A A A A A
×

Hausa Bible 2013

Yohanna 5

1
Bayan an ɗan jima, sai Yesu ya haura zuwa Urushalima don wani bikin Yahudawa.
2
To, a Urushalima akwai wani tafki kusa da Ƙofar Tumaki, wanda a yaren Aramayik ake kira Betesda da Aramayik, an kuma kewaye shi da shirayi biyar.
3
A nan naƙasassu da yawa sukan kwanta-makafi, guragu, shanyayyu.
4
***
5
Akwai wani da yake nan ba shi da amfani shekara talatin da takwas.
6
Da Yesu ya gan shi kwance a can ya kuma sami labari cewa ya daɗe a wannan hali, sai ya tambaye shi, “Kana so ka warke?”
7
Marar amfanin nan ya ce, “Ranka yǎ daɗe, ba ni da wanda zai taimaka yǎ sa ni a cikin tafkin saʼad da aka motsa ruwan. Yayinda nake ƙoƙarin shiga, sai wani yǎ riga ni.”
8
Sai Yesu ya ce masa, “Tashi! Ɗauki tabarmarka ka yi tafiya.”
9
Nan take mutumin ya warke; ya ɗauki tabarmarsa ya yi tafiya. A ranar da wannan ya faru ranar Asabbaci ce,
10
saboda haka kuwa Yahudawa suka ce wa mutumin da aka warkar, “Yau Asabbaci ne; doka ta hana ka ɗauki tabarmarka.”
11
Amma ya amsa, ya ce, “Mutumin da ya warkar da ni shi ya ce mini, ‘Ɗauki tabarmarka ka yi tafiya.’ ”
12
Sai suka tambaye shi suka ce, “Wane ne wannan da ya ce maka ka ɗauke ta ka yi tafiya?”
13
Mutumin da aka warkar kuwa bai ma san ko wane ne ba ne, gama Yesu ya ɓace cikin taron da yake can.
14
Daga baya Yesu ya same shi a haikali ya ce masa, “Ga shi, ka warke. Ka daina yin zunubi, in da haka ba wani abin da ya fi wannan muni zai iya samunka.”
15
Sai mutumin ya je ya gaya wa Yahudawa cewa Yesu ne ya warkar da shi.
16
To, domin Yesu yana yin waɗannan abubuwa a ranar Asabbaci, sai Yahudawa suka tsananta masa.
17
Yesu ya ce musu, “Ubana yana cikin aikinsa kullum har yǎ zuwa wannan rana, haka ni ma, ina kan aiki.”
18
Don haka Yahudawa suka ƙara nema su kashe shi; ba don ya karya Asabbaci kawai ba, har ma yana ce Allah Ubansa ne, yana mai da kansa daidai da Allah.
19
Sai Yesu ya ba su wannan amsa cewa, “Gaskiya nake gaya muku, Ɗan ba ya iya yin kome da kansa; yana yin abin da ya ga Ubansa yake yi ne kawai, gama duk abin da Uban yake yi shi ne Ɗan ma yake yi.
20
Gama Uban yana ƙaunar Ɗan yana kuma nuna masa duk abin da yake yi. I, za ku kuwa yi mamaki, gama zai nuna masa abubuwan da suka fi waɗannan girma.
21
Gama kamar yadda Uban yake ta da matattu yake kuma ba su rai, haka ma Ɗan yake ba da rai ga wanda ya ga dama.
22
Bugu da ƙari, Uban ba ya hukunta kowa, sai dai ya danƙa dukan hukunci a hannun Ɗan,
23
don kowa yǎ girmama Ɗan kamar yadda yake girmama Uban. Wanda ba ya girmama Ɗan ba ya girmama Uban, da ya aiko shi ke nan.
24
“Gaskiya nake gaya muku, duk wanda ya ji maganata ya kuma gaskata da wanda ya aiko ni yana da rai madawwami ba za a kuma hukunta shi ba; ya riga ya ƙetare daga mutuwa zuwa rai.
25
Gaskiya nake gaya muku, lokaci yana zuwa har ma ya riga ya zo saʼad da matattu za su ji muryar Ɗan Allah waɗanda kuwa suka ji za su rayu.
26
Gama kamar yadda Uban yana da rai a cikinsa, haka ya sa Ɗan yǎ kasance da rai a cikin kansa.
27
Ya kuma ba shi iko yǎ hukunta domin shi Ɗan Mutum ne.
28
“Kada ku yi mamakin wannan, gama lokaci yana zuwa da duk waɗanda suke cikin kaburbura za su ji muryarsa
29
su kuma fito-waɗanda suka aikata nagarta za su tashi zuwa ga rai, waɗanda kuma suka aikata mugunta za su tashi zuwa ga hukunci.
30
Ni kaɗai dai ba na iya yin kome, ina shariʼa ne bisa ga abin da na ji. Shariʼata kuwa mai adalci ce. Gama ba na neman gamsar da kaina, sai dai in gamshi shi wanda ya aiko ni.
31
“In na ba da shaida a kaina, shaidata ba gaskiya ba ce.
32
Akwai wani mai ba da shaida mai kyau a kaina, na kuma san cewa shaidarsa game da ni gaskiya ce.
33
“Kun aika wajen Yohanna ya kuma yi shaida a kan gaskiya.
34
Ba cewa ina neman shaidar mutum ba ne; sai dai na faɗi haka ne domin ku sami ceto.
35
Yohanna fitila ne da ya ci ya kuma ba da haske, kun kuwa zaɓa ku ji daɗin haskensa na ɗan lokaci.
36
“Ina da shaidar da ta fi ta Yohanna ƙarfi. Gama aikin nan da Uba ya ba ni in kammala, wanda kuwa nake yi, yana ba da shaida cewa Uba ne ya aiko ni.
37
Uba da ya aiko ni kuwa kansa ya yi shaida game da ni. Ba ku taɓa jin muryarsa ko ganin siffarsa ba,
38
maganarsa kuwa ba ta zama a cikinku, gama ba ku gaskata da wanda ya aiko ni ba.
39
Kuna ta nazarin Nassosi da himma don kuna tsammani ta wurinsu ne kuna samun rai madawwami. Nassosin nan ne suke ba da shaida a kaina,
40
duk da haka kun ƙi zuwa wurina domin ku sami rai.
41
“Ni ba na neman yabon mutane,
42
na fa san ku. Na san cewa ba ku da ƙaunar Allah a cikin zukatanku.
43
Na zo a cikin sunan Ubana, ba ku kuwa karɓe ni ba; amma a ce wani dabam ya zo a cikin sunan kansa, za ku karɓe shi.
44
Ta yaya za ku gaskata in kuna nemi yabon junanku, ba kwa kuwa yin ƙoƙarin neman yabon da yake zuwa daga Allah Makaɗaici ba?
45
“Kada fa ku yi tsammani zan yi ƙararku wurin Uba. Akwai mai yin ƙararku, shi ne Musa, wanda kuke dogara da shi.
46
Da a ce kun gaskata da Musa, da kun gaskata ni, domin ya rubuta game da ni.
47
Amma da yake ba ku gaskata abin da ya rubuta ba, yaya za ku gaskata maganata?”
Yohanna 5:1
Yohanna 5:2
Yohanna 5:3
Yohanna 5:4
Yohanna 5:5
Yohanna 5:6
Yohanna 5:7
Yohanna 5:8
Yohanna 5:9
Yohanna 5:10
Yohanna 5:11
Yohanna 5:12
Yohanna 5:13
Yohanna 5:14
Yohanna 5:15
Yohanna 5:16
Yohanna 5:17
Yohanna 5:18
Yohanna 5:19
Yohanna 5:20
Yohanna 5:21
Yohanna 5:22
Yohanna 5:23
Yohanna 5:24
Yohanna 5:25
Yohanna 5:26
Yohanna 5:27
Yohanna 5:28
Yohanna 5:29
Yohanna 5:30
Yohanna 5:31
Yohanna 5:32
Yohanna 5:33
Yohanna 5:34
Yohanna 5:35
Yohanna 5:36
Yohanna 5:37
Yohanna 5:38
Yohanna 5:39
Yohanna 5:40
Yohanna 5:41
Yohanna 5:42
Yohanna 5:43
Yohanna 5:44
Yohanna 5:45
Yohanna 5:46
Yohanna 5:47
Yohanna 1 / Yoh 1
Yohanna 2 / Yoh 2
Yohanna 3 / Yoh 3
Yohanna 4 / Yoh 4
Yohanna 5 / Yoh 5
Yohanna 6 / Yoh 6
Yohanna 7 / Yoh 7
Yohanna 8 / Yoh 8
Yohanna 9 / Yoh 9
Yohanna 10 / Yoh 10
Yohanna 11 / Yoh 11
Yohanna 12 / Yoh 12
Yohanna 13 / Yoh 13
Yohanna 14 / Yoh 14
Yohanna 15 / Yoh 15
Yohanna 16 / Yoh 16
Yohanna 17 / Yoh 17
Yohanna 18 / Yoh 18
Yohanna 19 / Yoh 19
Yohanna 20 / Yoh 20
Yohanna 21 / Yoh 21