A A A A A
×

Ghomala New Testament 2002

MFA' MGHƐ NTHƏM 25

1
Festo lə ŋwák ghəŋ guŋ é, a nə cyə tyɛ' tá, e lú Kaesarea bʉɔ gɔ Yerusalɛm.
2
Mkamsi gwyə pu a mkam guŋ pɑ Yudea sɔ' jɔ́ é butə Polo bi e. Wap lə shəŋtə
3
biŋ həŋtə é pa' cwə yə wap shwyɛ'nyə e cwyɛ'nyə a tə a pɑ mfʉ̌ gɑ̀ e ghə Polo pɑnyə Yerusalɛm: wap lə bɑ̀wə dʉ' pɑ yo' nə Polo, bɑ́ shəŋ nə zhwə e məjyə.
4
Da' gɑ Festo pa' bi pu gɑ̀ tsʉ́' cɛ́ Polo bɑ́ pɑ́ Kaesarea, a piŋ nə pɑ̌ po'o e pɑwə gúŋ bɑnyə m wə. Biŋ gɔm bi pu gɑ:
5
Pɔ pyə wap cəcɑ̌ po bɑ̀ wap ghə tʉɔ a, pyə a pu pəmtə dzəŋ Kaesarea, po'o gɑ nwə pɑ nə bɛ bɔ, wap pùtə e.
6
Festo la tə cwə wə pu tə a kəm tyɛ'dzʉ hɔm kɑ gham lə. E lə tsəŋ tə ŋkho Kaesarea cwəlɔ, dzʉ́ nə lɔ́ e wuŋ gɔ dyə fyɛ̀' gɔm gɑ̀ pú lɑ Polo sɔ̌'.
7
Polo lə sɔ̌' tə bɑ tsʉ'u, pɑ Yudea pyə wap lə tsəŋ fɑ Yerusalɛm a, tsam e nyəŋ tùŋ, gɔm nthinthi mnwə cwəpuŋ nə e, da' gɑ wap lə kú' nə la'tə gɑ ywə yə wap gɔm a nyənyɔ pɑ.
8
Polo tɔm ghɔm nə nthɛ tsyə́ gɑ: Ŋ khɑ hɔ mco' pɑ Yudea, ŋ də nəŋ hɔ bi Dyə Si, kɑ bi Kasa lə.
9
Festo pɑ shəŋ nə puŋ pɑ Yudea, gɔm bi Polo gɑ: O piŋ nə pʉɔ Yerusalɛm po'o gɑ pu fyɛ' nwə o dzə̌ m̀ a?
10
Da' gɑ Polo pa' gɑ: Gɑ po'o bɑ dzə dyə fyɛ' Kasa, a pɑ̀ tsʉ' yə pu gɔ fyɛ' a nə a. Sɔ' m nə pɑ Yudea, bɑ ŋ kha hɔ sɔmywə bi pu pa' kwa' wə̌ wə shəŋtə jɔ a.
11
A pɑ nyənyɔ gɑ gɑ̌ hɔ mu' nwə, bɑ gɑ gɑ̌ ghə nwə yə a wə shəŋ pɑ gɑ́ pú zhwə ǎ, bɑ ŋ tə wə ŋkhəŋnyə vʉ́ pɑ́. Nəŋ bɑ́ gɑ́ guŋ mnwə myə pɔ pɔ̌ gɑ gɔm nə m̀ a tə ywə pɑ́, bɑ sɔmmo ka ghə nə hɑ a bi pù. Gɑ̌ si bɑwə nthéŋ Kasa.
12
Festo lə həŋtə mkwɛnyə pɔ pyə wap lə bɑ̀ bəŋ e a, biŋ gɔm bi Polo gɑ: Pa' o ntheŋ Kasa a, o gɔ ghɔ dzə̌ Kasa.
13
Shɑ mtyɛ'dzʉ lə nə cyə, fo Agripa pu Bernike sɔ' Kaesarea, gɔ de Festo.
14
Pa' wap lə bɑ gɔ na' cwə wə́ a, Festo lə siŋ fo nwə Polo gɑ: Mu' mo bɑ dyəcɛ̌ tsɔ'ɔ bɑ Feliksə lə nyəŋ e.
15
Pa' ŋ khɑ pɑ́ Yerusalɛm, mkamsi gwyə pu a mkam guŋ pɑ Yudea kɑ sɔ' butə e bəm, gɔm gɑ pu nyəŋ shɛ thə̀ é.
16
Ŋ gɔm bi pu gɑ a tə bɑ ma bi pɑ Roma gɑ pù pùtə mo pù wuŋ nyəŋ pɑ shɛ thə́ e tə yu' wap pu a pɑ putə e biŋ fyɛ' e, ju' mtɛ myə́ nə nwə yə pu gɔm nə e a pɑ.
17
A kě bɑ po'o wap sɔ' tsɔ'ɔ, guŋ gə dzʉ̌ nə lɔ guŋ gɔ pɑ dyə fyɛ' gɔm gɑ pu lɑ bɛ bɔ sɔ̌'.
18
E sɔ', pɑ putə́ e tsam e nyəŋ tùŋ, da' gɑ la' wap hɑ sɔm mhɔ nə e myə ŋ khɑ bɑwə ŋkwɛ a pɑ bɔkbɔk e pɑ́.
19
Pu a pu lə bɑwə fəŋnyə nwə pɑ da' nə nwə Si yap biŋ bɑwə fəŋnyə nwə mu' Yeso yə e kɑ pfʉ̌, tə Polo pɑ́wə gɔm gɑ e bɑ pɑ wə a.
20
Pa' ŋ ka tə zhyə pa' bi a pɑ gɔm nə yəŋ gɑ nthi nwə a, ŋ khɑ ghɔm bi Polo gɑ e ghɔ Yerusalɛm tɑ pu fyɛ' yəŋ nwə.
21
Da' gɑ Polo kəŋnyə gɔm gɑ e gɔ ké pɑ Kasa nə yə́ shɛ. A pɑ po'o dwɔ' e dyəcɛ̌ tə nə byap cwə yə gɑ gɔ cya e dzə Kasa a.
22
Agripa lə yu' po'o gɔm bi Festo gɑ: Ba myə̀ yɑ̌ gɑ̌ gɔ yu' mo bǎ. Festo pa' bi e gɑ: A gɔ pɑ yo' o yu' e.
23
Dzʉ̌ lə lɔ̌, Agripa pu Bernike lɑ msəm kwiŋ ŋwak, ŋkho dyə fyɛ', mtadyə msəŋwi pu a mkam tisuŋ pɑ jʉ̌m pú, Festo ghɔm pu lɑ Polo sɔ'.
24
Festo piŋ dɑ ghɔm, gɔm gɑ: Fo Agripa ba guŋ yɔ awɛ pɑ́ pyə́ pɑ pə̌mtə bɑ a, po yɔ bɛ yəŋ gɑ. Guŋ pɑ Yudea awɛ kɑ sɔ' jɔ a nə e Yerusalɛm ba m tsɔ'ɔ bɑ shwe gɑ pu zhwə e.
25
Sɔ' kwa' m nə m̀, ŋ khɑ yɔ sɔmywə nə mfa' myə́ yə bi a pɑ a ghə pu zhwə e a. Da' gɑ pa' e kɑ téŋ Kasa á, gɑ gɔ cya e bi e.
26
Pa' ŋ khɑ zhyə ywə yə gɑ gɔ nə cyə e bi Kasa və bi e kwa' pɑpuŋ a, gɑ̌ lɑ e sɔ' dzə po, dzə̌ o, wə fo Agripa fyɛ' tə yɔ ywə yə gɑ̌ gɔ və bi Kasa nə nwə yəŋ a.
27
Nə pa' gɑ yɔ gɑ shya gɛ cɛ̌ bi Kasa tə və ywə yə pu butə e nə a, bɑ a gɔ pɑ kwa' mzhʉ̌m.
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:1
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:2
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:3
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:4
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:5
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:6
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:7
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:8
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:9
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:10
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:11
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:12
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:13
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:14
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:15
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:16
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:17
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:18
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:19
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:20
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:21
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:22
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:23
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:24
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:25
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:26
MFA' MGHƐ NTHƏM 25:27
MFA' MGHƐ NTHƏM 1 / Gní 1
MFA' MGHƐ NTHƏM 2 / Gní 2
MFA' MGHƐ NTHƏM 3 / Gní 3
MFA' MGHƐ NTHƏM 4 / Gní 4
MFA' MGHƐ NTHƏM 5 / Gní 5
MFA' MGHƐ NTHƏM 6 / Gní 6
MFA' MGHƐ NTHƏM 7 / Gní 7
MFA' MGHƐ NTHƏM 8 / Gní 8
MFA' MGHƐ NTHƏM 9 / Gní 9
MFA' MGHƐ NTHƏM 10 / Gní 10
MFA' MGHƐ NTHƏM 11 / Gní 11
MFA' MGHƐ NTHƏM 12 / Gní 12
MFA' MGHƐ NTHƏM 13 / Gní 13
MFA' MGHƐ NTHƏM 14 / Gní 14
MFA' MGHƐ NTHƏM 15 / Gní 15
MFA' MGHƐ NTHƏM 16 / Gní 16
MFA' MGHƐ NTHƏM 17 / Gní 17
MFA' MGHƐ NTHƏM 18 / Gní 18
MFA' MGHƐ NTHƏM 19 / Gní 19
MFA' MGHƐ NTHƏM 20 / Gní 20
MFA' MGHƐ NTHƏM 21 / Gní 21
MFA' MGHƐ NTHƏM 22 / Gní 22
MFA' MGHƐ NTHƏM 23 / Gní 23
MFA' MGHƐ NTHƏM 24 / Gní 24
MFA' MGHƐ NTHƏM 25 / Gní 25
MFA' MGHƐ NTHƏM 26 / Gní 26
MFA' MGHƐ NTHƏM 27 / Gní 27
MFA' MGHƐ NTHƏM 28 / Gní 28