A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 51
Ŋ də piŋ jɔ ŋwa'nyə̀ pú tʉɔ mo yə́ é bɑ́ dəm leŋfo a, ŋwa'nyə̀ bɑ pu və̀ ywə nthʉm o ba m dəm o, nthám mstam sɔmbʉə nə́.
2
Biŋ jɔ ta' aŋgəle nthʉɔtʉɔ e pɑwə gɔm tə́ thə́ gɑ: Wɑ̌ ku'nyə nə ghyɛ' ŋwa'nyə, ŋi' mstam nə́?
3
Da' gɑ́ sɔmmo kɛbəŋ, dəmcǎ', ba m nthʉm ca' la tə́ ghə tʉɔ nə́ nə gyɛ' ŋwa'nyə̀ kɑ nə́ ma' mnyə nthʉ̀m o lə.
4
Ŋ də zhwə̌nyə̀ nə yɔ gɑ́ sɔmmo la tə́ ku' nə ghyɛ' ŋwa'nyə̀ kɑ nə́ ma' mnyə nthʉm o lə.
5
Da' gɑ́ mu' ta' mo nə mghətso lə ghɔm bəm gɑ: Kɑ́ lɔ̀! Yɔ́, nɔmtəma' nə gwya pɑ Yudea, twɔp David bɑ ě cyə shù: E gɔ sɔ' ghyɛ' ŋwa'nyə ba stam myə́ sɔmbʉə.
6
A lə́ pɑ̌ po'o jɔ mú jʉ̀jʉ̀ pa' yə pu wa e a tuŋ leŋfo pu a mnɔm papfʉ̀ə, cəcɑ̌ mghətsó. A lə́ bɑ ě ghə nthu' sɔmbʉə ba mnyə sɔmbʉə myə a bɑ mzhwenyə Si bɑ pu təm nə́ guŋ dəmca' awɛ.
7
E lə fʉ'tə nɑ e sɔ' ŋkwi ŋwa'nyə̀ nə pú tʉɔ mo yə e lə́ bɑ dəm leŋfo a.
8
E lə pǐŋ tə́ ŋkwi ŋwa'nyə̀, mnɔm papfʉ̀ə pu a mghətsó shwɔppfʉə mgham bʉə kam mkwi'tə dzə é. Bǎ wɑlə́ nə pú lə́ bɑ ě wim lə́ŋ ba nthu' gɔl pú e, bɑ̀ mwɑ damnyəlamnyə ló nthʉm o, a pɑ̀ mcwyɛ'nyə̀ pɔ dɔlɔ̌.
9
Wap lə bɑwə jwɔ́p zhwɔpshyə sə́ gɑ: O ku' nə́ kwi ŋwa'nyə ŋi' mstam nə́ nə́ pa' pu lě gwa o, o lɑ mcyə́ mǔ nə́ shu' pɔ bi Si, pɔ nə́ guŋ mgwya awɛ ba nə guŋ mghɔ̀m awɛ pu a nə guŋ mgùŋ awɛ.
10
O lě dɑ wap gə nəfo mkamsi bi Si yɔk pɑ, wap ghɔ la' pɑ sa' dəmcǎ'.
11
A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ: Ju' gi m aŋgəle kwa' vəŋ e giŋnyə leŋfo, ba gi mnɔm pu a mghətso. Wap lə́ bɑ kwa' vəŋ e vəŋ e, dù e dù e
12
wap lə bɑwə gɔm tə́ thə́ gɑ: Mú jʉ̀jʉ̀ yə pu lə wa e a ku'nyə nə kwi tʉɔ, fʉ' ba zhyə̌nwə. Gʉ̌', mku', ghu'tə, ba gho'tə.
13
A pɑ́ po'o guŋ tsə́ tsyə Si nyaptə kɛbəŋ, dəmcǎ', nthʉm ca' ba m nthʉm shyə lɑpʉə, guŋ tsə́ awɛ tsyə ǎ nthʉm o a, ju' pa' wap wə gɔm gɑ: gho', mku', ghu'tə ba mtʉɔ nə guŋ mcwə dzʉ́ awɛ pɑ bi mo yə e dəm léŋfo a ba m bi mú jʉ̀jʉ̀.
14
Mnɔm papfʉə lə bɑ gɔm gɑ: Amɛn! Mghətso ŋwo'nyə si gámtə.APOKALIPSƏ 5:1
APOKALIPSƏ 5:2
APOKALIPSƏ 5:3
APOKALIPSƏ 5:4
APOKALIPSƏ 5:5
APOKALIPSƏ 5:6
APOKALIPSƏ 5:7
APOKALIPSƏ 5:8
APOKALIPSƏ 5:9
APOKALIPSƏ 5:10
APOKALIPSƏ 5:11
APOKALIPSƏ 5:12
APOKALIPSƏ 5:13
APOKALIPSƏ 5:14


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22