A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 221
E lə piŋ da'tə a mu' mɑ ta' shyə dzəŋtsə̌ŋ, a pɑwə dəŋnyə pa' mwé bəŋ a, bɑwə nthəm nə leŋfo Si pu mú jʉ̀jʉ̀.
2
Ta' thə́ vɔk lə bɑ tùŋ tsʉ'u, bɑ shyə bɔ hap ji mta' pʉə nyəŋ e túŋ. Ta' thə vɔk bɔ lə jam nthɔm, mcʉm shwɔppʉə mgham, bɑ jam pɑ nə ŋwə́, pú piŋ bɑ dɑ mhwə́ myə ba mgùŋ.
3
Do tə́ gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ. Leŋfo Si pu mú jʉ̀jʉ̀ gɔ sɔ' pɑ nthʉm tisuŋ bɔ, mghɛ fa' pyə pɑ se e.
4
Wap gɔ sɔ' yɔ sə é, a tso tsyə pɑ nə tsé tsap.
5
Mtsʉ̌' tə gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ, a sɔmmo lə piŋ shəŋ ŋkha' gwa mɔk, kə ŋkha' nam lə́. Nə pa' Cyəpɔ Si gɔ sɔ' pɑ sɛ ŋkha' e nə pu, wap pɑ sa'dzʉ mgu'nəgu'.
6
E lə piŋ gɔm bəm gɑ: Mghɔm mɔ bɑ mghɔm tə kwyəpnyə biŋ bɑ nyənyɔ; Cyəpɔ, Si mzhwenyə mghɔm ghɔm Si bɑ ě təm aŋgəle e gɑ e la'tə ywə yə a wə gɔ wuŋ sɔ' a bi mghɛ fa' pyə́.
7
Yɔ, gɑ̌ wə gúŋ sɔ'. Buŋtsě bɑ mo yə e tɔm mghɔ̀m pɑ ghɔ́m ghɔm Si myə ǎ nthʉm ŋwa'nyə yəŋ gɑ a.
8
Myə̀ Yohane, gɑ̌ bɑ́ gɑ̌ yu' biŋ jɔ ywə bɔ̌. Ŋ də piŋ tə́ ju' biŋ jɔ, ŋkham mkwi'tə si dzə̌ aŋgəle yə e lə la'tə a ywə bɔ a nə ghamtə e.
9
Da' gɑ e ghɔm bəm gɑ: pɔm tə ghə pa'! Gɑ̌ bɑ so fa' o, ba yə mfɑ pǔ pɑ ghɔ́m ghɔm Si ba pɔ pyə wap nthɔm mghɔm ŋwa'nyə yəŋ gɑ́ a. O gɔ ghamtə pɑ da' Si.
10
E lə piŋ gɔm bəm gɑ: Kɑ tʉm mghɔm mghɔ́m ghɔm Si myə ǎ nthʉm ŋwa'nyə yəŋ a, nə pa' cwə wə bɑ ǎ ghɔptə.
11
Mo yə e tə́ gə nwə dəŋdəŋ a pɑ lɑ tsiŋnyə nwə e gɔ dzə, mviŋmviŋ mo lɑ mviŋ myə gɔ dzə̀; da' gɑ mo dəŋdəŋ lɑ nwə dəŋdəŋ gɔ dzə̀, mo dɔlɔ̌ cəŋtə dɔnyə.
12
Yɔ, gɑ̌ wə gúŋ sɔ̌', piŋ nə sɔ' ghə mcwɔ'fa', pɑ́ hɑ bǎ myə wɑlɑ́ m nə mfa' myə.
13
Gɑ̌ bɑ Alfa biŋ bɑ Omega, Dəŋdzə̀ biŋ bɑ Jʉɔjʉ̀m, nə to' biŋ bɑ nə mìŋ.
14
Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə wap sɔk msʉəsʉə dzə́ map po'o gɑ yap tsʉ' pɑ nə thə́ vɔk, a wap piŋ shyə mjyədyə̌ tə́ ŋkho tisuŋ a.
15
Mbvʉ̌ təm pu a mghɛsʉə̀, pu a pɑ tə kuso, ba pɑ zhwə pɔ̀, pu a pɑ ghamtə kətwɔk, ba mo yə e fa' pɑ cwanwə a.
16
Myə Yeso, gɑ̌ təm aŋgəle a gɑ e lɑ yəŋ gɑ kwǐnthɛ́ nə cu'tə pɔ Kristo nə sɔ' bi po. Gɑ̌ bɑ twɔp gwya David. Sɛ́ bhə dzʉ̌ dəŋnyələŋnyə.
17
Zhwenyə pu jwigʉɔ ghɔm gɑ: Sɔ̌'! Mo yə ě yu' a ghɔm gɑ: Sɔ̌'. Mo yə ghak e khə a sɔ̌'. A mo yə e kuŋ a kwishyə vɔk něné.
18
Gɑ̌ wə gɔm bǎ bi yɑ mo lə́ yə ě yu' ghɔm mghɔ́m ghɔm Si tsɔ nthʉ̀m ŋwa'nyə a gɑ: Mo yə ě kwi' ywə nə a, bɑ Si gɔ sɔ' kwi' ghəghʉɔ yə pu gɔm nthʉm ŋwa'nyə yəŋ a bi e.
19
Mo yə e syaptə̀ ywə nə a, bɑ Si gɔ sɔ' syaptə̀ yə́ nə thə vɔk ba nə tisuŋ dɔlɔ̌ yə pu gɔm nthʉ̀m ŋwa'nyə yəŋ a.
20
Mo yə e gɔm mnwə bɔ a ghɔm gɑ: Əŋ gɑ̌ wə guŋ sɔ̌'. Amɛn sɔ' m Cyəpɔ Yeso!
21
Gho' Cyəpɔ Yeso pɑ bi guŋ pɔ awɛ.APOKALIPSƏ 22:1
APOKALIPSƏ 22:2
APOKALIPSƏ 22:3
APOKALIPSƏ 22:4
APOKALIPSƏ 22:5
APOKALIPSƏ 22:6
APOKALIPSƏ 22:7
APOKALIPSƏ 22:8
APOKALIPSƏ 22:9
APOKALIPSƏ 22:10
APOKALIPSƏ 22:11
APOKALIPSƏ 22:12
APOKALIPSƏ 22:13
APOKALIPSƏ 22:14
APOKALIPSƏ 22:15
APOKALIPSƏ 22:16
APOKALIPSƏ 22:17
APOKALIPSƏ 22:18
APOKALIPSƏ 22:19
APOKALIPSƏ 22:20
APOKALIPSƏ 22:21


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22