A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 81
Cwə yə e lə ghyɛ' batə stam sɔmbʉə a, tsʉ' lɛ́tə thə́ kɛbəŋ nə dəŋdəŋ kam ta' nam.
2
Biŋ jɔ́ pɑ aŋgəle sɔmbʉə pyə wap nthiŋnyə dzə̌ Si a. Pu hɑ nthɛ sɔmbʉə bi pú.
3
Mu' aŋgəle lə sɔ' nthiŋnyə bəŋ tsʉ' nə ntho tsə pwɔ', bɑ e wim nthu' gɔl yə pú nyəŋ phə̀ damnyəlamnyə yə́ pu ntho á nə a, pu piŋ hɑ phə̀ damnyəlamnyə bi e tə́ a yɔm. Po'o gɑ, e lɑ mcwyɛ'nyə pɔ dɔlɔ̌ nə ntho tsʉ' nə nthó tsə̀ pwɔ' dzə̌ leŋfo.
4
A pɑ po'o dhəmɔk mwɑ damnyəlamnyə pɑwə nthəm nə bǔ aŋgəle ŋkwɔ́ dzə́ Si pu a mcwyɛ'nyə pɔ dɔlɔ̌.
5
A lə pɑ̌ po'o, aŋgəle kwa nthu' phə damnyəlamnyə, nyəŋ mɔk yə a fɑ tsʉ' nə tó tsə pwɔ' a nə́ tə a lo, e ma dəmcǎ' a piŋ bɑ́ mhɛbəŋ, bɑ mgi, bɑ mpəpa' bəŋ ba cǎ' cu'nyə.
6
Pɑ aŋgəle sɔmbʉə pyə a lə bɑ wap wim mnthɛ sɔmbʉə a lə nyaptə nɑ tsap nə tuŋ.
7
Dəŋdzə́ e lə tǔŋ nthɛ é: Mwe pu a mɔk bɑ pu ŋi'nyə mcyə nə́ vʉ dəmcǎ'. Ta' kam nə sicǎ' dəŋdəŋ mkam nthá khə́, ba ta' kam nə guŋ mthə́ awɛ dəmcǎ' dəŋdəŋ mkam nthá piŋ ŋkhə yə́, ba guŋ mghě mimnyəmimnyə piŋ ŋkhə awɛ.
8
Batə aŋgəle yɑpʉə lə tuŋ yə nthɛ́: A cwə pa' bi a pɑ pu ghɔm gɑ́ mɑ kuŋ mɔk vʉ̀ shyə́ lɑpʉə a; ta' kam nə shyə lɑpʉə dəŋdəŋ mkam nthá pʉɔ shʉ' mcyə.
9
Ta' kam nə guŋ tsə tsyə a nthʉm shyə a dəŋdəŋ mkam ntha pfʉtə, ba ta' kam nə guŋ mkənu' awɛ dəŋdəŋ mkam ntha sa'tə.
10
Batə aŋgəle yɑtá lə tuŋ yə nthɛ́: Mu' mɑ ywə ŋkhyɛ' kyɛ' fɑ kɛbəŋ bvʉ́ dəmcǎ', bɑwə ŋkhə́ pa' kam mɔk a; bvʉ̀ po'o nə ta' kam nə guŋ mshyə́ gwyə́gwyə́ awɛ dəŋdəŋ mkam nthá; ba nə́ msa'si shyə.
11
Tsǒ ywə ŋkhyɛ'kyɛ' bɔ bɑ gɑ: Absinto. Ta' kam nə guŋ mshyə awɛ dəŋdəŋ mkam nthá cʉ' mɑmzə̀, a pɑ po'o bo'gwyə pɔ pfʉ́tə nə nə mshyə́ dzəzə.
12
Batə aŋgəle yapfʉə lə tuŋ nthɛ́ e: Pu cwɔ ywə nə ta' kam nàm nə nam dəŋdəŋ mkam nthá, ba nə maŋwə́, ba nə msɛ́; guŋ e awɛ sonyə̀ nə́ tá' kam nə dəŋdəŋ mkam nthá. Dzʉ́ dɔlɔ̌ sonyə̀ nə ta' kam nə dəŋdəŋ mkam nthá, ba mtsʉ̌'.
13
Ŋ də pǐŋ jɔ: ju' gi ghə́m e pɑwə nthǎ tə́ thə́ biŋ bɑwə gɔm tə́ thə́ gɑ: Ghəghʉɔ! Ghəghʉɔ! Ghəghʉɔ bi pɑ dəmcǎ' nə́ mnthɛ mənthá myə pɑ aŋgəle pɑtá gɔ piŋ tuŋ a.APOKALIPSƏ 8:1
APOKALIPSƏ 8:2
APOKALIPSƏ 8:3
APOKALIPSƏ 8:4
APOKALIPSƏ 8:5
APOKALIPSƏ 8:6
APOKALIPSƏ 8:7
APOKALIPSƏ 8:8
APOKALIPSƏ 8:9
APOKALIPSƏ 8:10
APOKALIPSƏ 8:11
APOKALIPSƏ 8:12
APOKALIPSƏ 8:13


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22