A A A A A
×

Hausa Bible 2013

Mattiyu 15

1
Saʼan nan waɗansu Farisiyawa da malaman dokoki suka zo wurin Yesu daga Urushalima suka yi tambaya suka ce,
2
“Me ya sa almajiranka suke karya alʼadun dattawa? Ba sa wanke hannuwansu kafin su ci abinci!”
3
Yesu ya amsa, ya ce, “Ku ma me ya sa kuke karya dokar Allah saboda alʼadarku?
4
Gama Allah ya ce, ‘Ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, kuma duk wanda ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa dole a kashe shi.’
5
Amma ku kukan ce, in wani ya ce wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa, ‘Duk taimakon da dā ya kamata za ku samu daga gare ni an ba wa Allah,’
6
ba zai ‘girmama mahaifinsa’ da shi ba. Ta haka kun yi banza da maganar Allah saboda alʼadarku.
7
Ku munafukai! Daidai ne Ishaya ya yi annabci a kanku da ya ce:
8
“ ‘Waɗannan mutane da baki kawai suke girmama ni, amma zukatansu suna nesa da ni.
9
A banza suke mini sujada, koyarwarsu, dokoki ne kawai da mutane suke koyarwa.’ ”
10
Sai Yesu ya kira taron wurinsa ya ce, “Ku saurara ku kuma gane.
11
Abin da yake shiga bakin mutum ba ya ‘ƙazantar’ da shi, sai dai abin da yake fitowa daga bakinsa, shi ne yake ‘ƙazantar’ da shi.”
12
Sai almajiran suka zo wurinsa suka ce, “Ka san cewa Farisiyawa ba su ji daɗi saʼad da suka ji wannan ba?”
13
Ya amsa ya ce, “Duk tsiron da Ubana na sama bai shuka ba, za a tumɓuke shi daga saiwoyi.
14
Ku ƙyale su, ai, makafin jagorai ne. In makaho ya yi wa makaho jagora, dukansu za su fāɗa a rami.”
15
Bitrus ya ce, “Ka bayyana mana wannan misali.”
16
Yesu ya tambaye, su ya ce, “Har yanzu ba ku gane ba ne?
17
Ba ku gane cewa duk abin da ya shiga baki yakan wuce ciki ne daga nan kuma yǎ fita daga jiki ba?
18
Amma abubuwan da suke fitowa ta baki suna fitowa ne daga zuciya, su ne kuma suke ‘ƙazantar’ da mutum.
19
Gama daga zuciya ne mugayen tunani, kisankai, zina, fasikanci, sata, shaidar ƙarya, ɓatan suna, suka fitowa.
20
Waɗannan su ne suke ‘ƙazantar’ da mutum; amma cin abinci ba tare da wanke hannuwa ba, ba ya ‘ƙazantar’ da mutum.”
21
Barin wurin ke nan, sai Yesu ya janye zuwa yankin Taya da Sidon.
22
Wata Bakanʼaniya daga wajajen ta zo wurinsa, tana ihu tana cewa, “Ubangiji, Ɗan Dawuda, ka yi mini jinƙai! ʼYata tana shan wahala ƙwarai daga aljanin da yake cikinta.”
23
Yesu bai ce mata uffan ba. Saboda haka almajiransa suka zo wurinsa suka roƙe shi suka ce, “Ka kore ta ta tafi, tana ta binmu tana damunmu da ihu.”
24
Ya amsa ya ce, “An aiko ni wurin ɓatattun tumakin Israʼila ne kaɗai.”
25
Sai macen ta zo ta durƙusa a gabansa ta ce, “Ubangiji, ka taimake ni!”
26
Ya amsa ya ce, “Ba daidai ba ne a ɗauki abincin yara a jefa wa karnukansu.”
27
Ta amsa ta ce, “I, Ubangiji, amma karnuka ma sukan ci gutsattsarin da sukan fāɗi daga teburin maigidansu.”
28
Saʼan nan Yesu ya amsa, ya ce, “Mace, kina da bangaskiya mai yawa! An biya miki bukatarki.” ʼYarta kuwa ta warke nan take.
29
Yesu ya tashi daga nan ya bi ta gefen Tekun Galili. Saʼan nan ya haura gefen wani dutse ya zauna.
30
Taron mutane mai girma kuwa suka zo wurinsa, suna kawo masa guragu, makafi, shanyayyu, kurame da dai waɗansu da yawa, suka kuwa kwantar da su a gabansa; ya kuma warkar da su.
31
Mutanen kuwa suka yi mamaki saʼad da suka ga kurame suna magana, shanyayyu suna samun lafiya, guragu suna takawa, makafi kuma suna ganin gari. Sai suka yabi Allah na Israʼila.
32
Yesu ya kira almajiransa wurinsa ya ce, “Ina jin tausayin mutanen nan; gama kwana uku ke nan suke tare da ni ba abin da za su ci. Ba na so in sallame su da yunwa, don kada su kāsa a hanya.”
33
Sai almajiransa suka amsa suka ce, “Ina za mu sami isashen burodi a wannan wurin da babu kowa mu ciyar da irin taron nan?”
34
Yesu ya tambaye su, “Burodi guda nawa kuke da shi?” Suka amsa suka ce, “Guda bakwai da ʼyan ƙananan kifaye.”
35
Ya sa taron su zazzauna a ƙasa.
36
Saʼan nan ya ɗauki burodi guda bakwai da kuma kifayen nan, da ya yi godiya, sai ya kakkarya su ya ba wa almajiran, su kuma suka ba wa mutane.
37
Duk kuwa suka ci, suka ƙoshi. Daga baya almajiran suka kwashe ragowar gutsattsarin cike da kwanduna bakwai.
38
Yawan waɗanda suka ci kuwa, maza dubu huɗu ne, ban da mata da yara.
39
Bayan Yesu ya sallami taron, sai ya shiga jirgin ruwa ya tafi wajajen Magadan.
Mattiyu 15:1
Mattiyu 15:2
Mattiyu 15:3
Mattiyu 15:4
Mattiyu 15:5
Mattiyu 15:6
Mattiyu 15:7
Mattiyu 15:8
Mattiyu 15:9
Mattiyu 15:10
Mattiyu 15:11
Mattiyu 15:12
Mattiyu 15:13
Mattiyu 15:14
Mattiyu 15:15
Mattiyu 15:16
Mattiyu 15:17
Mattiyu 15:18
Mattiyu 15:19
Mattiyu 15:20
Mattiyu 15:21
Mattiyu 15:22
Mattiyu 15:23
Mattiyu 15:24
Mattiyu 15:25
Mattiyu 15:26
Mattiyu 15:27
Mattiyu 15:28
Mattiyu 15:29
Mattiyu 15:30
Mattiyu 15:31
Mattiyu 15:32
Mattiyu 15:33
Mattiyu 15:34
Mattiyu 15:35
Mattiyu 15:36
Mattiyu 15:37
Mattiyu 15:38
Mattiyu 15:39
Mattiyu 1 / Matt 1
Mattiyu 2 / Matt 2
Mattiyu 3 / Matt 3
Mattiyu 4 / Matt 4
Mattiyu 5 / Matt 5
Mattiyu 6 / Matt 6
Mattiyu 7 / Matt 7
Mattiyu 8 / Matt 8
Mattiyu 9 / Matt 9
Mattiyu 10 / Matt 10
Mattiyu 11 / Matt 11
Mattiyu 12 / Matt 12
Mattiyu 13 / Matt 13
Mattiyu 14 / Matt 14
Mattiyu 15 / Matt 15
Mattiyu 16 / Matt 16
Mattiyu 17 / Matt 17
Mattiyu 18 / Matt 18
Mattiyu 19 / Matt 19
Mattiyu 20 / Matt 20
Mattiyu 21 / Matt 21
Mattiyu 22 / Matt 22
Mattiyu 23 / Matt 23
Mattiyu 24 / Matt 24
Mattiyu 25 / Matt 25
Mattiyu 26 / Matt 26
Mattiyu 27 / Matt 27
Mattiyu 28 / Matt 28