A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 31
Və bi aŋgəle cu'tə pɔ Kristo yə ǎ Sardɛs a gɑ: Mo yə e gə mzhwenyə Si sɔmbʉə, ba msɛ́ sɔmbʉə a ghɔm gɑ: Gɑ̌ zhyə mfa' mǔ, vɔk nə́ o tə́ bɑ o e da' pfʉ́!
2
Pɔmtə́! Nyəŋ gʉ' nə yə muywə yə a wə gɔ pfʉ́ a gɑ a kɑ pfʉ̀; nə pa' gɑ̌ yɔ mfa' mǔ a lə pɑ́ dɔlɔ̌ nə́ mnyə́ Si pɑ́.
3
Kamtə́ ywə yə o lə yǔ' biŋ ŋkwi a! Tɔm ywə bɔ, biŋ ŋkwyəpnyə! O pɑ̌ tə nə cwə bɑ byap, bɑ gɑ̌ gɔ cwə́ sɔ' pa' shuŋ á, o lə zhyə cwə yə gɑ́ gɔ sɔ' tə o jyə́ a.
4
Da' gɑ́ ǒ ghə shɑ́ po mduŋ pɔ Sardɛs tə́ wap gúŋ bviŋ dzə tsap. Wap gɔ sɔ' cya á, pu a mfə́ dzə́, nə pa' wap ku' nə́.
5
Ǎ po'o tə́ mo yə ě lo' tə shyə́ a gɔ sɔ' kwa mfə́ dzə́, a dɑ vɑnyə tso tsyə́ nə ŋwa'nyə vɔk pɑ̀, a piŋ sɔ' ghɔmnwə nə́ dzə̌ tá a ba m dzə̌ pɑ aŋgəle pyə́.
6
Mo yə ě ghə mtəŋ a yu' ywə yə Zhwenyə gɔm bi mcu'tə pɔ Kristo.
7
Və bi aŋgəle cu'tə pɔ Kristo yə ǎ Filadɛlfia á gɑ: Mo yə e bɑ́ dɔlɔ̌, mo nyənyɔ yə ki David bɑ́ bi a, mo yə e shwɔ' sɔmmo lə yo', bɑ jo' sɔmmo lə cwɔ' a ghɔm gɑ:
8
Gɑ̌ zhyə́ mfa' mǔ, yɔ́, gɑ̌ yap ta' jyədyə̌ dzə o bɑ pú ghyɛ', bi a pɑ́ sɔmmo lə vi'. Gʉ' tə yɑ̌ bu sak pɑ̀, da' gɑ́ bɑ ǒ tɔm ghɔm tsɑ̌, o lə nə́ŋ ŋkhəŋnyə tso tsɑ̌.
9
Yɔ́, gɑ̌ hɑ́ pɔ pyə wap bɑ́ Sinagogə Sata a bu, pɔ pyə wap gɔm gɑ wap bɑ́ pɑ Yudea tə́ bɑ shwa cwa a. Yɔ́ gɑ̌ gɔ sɔ' ghə wap sɔ' ŋkham mkwi'tə map dzə́ o, po'o tə́ wap nə jyə́ gɑ́ á bɑ gɑ̌ kùŋ o.
10
Pa' o ŋkhaktʉɔ nə tɔm ghɔm tsɑ̌ a, ba myə yɑ̌, gɑ̌ gɔ sɔ' pɑ pɔmtə o nə cwə mləŋtə yə a bɑwə gɔ́ sɔ' nə guŋ dzʉ̌ awɛ, sɔ' ləŋtə pɑ dəmca' a.
11
Gɑ̌ məjyə̀ bɑwə sɔ̌'. Kyəp ywə yə ǎ bu a kwa' pɑpuŋ po' gɑ sɔmmo kɑ kwi có' fò ó.
12
Mo yə ě lo' tə shyə́ a, gɑ̌ gɔ sɔ' lɑ e ghə gàk Dyə̀ Si a, e lə la' tə́ biŋ nthəm pɑ́; a biŋ bvə tso Si a nə e, ba tsǒ guŋ Si a, Yerusalɛm yə sə́ yə a fi' fɑ thə́ bəŋ Si a á, ba tso tsɑ̌ tsyə́ sə́.
13
Mo yə ě ghə mtəŋ a yu' ywə yə Zhwenyə gɔm bi mcu'tə po Kristo.
14
Və bi aŋgəle cu'tə pɔ Kristo yə ǎ Laodikia á gɑ: Amɛn, ŋkwinthɛ̌ yə nyənyɔ, yə dəŋdəŋ, ywə yə Si lə́ nə nyap dzə a ghɔm gɑ:
15
Gɑ̌ zhyə mfa' mǔ: O ka mim, o lə nəŋ hwé. Pě' tə o lə mim kɑ hwé!
16
Da' gɑ pa' o wə na' dəmnyə ləmnyə, o lə pɑwə mim o lə nəŋ bɑwə hwe a, gɑ̌ gɔ wyɛ'nyə o.
17
Pa' o gɔm gɑ́ gɑ̌ zhi, gɑ̌ ghə tsə́, ŋ tə́ wə jak sɔmywə pɑ́, pa' o ka zhyə gɑ́ o bɑ́ gɛ ghəghʉɔ, mo yə bi a pɑ́ pu cɔmmtso myə a, bɑ̌ bəŋ, bɑ fʉ̌ tam o, dzə́ lə pɑ́ nə o a,
18
gɑ̌ wə nthɔk o gɑ o yó tʉɔ gɔl yə pu lɑ mɔk sɔk a bəm, nə́ ji, ba dzə́ fə́fə́, ŋkwa po'o gɑ pu kɑ yɔ o tə́ dzə nə o, a sǒ kú o, ba hwə mnyə́, nə shi' mnyə mǔ, biŋ jɔ tsʉ'
19
kwa' myə̀, guŋ pɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wap a gɑ̌ ŋkhe wap, nthɔk wap. Kaktʉɔ, kwyəpnyə́!
20
Yɔ gɑ̌ tiŋnyə jyədyə̌, bɑwə ŋkho'tə. A pɑ gɑ mo yu' gi a, gyɛ' jyədyə̌, bɑ gɑ̌ gɔ ko dyə e pyə e tsʉ́ ywətsʉ dɔlɔ̌, yʉ́ ba myə.
21
Mo yə e lo' tə́ shyə a, gɑ̌ gɔ sɔ' ghə gɑ̌ pyə e cwə nə leŋfò a, dəŋdəŋ pa' ba myə̀ a bɑ gɑ̌ lo' tə shyə̌, gɔ pyə tá á cwə́ nə leŋfo e a.
22
Mo yə́ ě ghə mtə́ŋ a yu' ywə yə́ Zhwenyə gɔm bi mcu'tə pɔ Kristo a.APOKALIPSƏ 3:1
APOKALIPSƏ 3:2
APOKALIPSƏ 3:3
APOKALIPSƏ 3:4
APOKALIPSƏ 3:5
APOKALIPSƏ 3:6
APOKALIPSƏ 3:7
APOKALIPSƏ 3:8
APOKALIPSƏ 3:9
APOKALIPSƏ 3:10
APOKALIPSƏ 3:11
APOKALIPSƏ 3:12
APOKALIPSƏ 3:13
APOKALIPSƏ 3:14
APOKALIPSƏ 3:15
APOKALIPSƏ 3:16
APOKALIPSƏ 3:17
APOKALIPSƏ 3:18
APOKALIPSƏ 3:19
APOKALIPSƏ 3:20
APOKALIPSƏ 3:21
APOKALIPSƏ 3:22


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22