayin wani mutumin Makidoniya yana tsaye yana roƙonsa cewa, “Ka zo Makidoniya ka taimake mu.”
10
Bayan Bulus ya ga wahayin, muka shirya nan take mu tashi zuwa Makidoniya, mun tabbata cewa, Allah ya kira mu mu yi musu waʼazin bishara.
11
Daga Toruwas muka tashi zuwa teku muka kuma shiga jirgin ruwa muka miƙe kai tsaye zuwa Samotiras, washegari kuma muka nufi Neyafolis.
12
Daga can muka tafi Filibbi, wata babbar alkaryar Roma wadda kuma take babban birni a gundumar Makidoniya. Muka zauna a can kwanaki masu yawa.
13
A Asabbaci, muka fita ƙofar birnin zuwa bakin kogi, inda muke tsammani za mu sami wurin yin adduʼa. Muka zauna muka fara yin wa matan da suka taru a can magana.
14
Ɗaya daga cikin waɗanda suka saurare mu mace ce mai suna Lidiya, mai sayar da yardunan jan garura masu tsada daga birnin Tiyatira, mai yi wa Allah sujada. Ubangiji ya buɗe zuciyarta har ta karɓi saƙon Bulus.
15
Da aka yi mata baftisma tare da iyalin gidanta, sai ta gayyace mu zuwa gidanta. Ta ce, “In kun amince ni mai bi ce cikin Ubangiji, sai ku zo ku sauka a gidana.” Sai ta kuwa rinjaye mu.
16
Wata rana muna tafiya zuwa wurin yin adduʼa, sai muka sadu da wata baranya mai ruhun aljani mai duba. Takan samo wa mutanenta kuɗi da yawa-duban da take yi.
17
Wannan yarinya kuwa ta bi Bulus da kuma sauranmu, tana ihu tana cewa, “Waɗannan mutane bayin Allah Mafi Ɗaukaka ne, suna sanar da ku hanyar ceto.”
18
Ta yi ta faɗin haka har kwanaki masu yawa. A ƙarshe Bulus ya damu ƙwarai sai ya juya ya ce wa aljanin, “A cikin sunan Yesu na umarce ka, ka rabu da ita!” Nan take aljanin ya rabu da ita.
19
Da iyayengijin baranyar suka ga hanyar samun kuɗinsu ta toshe, sai suka kama Bulus da Sila suka ja su zuwa cikin kasuwa don su fuskanci hukuma.
20
Sai suka kawo su a gaban alƙalai suka ce, “Waɗannan Yahudawa ne, suna kuma birkitar mana da gari,
21
ta wurin koyar da alʼadun da ba daidai ba ne mu Romawa mu karɓa ko mu aikata.”
22
Sai taron suka fāɗa wa Bulus da Sila gaba ɗaya, alƙalan kuwa suka yi umarni a tuɓe su a kuma yi musu dūka.
23
Bayan an yi musu bulala sosai, sai aka jefa su cikin kurkuku, aka umarci mai gadin kurkukun yǎ tsare su da kyau.
24
Da karɓan irin umarnan nan, sai ya sa su can cikin ɗakin kurkuku na ciki-ciki, kuma ya ɗaura ƙafafunsu a turu.
25
Wajen tsakar dare Bulus da Sila suna adduʼa suna rera waƙoƙi ga Allah, sauran ʼyan kurkuku kuwa suna sauraronsu.
26
Ba zato ba tsammani sai aka yi wata babbar girgizar ƙasa har tushin ginin kurkukun ya jijjiga. Nan da nan sai duk ƙofofin kurkukun suka bubbuɗe, sarƙoƙin kowa kuma suka ɓaɓɓalle.
27
Mai gadin kurkukun ya farka daga barci, saʼad da ya ga ƙofofin kurkukun a buɗe, sai ya zāre takobinsa yana shirin kashe kansa domin ya ɗauka ʼyan kurkukun sun gudu.
28
Amma Bulus ya yi ihu, ya ce, “Kada ka yi wa kanka lahani! Dukanmu muna nan!”
29
Mai gadin kurkukun ya kira a kawo fitilu, ya ruga ciki ya fāɗi yana rawan jiki a gaban Bulus da Sila.
30
Sai ya fito da su waje ya kuma tambaye su ya ce, “Ranku yǎ daɗe, me zan yi domin in sami ceto?”
31
Suka amsa suka ce, “Ka gaskata da Ubangiji Yesu, za ka sami ceto-kai da iyalinka.”
32
Saʼan nan suka yi masa maganar Ubangiji shi da kuma dukan sauran da suke a gidansa.
33
A wannan saʼa na daren, mai gadin kurkukun ya ɗauke su ya wanƙe musu raunukansu; nan take aka yi masa baftisma da dukan iyalinsa.
34
Sai mai gadin kurkukun ya kawo su cikin gidansa ya ba su abinci; ya kuwa cika da murna don ya gaskata da Allah-shi da dukan iyalinsa.
35
Da gari ya waye, sai alƙalan suka aika maʼaikatansu wajen mai gadin kurkukun da umarni cewa: “Ka saki mutanen nan.”
36
Sai mai gadin kurkukun ya gaya wa Bulus cewa, “Alƙalai sun ba da umarni a sake ku kai da Sila. Yanzu sai ku tafi. Ku sauka lafiya.”
37
Amma Bulus ya ce wa maʼaikatan: “Sun yi mana dūka a fili ba tare da shariʼa ba, ko da yake mu ʼyan ƙasar Roma ne, suka kuma jefa mu cikin kurkuku. Yanzu suna so su fitar da mu a ɓoye? Aʼa! Sai dai su zo da kansu su rako mu waje.”
38
Sai maʼaikatan suka faɗa wa alƙalan wannan, da suka ji cewa Bulus da Sila Romawa ne, sai suka ji tsoro.
39
Sai suka zo don su roƙe su, suka yi musu rakiya daga kurkukun, suna roƙonsu su bar birnin.
40
Bayan Bulus da Sila suka fita daga kurkukun, sai suka tafi gidan Lidiya, inda suka sadu da ʼyanʼuwa suka kuma ƙarfafa su. Saʼan nan suka tafi.
Ayyukan Manzanni 16:1
Ayyukan Manzanni 16:2
Ayyukan Manzanni 16:3
Ayyukan Manzanni 16:4
Ayyukan Manzanni 16:5
Ayyukan Manzanni 16:6
Ayyukan Manzanni 16:7
Ayyukan Manzanni 16:8
Ayyukan Manzanni 16:9
Ayyukan Manzanni 16:10
Ayyukan Manzanni 16:11
Ayyukan Manzanni 16:12
Ayyukan Manzanni 16:13
Ayyukan Manzanni 16:14
Ayyukan Manzanni 16:15
Ayyukan Manzanni 16:16
Ayyukan Manzanni 16:17
Ayyukan Manzanni 16:18
Ayyukan Manzanni 16:19
Ayyukan Manzanni 16:20
Ayyukan Manzanni 16:21
Ayyukan Manzanni 16:22
Ayyukan Manzanni 16:23
Ayyukan Manzanni 16:24
Ayyukan Manzanni 16:25
Ayyukan Manzanni 16:26
Ayyukan Manzanni 16:27
Ayyukan Manzanni 16:28
Ayyukan Manzanni 16:29
Ayyukan Manzanni 16:30
Ayyukan Manzanni 16:31
Ayyukan Manzanni 16:32
Ayyukan Manzanni 16:33
Ayyukan Manzanni 16:34
Ayyukan Manzanni 16:35
Ayyukan Manzanni 16:36
Ayyukan Manzanni 16:37
Ayyukan Manzanni 16:38
Ayyukan Manzanni 16:39
Ayyukan Manzanni 16:40
Ayyukan Manzanni 1 / AyMa 1
Ayyukan Manzanni 2 / AyMa 2
Ayyukan Manzanni 3 / AyMa 3
Ayyukan Manzanni 4 / AyMa 4
Ayyukan Manzanni 5 / AyMa 5
Ayyukan Manzanni 6 / AyMa 6
Ayyukan Manzanni 7 / AyMa 7
Ayyukan Manzanni 8 / AyMa 8
Ayyukan Manzanni 9 / AyMa 9
Ayyukan Manzanni 10 / AyMa 10
Ayyukan Manzanni 11 / AyMa 11
Ayyukan Manzanni 12 / AyMa 12
Ayyukan Manzanni 13 / AyMa 13
Ayyukan Manzanni 14 / AyMa 14
Ayyukan Manzanni 15 / AyMa 15
Ayyukan Manzanni 16 / AyMa 16
Ayyukan Manzanni 17 / AyMa 17
Ayyukan Manzanni 18 / AyMa 18
Ayyukan Manzanni 19 / AyMa 19
Ayyukan Manzanni 20 / AyMa 20
Ayyukan Manzanni 21 / AyMa 21
Ayyukan Manzanni 22 / AyMa 22
Ayyukan Manzanni 23 / AyMa 23
Ayyukan Manzanni 24 / AyMa 24
Ayyukan Manzanni 25 / AyMa 25
Ayyukan Manzanni 26 / AyMa 26
Ayyukan Manzanni 27 / AyMa 27
Ayyukan Manzanni 28 / AyMa 28