A A A A A
×

Hausa Bible 2013

Markus 9

1
Ya kuma ce musu, “Gaskiya nake gaya muku, waɗansu da suke tsattsaye a nan ba za su mutu ba, sai sun ga mulkin Allah ya bayyana da iko.”
2
Bayan kwana shida, sai Yesu ya ɗauki Bitrus, Yaƙub da Yohanna tare da shi, ya kai su kan wani dutse mai tsawo, suka kasance su kaɗai a wurin. A can aka sāke kamanninsa a gabansu.
3
Tufafinsa suka zama fari suna ƙyalli, fiye da yadda wani a duniya zai iya yi su.
4
Eliya da Musa suka bayyana a gabansu, suna magana da Yesu.
5
Bitrus ya ce wa Yesu, “Rabbi, ya yi kyau da muke nan. Bari mu kafa bukkoki guda uku-ɗaya dominka, ɗaya domin Musa, ɗaya kuma domin Eliya.”
6
(Bai san abin da zai faɗa ba ne, gama sun tsorata ƙwarai.)
7
Sai wani girgije ya bayyana, ya rufe su, wata murya kuma ta fito daga girgijen, ta ce, “Wannan Ɗana ne, wanda nake ƙauna, ku saurare shi!”
8
Farat ɗaya, da suka waiwaya, ba su ƙara ganin kowa tare da su ba, sai dai Yesu.
9
Da suna saukowa daga dutsen, Yesu ya umarce su kada su gaya wa kowa abin da suka gani, sai bayan Ɗan Mutum ya tashi daga matattu.
10
Suka riƙe wannan zance a ɓoye tsakaninsu, suna tattaunawa ko mece ce maʼanar, “tashi daga matattu.”
11
Suka tambaye shi, suka ce, “Don me malaman dokoki suke cewa, sai Eliya ya fara zuwa?”
12
Yesu ya amsa, ya ce, “Gaskiya, Eliya zai zo da fari, yǎ kuma mayar da dukan abubuwa. Don me kuma aka rubuta cewa, dole Ɗan Mutum yǎ sha wahala sosai, kuma a ƙi shi?
13
Amma ina faɗa muku, Eliya ya riga ya zo, kuma suka yi duk abin da suka ga dama da shi, kamar yadda aka rubuta game da shi.”
14
Da suka dawo wurin sauran almajiran, sai suka ga babban taro kewaye da su, malaman dokoki suna gardama da su.
15
Nan take da dukan mutanen suka ga Yesu, sai suka cika da mamaki, suka ruga da gudu don su gai da shi.
16
Ya tambaye su, ya ce, “Gardamar me kuke yi da su?”
17
Wani mutum a cikin taron ya amsa, ya ce, “Malam, na kawo maka ɗana mai wani ruhun da yake hana shi magana.
18
Duk lokacin da mugun ruhun ya kama shi, yakan jefa shi a ƙasa. Bakinsa yakan yi kumfa, yǎ cije haƙorarsa, yakan sa jikinsa ya sandare, yǎ zama da ƙarfi. Na roƙi almajiranka su fitar da ruhun, amma ba su iya ba.”
19
Yesu ya ce, “Ya ku zamani marar bangaskiya, har yaushe zan kasance tare da ku? Har yaushe zan yi haƙuri da ku? Kawo mini yaron.”
20
Sai suka kawo shi. Da ruhun ya ga Yesu, nan da nan sai ya buge yaron da farfaɗiya. Ya fāɗi a ƙasa, yana birgima, bakinsa yana kumfa.
21
Yesu ya tambayi mahaifin yaron, ya ce, “Tun yaushe yake haka?” Ya ce, “Tun yana ƙarami.
22
Ya sha jefa shi cikin wuta, ko ruwa don yǎ kashe shi. Amma in za ka iya yin wani abu, ka ji tausayinmu ka taimake mu.”
23
Yesu ya ce, “In za ka iya? Ai, kome mai yiwuwa ne ga wanda ya gaskata.”
24
Nan da nan mahaifin yaron ya faɗa da ƙarfi ya ce, “Na gaskata, ka taimake ni in sha kan rashin bangaskiyata!”
25
Da Yesu ya ga taron suna zuwa can a guje, sai ya tsauta wa mugun ruhun, ya ce, “Kai ruhun kurma, da na bebe, na umarce ka, ka fita daga cikinsa, kada kuma ka ƙara shigarsa.”
26
Sai ruhun ya yi ihu, ya buge shi da ƙarfi da farfaɗiya, ya fita. Yaron ya kwanta kamar matacce, har mutane da yawa suka ce, “Ai, ya mutu.”
27
Amma Yesu ya kama shi a hannu ya ɗaga, ya kuwa ya tashi tsaye.
28
Da Yesu ya shiga gida, almajiransa suka tambaye shi a ɓoye, suka ce, “Me ya sa ba mu iya fitar da shi ba?”
29
Ya amsa ya ce, “Sai da adduʼa kaɗai irin wannan yakan fita.”
30
Suka bar wurin suka bi ta Galili. Yesu bai so wani yǎ san inda suke ba,
31
domin yana koya wa almajiransa. Ya ce musu, “Za a ci amanar Ɗan Mutum, a ba da shi ga hannun mutane. Za su kashe shi, bayan kwana uku kuma zai tashi.”
32
Amma ba su fahimci abin da yake nufi ba, suka kuma ji tsoro su tambaye shi game da wannan.
33
Suka iso Kafarnahum. Da yana cikin gida, sai ya tambaye su, ya ce, “Gardamar me kuke yi a hanya?”
34
Amma suka yi shiru, don a hanya suna gardama ne, a kan ko wane ne a cikinsu ya fi girma?
35
Da Yesu ya zauna, sai ya kira Sha Biyun, ya ce, “In wani yana so yǎ zama na fari, dole yǎ zama na ƙarshe duka, da kuma bawan kowa.”
36
Ya ɗauki wani ƙaramin yaro ya sa yǎ tsaya a tsakiyarsu. Ya ɗauke shi a hannunsa, ya ce musu:
37
“Duk wanda ya karɓi ɗaya daga cikin waɗannan ƙananan yara a cikin sunana, ni ya karɓa. Duk wanda kuma ya karɓe ni, ba ni ya karɓa ba, amma wanda ya aiko ni ne ya karɓa.”
38
Yohanna ya ce, “Malam mun ga wani mutum yana fitar da aljanu a cikin sunanka, sai muka ce yǎ daina, domin shi ba ɗaya daga cikinmu ba ne.”
39
Yesu ya ce, “Kada ku hana shi. Ba wanda yake yin ayyukan banmamaki a cikin sunana, nan take yǎ faɗi wani abu mummuna game da ni.
40
Gama duk wanda ba ya gāba da mu, namu ne.
41
Gaskiya nake gaya muku, duk wanda ya ba ku ruwan sha a sunana, saboda ku na Kiristi ne, lalle, ba zai rasa ladarsa ba.
42
“Da dai wani yǎ sa ɗaya daga cikin waɗannan ʼyan yara masu gaskatawa da ni yǎ yi laifi, zai fiye masa a rataya wani babban dutsen niƙa a wuyarsa, a jefa shi cikin teku.
43
In hannunka yana sa ka yin zunubi, yanke shi. Ai, gwamma ka shiga rai da hannu ɗaya, da ka shiga jahannama ta wuta, inda ba a iya kashe wutar ba, da hannuwanka biyu.
44
***
45
In kuma ƙafarka tana sa ka yin zunubi, yanke ta. Ai, gwamma ka shiga rai da ƙafa ɗaya, da a jefa ka cikin jahannama ta wuta, da ƙafafunka biyu.
46
***
47
In kuma idonka yana sa ka zunubi, ƙwaƙule shi. Ai, gwamma ka shiga mulkin Allah da ido ɗaya, da a jefa ka cikin jahannama ta wuta, da idanu biyu,
48
inda “ ‘tsutsotsinsu ba sa mutuwa, wutar kuma ba a iya kashewa.’
49
Za a tsarkake kowa da wuta.
50
“Gishiri yana da daɗi, amma in ya rabu da ɗanɗanonsa, ta yaya za a sāke mai da ɗanɗanonsa? Ku kasance da gishiri a cikinku, ku kuma yi zauna lafiya da juna.”
Markus 9:1
Markus 9:2
Markus 9:3
Markus 9:4
Markus 9:5
Markus 9:6
Markus 9:7
Markus 9:8
Markus 9:9
Markus 9:10
Markus 9:11
Markus 9:12
Markus 9:13
Markus 9:14
Markus 9:15
Markus 9:16
Markus 9:17
Markus 9:18
Markus 9:19
Markus 9:20
Markus 9:21
Markus 9:22
Markus 9:23
Markus 9:24
Markus 9:25
Markus 9:26
Markus 9:27
Markus 9:28
Markus 9:29
Markus 9:30
Markus 9:31
Markus 9:32
Markus 9:33
Markus 9:34
Markus 9:35
Markus 9:36
Markus 9:37
Markus 9:38
Markus 9:39
Markus 9:40
Markus 9:41
Markus 9:42
Markus 9:43
Markus 9:44
Markus 9:45
Markus 9:46
Markus 9:47
Markus 9:48
Markus 9:49
Markus 9:50
Markus 1 / Mar 1
Markus 2 / Mar 2
Markus 3 / Mar 3
Markus 4 / Mar 4
Markus 5 / Mar 5
Markus 6 / Mar 6
Markus 7 / Mar 7
Markus 8 / Mar 8
Markus 9 / Mar 9
Markus 10 / Mar 10
Markus 11 / Mar 11
Markus 12 / Mar 12
Markus 13 / Mar 13
Markus 14 / Mar 14
Markus 15 / Mar 15
Markus 16 / Mar 16