A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 91
Aŋgəle batə yɑtɔ lə́ tuŋ nthɛ e: Ŋ jɔ́ ta' sɛ́ fɑ kɛbəŋ bvʉ́ dəmcǎ'. Pu piŋ hɑ kǐ ghʉ̌m mtsʉ̀m bi é.
2
E nə shwɔ' ghʉ́m mtsʉ̀m, dhə́ mɔ́k təm nə́ pa' mɑ mɔk nə nɛ́ mtʉɔ a. Nàm ba fɔk sonyə̀.
3
Gǎmnthɔ piŋ nthəm nə dhəmɔk bɔ sɛ́ dəmcǎ'. Pu hɑ gʉ̌' bi pú pa' gʉ' gɔm mtìŋ a dəmcǎ' á.
4
Pú lə cǒ' bi pu gɑ́ ka wap ghə shɛ́ nə mghě dəmcǎ', nə sɔmywə mimnyə mimnyə, kɑ́ nə sɔm ta' thə́ lə, da' nə pɔ pyə stam Si tə̌ nə́ sə yap a pɑ́.
5
Pu latə piŋ gɑ wap zhwə pɔ bɔ. Da' nə lɑ wap jɔgo' nə́ mŋwə́ tɔ. Gǒ' yə wap nə jɔ mo a, a pɑ́ dəŋdəŋ pa' go' yə a fɑ bi gɔm mtiŋ cwə yə ě cɔk mo a.
6
A gɔ la' pɑ́ nə mtyɛ̌'dzʉ́ bɔ, a pɔmnəŋ cəŋ vʉ́ wap lə yɔ vʉ̀, pɑ cə́ŋ nə pfʉ, a vʉ̌ piŋ ŋkhʉ wap kʉ.
7
Mgǎmnthɔ bɔ lə bɑwə hwə́ mnɔmlěŋ pyə́ pú yap tsə́ shù nə pú a; ywə pɑ thə́ pú pa' co'fo tʉɔ gɔl a, msə́ map pɑwə hwə́ sə mò.
8
A lə́ bɑ wap ghə mnəŋthə́ pa' mnəŋthə pɑjwǐ a, msuŋ map piŋ bɑwə hwə́ msuŋ nɔmtəma'.
9
Wap lə bɑwə shʉ pa' pú kwa dzə́ mtʉɔ nə́ pú a, gi bap map pɑwə shwə pa' gi mnɔmlěŋ pyə́ wap wə ŋkhʉdʉ gɔ mshʉ̀ a.
10
A bɑ wap ghə mŋkho pa' ŋkho gɔm mtiŋ a, mkuŋ pɑ́ nə́, gʉ' nə dɑ pɔ jɔgo' nə mŋwə tɔ piŋ bɑ nə mŋkho map bɔ.
11
Fo yap bɑ aŋgəle yə́ pú ŋkhe é nə Ebraika gɑ́ Abadon, a piŋ bɑ́ nə Grikia tso tsyə́ pɑ Apolion.
12
Dəŋdzə ghəghʉɔ cyə, yɔ shɑ́ mghəghʉɔ mɑbʉə wə sɔ̌'.
13
Batə aŋgəle nthɔk lə tuŋ nthɛ é: Ju' gi mo fɑ nə mnthǔ' tʉɔ gɔl myə a bɑ nə tsʉ' tó tsəpwɔ', yə a bɑ dzə̌ Si a.
14
A lə bɑwə gɔm bi batə aŋgəle nthɔk yə nthɛ lə́ bɑ́ pu e a gɑ: Kyɛ' pɑ aŋgəle papfʉə pyə a bɑ pú cəŋtə wap dəm shyə́ Efrata a.
15
Pú gɔ sɔ' kyɛ' pɑ aŋgəle bɔ pyə wap bɑ wap nyaptə bɑwə byap pɑ cwə̀, kɑ tyɛ'dzʉ́, kɑ ŋwə́, kɑ gu'dzʉ̌ yə wap gɔ zhwətə́ ta' kam pɔ nə guŋ pɔ awɛ dəŋdəŋ mkam nthá á lə.
16
Dəŋ mshwəshu pɑ kwɔ' mleŋ lə bɑ shu'shǔ' nə́ shu'shǔ' jyə̀ pʉə. Ŋ də yu' də̀ŋ yap.
17
Ŋ də yɔ nə yɔ m nthʉm zhwenyə: Jɔ mnɔmlěŋ pu a pɑ kwɔ' mléŋ; wap lə bɑ wap kwadzə́ shù a pɑ́ mɔk, bɑ mwɔ' pɑpɛ biŋ bɑ sufra. Mthə́ mnɔmlěŋ lə bɑwə hwə mthə́ mnɔmtəma', mɔk pu a dhəmɔk ba sufra pɑwə nthəm shwə pú.
18
A lə́ cyə m nə́ mghəghʉɔ mɔ mɑntha: Mɔk, dhəmɔk ba sufra, tá' kam nə guŋ pɔmnəŋ awɛ dəŋdəŋ mkam ntha pfʉ́tə.
19
Nə́ pa' gʉ' mnɔmlěŋ bɔ bɑ m shwə̌ pú ba m nə mŋkho máp. Nə́ pa' mŋkho map hwə pa' mnɔk a, mthə́ map pɑwə, bi a pɑ́ wap nə baknyə́.
20
Sɔ' m nə́ bvʉ' pɔ pyə wap lə cyətə́ pfʉ̌ nə ghəghʉɔ, wap lə kwyəpnyə́ nə mfa' bú map pɑ́, bɑ gamtə́ pɑ́ Sata, pu a mkətwɔk tʉɔ gɔl, ba yə tʉɔ ŋkhap, ba yə tʉɔ mkwɛ, ba yə mwɔ', ba yə kamywə, myə a tə́ jɔ a, a lə nəŋ bɑ ju', a lə nə giŋ a nə gɔ pɑ m dzə̀.
21
Wap lə kwyəpnyə nə́ nə zhwə pɔ, kɑ nə tsə mkɛ, kɑ ghap kɑ cǔŋ lə́.APOKALIPSƏ 9:1
APOKALIPSƏ 9:2
APOKALIPSƏ 9:3
APOKALIPSƏ 9:4
APOKALIPSƏ 9:5
APOKALIPSƏ 9:6
APOKALIPSƏ 9:7
APOKALIPSƏ 9:8
APOKALIPSƏ 9:9
APOKALIPSƏ 9:10
APOKALIPSƏ 9:11
APOKALIPSƏ 9:12
APOKALIPSƏ 9:13
APOKALIPSƏ 9:14
APOKALIPSƏ 9:15
APOKALIPSƏ 9:16
APOKALIPSƏ 9:17
APOKALIPSƏ 9:18
APOKALIPSƏ 9:19
APOKALIPSƏ 9:20
APOKALIPSƏ 9:21


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22