A A A A A
×

Hausa Bible 2013

Yohanna 18

1
Da ya gama adduʼa, sai Yesu ya fita tare da almajiransa suka haye Kwarin Kidron. A wancan ƙetaren kuwa akwai lambun zaitun, da shi da almajiransa suka shiga ciki.
2
To, Yahuda, wanda ya bashe shi, ya san wurin, domin Yesu ya sha zuwa wurin da almajiransa.
3
Saboda haka Yahuda ya zo cikin lambun, yana jagoranta ƙungiyar sojoji da waɗansu maʼaikata daga wurin manyan firistoci da Farisiyawa. Suna riƙe da toci, fitilu da kuma makamai.
4
Yesu kuwa, sane da duk abin da zai same shi, ya fito ya tambaye, su ya ce, “Wa kuke nema?”
5
Suka amsa suka ce, “Yesu Banazare.” Yesu ya ce, “Ni ne.” (Yahuda kuwa wanda ya bashe shi yana nan tsaye tare da su.)
6
Da Yesu ya ce, “Ni ne,” sai suka ja da baya suka fāɗi a ƙasa.
7
Sai ya sāke tambayar su ya ce, “Wa kuke nema?” Suka ce, “Yesu Banazare.”
8
Yesu ya amsa, ya ce, “Ai, na gaya muku ni ne. In kuma ni ne kuke nema, sai ku bar waɗannan su tafi.”
9
Wannan ya faru ne don a cika kalmomin da ya yi cewa: “Ban yar da ko ɗaya daga cikin waɗanda ka ba ni ba.”
10
Sai Siman Bitrus, wanda yake da takobi, ya zāre, ya kai wa bawan babban firist sara, ya ɗauke masa kunnensa na dama. (Sunan bawan kuwa Malkus ne.)
11
Sai Yesu ya umarce Bitrus ya ce, “Mai da takobinka kube! Ba zan sha kwaf da Uba ya ba ni ba?”
12
Sai ƙungiyar soja tare da shugaban sojanta da kuma maʼaikatan Yahudawa suka kama Yesu. Suka ɗaure shi
13
saʼan nan suka kawo shi da farko wurin Annas, wanda yake surukin Kayifas, babban firist a shekaran nan.
14
Kayifas ne wanda ya shawarci Yahudawa cewa zai fi kyau mutum ɗaya yǎ mutu saboda mutane.
15
Siman Bitrus da kuma wani almajiri suna bin Yesu. Domin almajirin nan sananne ne ga babban firist, sai ya shiga tare da Yesu a filin gidan babban firist ɗin,
16
Bitrus kuwa ya dakata a waje a bakin ƙofa. Almajirin nan da yake sananne ga babban firist, ya dawo ya yi magana da yarinyar mai aiki a can, ya kuma shigo da Bitrus.
17
Yarinyar da take bakin ƙofar ta ce wa Bitrus, “Kai ba ɗaya ne daga cikin almajiran mutumin nan ba ne?” Bitrus ya amsa, ya ce, “Aʼa, ba na ciki.”
18
To, ana sanyi, bayi da maʼaikatan suna tsttsaye kewaye da wutan da suka hura don su ji ɗumi. Bitrus ma yana tsaye tare da su, yana jin ɗumi.
19
Ana cikin haka, sai babban firist ya tuhumi Yesu game da almajiransa da kuma koyarwarsa.
20
Yesu ya amsa, ya ce, “Ai, na yi wa duniya magana a fili. Na kuma sha yin koyarwa a majamiʼu ko kuma a haikali inda Yahudawa duka sukan taru. Ban taɓa faɗin kome a ɓoye ba.
21
Don me kake tuhumata? Ka tambayi waɗanda suka ji ni. Ba shakka, sun san abin da na faɗa.”
22
Da Yesu ya faɗa haka, sai ɗaya daga cikin maʼaikatan da yake tsaye kusa ya mare shi a fuska ya ce, “Haka za ka amsa wa babban firist?”
23
Yesu ya amsa, ya ce, “In na faɗi abin da ba daidai ba, ka nuna abin da ba daidai ba. Amma in gaskiya na faɗa, don me ka mare ni?”
24
Sai Annas ya aika da shi, a ɗaure, wurin Kayifas babban firist.
25
Da Siman Bitrus yana nan tsaye yana jin ɗumin wuta, sai aka tambaye shi, “Kai, kai ma ba ɗaya daga cikin almajiransa ba ne?” Sai ya yi mūsu, yana cewa, “Sam, ba na ciki.”
26
Sai wani daga cikin bayin babban firist dangin wanda Bitrus ya sare wa kunne, ya tambaya shi ya ce, “Kana tsammani ban gan ka tare da shi a gonar zaitun ba?”
27
Bitrus ya sāke yin mūsu, nan take kuwa zakara ya yi cara.
28
Saʼan nan Yahudawa suka fitar da Yesu daga wurin Kayifas zuwa fadar gwamnar Roma. A yanzu dai, safiya ta yi, don gudu kada su ƙazantar da kansu Yahudawa ba su shiga cikin fadar ba; sun so su iya ci Bikin Ƙetarewa.
29
Saboda haka Bilatus ya fito wajensu ya ce, “Wace ƙara kuke kawowa game da mutumin nan?”
30
Suka amsa suka ce, “Da a ce shi ba mai laifi ba ne, ai, da ba mu bashe shi gare ka ba.”
31
Bilatus ya ce, “Ku tafi da shi da kanku mana, ku hukunta shi bisa ga dokarku.” Sai Yahudawa suka ƙi suka ce, “Ba mu da ikon yanke wa wani hukuncin kisa.”
32
Wannan kuwa ya faru ne don a cika kalmomin da Yesu ya yi da suka nuna irin mutuwar da zai yi.
33
Sai Bilatus ya koma cikin fada, ya kira Yesu ya tambaye shi, “Shin, kai ne sarkin Yahudawa?”
34
Yesu ya yi tambaya, ya ce, “Wannan raʼayin kanka ne, ko waɗansu ne suka yi maka magana game da ni?”
35
Bilatus ya amsa, ya ce, “Ni Bayahude ne? Ai, mutanenka ne da kuma manyan firistoci suka bashe ka gare ni. Me ka yi?”
36
Yesu ya ce, “Mulkina ba na duniyan nan ba ne. Da na duniyan nan ne da bayina sun yi yaƙi su hana Yahudawa kama ni. Amma fa mulkina daga wani waje ne.”
37
Sai Bilatus ya ce, “To, wato, kai sarki ne!” Yesu ya amsa, ya ce, “Haka yake, ni sarki ne yadda ka faɗa. Tabbatacce, saboda wannan dalili ne aka haife ni, kuma don wannan ne na zo duniya, domin in shaidi gaskiya. Duk wanda yake gefen gaskiya yakan saurare ni.”
38
Bilatus ya tambaye shi ya ce, “Mece ce gaskiya?” Da ya faɗi haka, sai ya sāke fitowa wurin Yahudawa ya ce, “Ni fa ban sami wani abin zargi game da shi ba.
39
Amma fa kuna da wata alʼada in lokacin Bikin Ƙetarewa ya yi, nakan sakar muku da ɗan kurkuku ɗaya. To, kuna so in sakar muku ‘sarkin Yahudawa’?”
40
Sai suka ɗau kururuwa suna cewa, “Kai, ba shi ba! A ba mu Barabbas!” To, Barabbas ɗin nan yana da hannu dumu-dumu a wani tawaye.
Yohanna 18:1
Yohanna 18:2
Yohanna 18:3
Yohanna 18:4
Yohanna 18:5
Yohanna 18:6
Yohanna 18:7
Yohanna 18:8
Yohanna 18:9
Yohanna 18:10
Yohanna 18:11
Yohanna 18:12
Yohanna 18:13
Yohanna 18:14
Yohanna 18:15
Yohanna 18:16
Yohanna 18:17
Yohanna 18:18
Yohanna 18:19
Yohanna 18:20
Yohanna 18:21
Yohanna 18:22
Yohanna 18:23
Yohanna 18:24
Yohanna 18:25
Yohanna 18:26
Yohanna 18:27
Yohanna 18:28
Yohanna 18:29
Yohanna 18:30
Yohanna 18:31
Yohanna 18:32
Yohanna 18:33
Yohanna 18:34
Yohanna 18:35
Yohanna 18:36
Yohanna 18:37
Yohanna 18:38
Yohanna 18:39
Yohanna 18:40
Yohanna 1 / Yoh 1
Yohanna 2 / Yoh 2
Yohanna 3 / Yoh 3
Yohanna 4 / Yoh 4
Yohanna 5 / Yoh 5
Yohanna 6 / Yoh 6
Yohanna 7 / Yoh 7
Yohanna 8 / Yoh 8
Yohanna 9 / Yoh 9
Yohanna 10 / Yoh 10
Yohanna 11 / Yoh 11
Yohanna 12 / Yoh 12
Yohanna 13 / Yoh 13
Yohanna 14 / Yoh 14
Yohanna 15 / Yoh 15
Yohanna 16 / Yoh 16
Yohanna 17 / Yoh 17
Yohanna 18 / Yoh 18
Yohanna 19 / Yoh 19
Yohanna 20 / Yoh 20
Yohanna 21 / Yoh 21