A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 61
A lə pɑ̌ po'o: Ŋ jɔ́: Cwə yə́ Mú jʉ̀jʉ̀ lə ghyɛ' dəŋdzə́ stam nə mstam sɔmbʉə a, ju' dəŋdzə nɔm cwe pa' hɛbəŋ a tə thə́ gɑ: Sɔ̌'!
2
Biŋ jɔ a pɑ́ nɔmlěŋ fə́fə́. Mo yə e lə́ bɑ ě kwɔ' dəm é a lə bɑ ě wim kia. Pú lə hɑ co'fo bi e, e ghɔ pa' shyə́shù a, nə́ cyə shù.
3
Cwə yə e lə ghyɛ' batə stam yɑpʉə a, ju' batə nɔm yɑpʉə cwe gɑ: Sɔ̌'!
4
A pɑ́ po'o mu' nɔmlěŋ təm, bɑwə bɛ pa' mɔk a. Pú ghɔm bi mo yə e lə́ bɑ ě kwɔ' dəm e a gɑ e té hwitə̀ dəmcǎ', pɔmnəŋ zhwətə nɑ tsap. Pu lə piŋ hɑ mɑ́ sʉəsʉə nyə bi e.
5
Cwə yə e lə ghyɛ' batə stam yɑtá, ju' batə nɔm yɑtá cwe gɑ: Sɔ̌'! Biŋ jɔ a pɑ́ nɔmlěŋ sə́sə́. Mo yə e lə bɑ ě kwɔ' dəm e a lə́ bɑ ě wim kilo pu e.
6
Biŋ ju' pa' gì mò a cəcɑ̌ mnɔm papfʉə a pɑwə gɔm gɑ: Ta' fo' msɛ̌ nə bɛ ŋkhap biŋ gə msɛtʉɔ mfo' ntha nə bɛ ŋkhap. Tə́ sɔ' m nə mwɑ̌ pu a mlu', o kɑ́ kwak.
7
Cwə yə e lə ghyɛ' batə stam yapfʉə a, ju' batə nɔm yapfʉə cwé gɑ: Sɔ̌'!
8
Biŋ jɔ: A pɑ́ ta' nɔmlěŋ e pɑwə fɔk bviŋviŋ. Mo yə e lə́ bɑ ě kwɔ' dəm e a pu ŋkhe é gɑ vʉ̌, nəfo vʉ pɑ́ jʉm e. Pu lə hɑ tʉɔ bi e nə ta' ghə̌ŋ dəmcǎ' dəŋdəŋ jyə pfʉə nə lɑ mnyədwɔp jwətə pɔ ba jiku'u, ba vʉ̌, ba mnɔm shɔkcɔ̌k dəmcǎ'.
9
Cwə yə e lə ghyɛ' batə stam yɑtɔ a, jɔ mtʉ̌m pɔ pyə pu lə zhwətə́ wap nə ghɔm Si ba m nə́ mkwinthɛ map myə wap lə́ kwi a tó tsʉ' nə to tsə pwɔ' nə a.
10
Wap lə́ bɑwə shwe tə thə́ gɑ: Tá dɔlɔ̌ biŋ bɑ́ nyənyɔ. O gɔ pyap tə kəm cwə kɑ tə́ ya' shɛ piŋ pa' bo mcyə mɔk nə pɑ dəmcǎ'?
11
A lə pɑ̌ po'o, pu hɑ fə́fə́ sʉəsʉə dzə́ bǎ bi ya mo lə́ nə pú, biŋ gɔm bi pu gɑ wap na' byap tə̌ dəŋ mso fa' pap pu a mfɑ pap pyə pu gɔ zhwətə wap yap pa' wap a pəmtə́
12
Ŋ də piŋ jɔ cwə yə e lə ghyɛ' batə stam nthɔk a, cǎ' cʉ'nyə. Nàm so pa' sə́sə́ dzə a, ba guŋ məŋwə́ awɛ cʉ' pa' mcyə a.
13
Msɛ́ kɛbəŋ lə́ cʉmtə dəmcǎ' pa' nthɔm ta' thə yə fəfa ki nyəŋ si a.
14
Kɛbəŋ ghɔ pa' pu dzʉm ŋwa'nyə dzʉmtsʉ̌m a, guŋ mkǔŋgó pu a pǒ mgùŋ cəcɑ́ shyə cʉ'nyə.
15
Mfo dəmcǎ' pu a pɔ gwyəgwyə, mtadyə shù, mghɛ ywə pu a pɔ nthʉɔtʉɔ, guŋ pɔ awɛ, mkwɔ pu pɑ tə pɑ́ mkwɔ pɑ dʉmnyə nə mtǔŋ pu a mgha' gwɔ' mkǔŋgó.
16
Wap lə́ bɑwə gɔm bi mkǔŋgó pu a ghǔ gɑ: vʉ dəm pyə, dʉm wɔk gʉɔ sʉəsʉə nə mo yə e dəm leŋfo, ba m gʉɔ sʉəsʉə nə yɛluŋ Mu jʉ̀jʉ̀!
17
Nə pa' tyɛ'dzʉ́ yɛlúŋ gwyə sɔ', tə́ wɑ̌ gɔ vɔk?APOKALIPSƏ 6:1
APOKALIPSƏ 6:2
APOKALIPSƏ 6:3
APOKALIPSƏ 6:4
APOKALIPSƏ 6:5
APOKALIPSƏ 6:6
APOKALIPSƏ 6:7
APOKALIPSƏ 6:8
APOKALIPSƏ 6:9
APOKALIPSƏ 6:10
APOKALIPSƏ 6:11
APOKALIPSƏ 6:12
APOKALIPSƏ 6:13
APOKALIPSƏ 6:14
APOKALIPSƏ 6:15
APOKALIPSƏ 6:16
APOKALIPSƏ 6:17


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22