A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 211
A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ kɛbə̀ŋ pu cǎ' sə́, nə pa' dzə́ kɛbəŋ pu dzə́ cǎ' lə bɑ ǎ mì, ba shyə lɑpʉə lə piŋ jɑwə́.
2
Ŋ də yɔ tisuŋ dɔlɔ̌, Yerusalɛm sə́ fi' fɑ kɛbə̀ŋ bə́ŋ Si, bɑ pu kwiŋ e pa' jwigʉɔ yə pu gɔ hɑ e bi dhə e a.
3
Ŋ də piŋ ju' gì nthʉɔtʉɔ a fɑ bə̌ŋ leŋfo gɔm gɑ: Yɔ nthap Si pu a pɔmnəŋ yə̌ŋ. Pu a pu gɔ pɑ pəmtə́ cwə. Wap gɔ sɔ' pɑ pɔ pyə, é pɑ Si yə pu a pu gɔ pɑ pəmtə cwə a.
4
E gɔ sɔ' ci' guŋ shyətsə́ awɛ nə́ mnyə́ map. Vʉ̌ tə gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́. Nə́ lɔ ba nə cwé kə gǒ' lə tə́ gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́, nə pa' bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə.
5
A lə pɑ̌ po'o mo yə e bɑ dəm leŋfo a ghɔm gɑ: Yɔ, gɑ̌ gɔ ghə gùŋ tsə́ awɛ pɑ m sə́. E lə pǐŋ gɔm gɑ: Və̌: Mghɔm mɔ gɑ bɑ́ kwa' ma biŋ bɑ nyənyɔ.
6
E lə pǐŋ gɔm bəm gɑ: Nwə̌ pəmtə̀. Gɑ̌ bɑ́ Alfa biŋ bɑ́ Omega, nə́ to' ba nə́ miŋ. Bi mo yə ji shyə̌ wə jɛ́ e a, gɑ gɔ hɑ sa'sǐ shyə́ vɔk bi e néné.
7
Mo yə ě cyə shù a gɔ sɔ' kwi tsə́ mcʉ' mɔ̌ a biŋ bɑ́ Si é, e pɑ́ mú à.
8
Tə́ sɔ' nə mcwɔ̌'to, nə pɑ tə piŋ, pɑ ghə mɑ̀ cwəpùŋ, pɑ zhwə pɔmnəŋ, pɑ tə kuso, nə mghɛ sʉə, pɑ ghamtə mkətwɔk ba mcwanwə̀, yap tsʉ' bɑ m nthʉ̌m tamshyə́ mɔk pu sufra. A bɑ batə vʉ̌ yɑpʉə.
9
A lə pɑ̌ po'o mu' aŋgəle nə m aŋgəle sɔmbʉə pyə wap lə́ bɑ wap wim mnthu' sɔmbʉə myə jʉ̀m ghəghʉɔ lə́ bɑ nthʉm o a sɔ' gɔm bəm gɑ: Sɔ̌', gɑ gɔ la'tə o mú gò, jwigʉɔ mú jʉ̀jʉ̀.
10
E lə kwa a m nthʉm zhwenyə nə gɔ dəm mu' mɑ sʉəsʉə kúŋ, da'tə a tisuŋ dɔlɔ̌, Yerusalɛm yə a lə fi' fɑ m kɛbə̀ŋ bə́ŋ Si a.
11
A lə bɑwə də́ŋnyə pɑ kwa' ghu'tə Si. Sɛ̀ e lə bɑwə shwə pa' ləŋnyə gwɔ' tʉɔdəŋ a pa' gwɔ' msɔmmsɔ̀m pa' mwe bəŋ a.
12
A lə bɑ pu pəm kwa' mɑ kəpu' sʉəsʉə sakpé nə dzam. Mjyədyə̌ lə bɑ nə́ shwɔppʉə mghǎm, m aŋgəle shwɔppʉə mghǎm lə bɑ nə mjyədyə̌ bɔ, ba mtsǒ bɑ pu və nə: Mtsǒ gwya Israɛl shwɔppʉə mgham.
13
Mjyədyə̌ lə bɑ nə ghə̌ŋ binam mənthá, bɑ nə ghə̌ŋ shyə́ gùŋ məntha, bɑ nə ghə̌ŋ mto dzʉ mənthá, bɑ̀ ghə́ŋ nthəmnam mənthá.
14
Msakpé tisuŋ bɔ lə bɑ a ghə mŋkhɛ shwɔppʉə mghǎm, bɑ pú və mtsó mghɛ nthəm mu jʉ̀jʉ̀ shwɔppʉə mgham.
15
Mo yə e lə bɑwə gɔm nwə bəm a lə bɑ ě tɔm ywə nə fo' ywə, a pɑ kam ka' tʉɔ gɔl, nə nə fo' tisuŋ ba mjyədyə́ myə́ pu a msakpé myə́.
16
Tisuŋ bɔ lə bɑ msak pfʉə dəŋdəŋ nthə e pu lɔm e pɑ́ pɑ dəŋdəŋ; E lə́ lɑ ka' fǒ', a təm mstadə shǎ' shwɔppʉə mghǎm. Lɔm e pu a kəm e lə bɑ pɑ dəŋdəŋ.
17
E lə fǒ' msakpé, a təm mnthə́ fo' pú mo shwɔppfʉə mpopfʉə m ŋkhə́, fo' ywə mo yə aŋgəle nə fo' ywə a.
18
Tsə nə ŋkwɑ msakpe bɔ lə bɑ Yaspɛr tisuŋ bɔ piŋ bɑ gɔl tə bya, bɑwə hwə́ msɔm mwé bə̀ŋ.
19
Mŋkhɛ cyə́ msakpe tisuŋ bɔ lə bɑ pu lɑ mwɔ' tʉɔdəŋ nthinthi nə nyəŋ msəm nə́. Də̀ŋdzə ŋkhɛ cyə́ é lə bɑ Yaspɛr, batə yɑpʉə pɑ safir, batə yɑtá pɑ kalkedon, batə yápfʉə pɑ smaragdo
20
batə yɑtɔ pɑ sardius, batə nthɔk pɑ kardi, batə sɔmbʉə pɑ krisolito, batə hɔ̌m pɑ berito, batə vʉ̌' pɑ topaso, batə ghǎm pɑ krisopaso, batə shwɔp yɑmu' pɑ yakinto, batə shwɔppʉə mgham pɑ ametisto.
21
Mjyədyə̌ shwɔppʉə mghǎm lə bɑ mtsə́dzə́ shwɔppʉə mghǎm. Bǎ ya jyədyə̌ lə lə́ bɑ pɑ ta' tsə́. Tsʉ' tisuŋ piŋ bɑ pa' gɔl tə bya pa' msɔm mwe bəŋ a.
22
Da' gɑ ŋ da tə yɔ Dyə Si nthʉm tisuŋ bɔ. Nə pa' Dyə Si bɑ Cyəpɔ, Si Nthʉɔtʉɔ, bɑ mú jʉ̀jʉ̀.
23
Tisuŋ bɔ tə́ shəŋ nàm kə mɑŋwə́ tə́ nə yɔ tsʉ' pɑ nə pa' ghu'tə Si ŋkhyɛ' e, gwa mɔk e pɑ mú jʉ̀jʉ̀.
24
Mgùŋ gɔ sɔ' pɑ ghiŋ pɑ nə ŋkha' e, a mfo dəmcǎ' pɑ dɑ ghu'tə sɔ' bi e.
25
Pu tə gɔ sɔ' vi' mjyədyə̌ myə́ nə sɔm tyɛ' pɑ́, nə pa' mtsʉ̌' tə gɔ sɔ' pɑ tsʉ̌'u pɑ́.
26
Pu gɔ sɔ' lɑ ghu'tə pu a mku' gùŋ nə sɔ' tsʉ̌'u.
27
Sɔmywə mviŋ tə́ gɔ sɔ' ko tsʉ'u pɑ kə sɔm gənwə cwəpuŋ kə shwanwə lə. Da' pɔ pyə a bɑ pu və wap nthʉm ŋwa'nyə mú jʉ̀jʉ̀ a nə gɔ sɔ' ko tsʉ'u.APOKALIPSƏ 21:1
APOKALIPSƏ 21:2
APOKALIPSƏ 21:3
APOKALIPSƏ 21:4
APOKALIPSƏ 21:5
APOKALIPSƏ 21:6
APOKALIPSƏ 21:7
APOKALIPSƏ 21:8
APOKALIPSƏ 21:9
APOKALIPSƏ 21:10
APOKALIPSƏ 21:11
APOKALIPSƏ 21:12
APOKALIPSƏ 21:13
APOKALIPSƏ 21:14
APOKALIPSƏ 21:15
APOKALIPSƏ 21:16
APOKALIPSƏ 21:17
APOKALIPSƏ 21:18
APOKALIPSƏ 21:19
APOKALIPSƏ 21:20
APOKALIPSƏ 21:21
APOKALIPSƏ 21:22
APOKALIPSƏ 21:23
APOKALIPSƏ 21:24
APOKALIPSƏ 21:25
APOKALIPSƏ 21:26
APOKALIPSƏ 21:27


APOKALIPSƏ 1 / KhHu 1
APOKALIPSƏ 2 / KhHu 2
APOKALIPSƏ 3 / KhHu 3
APOKALIPSƏ 4 / KhHu 4
APOKALIPSƏ 5 / KhHu 5
APOKALIPSƏ 6 / KhHu 6
APOKALIPSƏ 7 / KhHu 7
APOKALIPSƏ 8 / KhHu 8
APOKALIPSƏ 9 / KhHu 9
APOKALIPSƏ 10 / KhHu 10
APOKALIPSƏ 11 / KhHu 11
APOKALIPSƏ 12 / KhHu 12
APOKALIPSƏ 13 / KhHu 13
APOKALIPSƏ 14 / KhHu 14
APOKALIPSƏ 15 / KhHu 15
APOKALIPSƏ 16 / KhHu 16
APOKALIPSƏ 17 / KhHu 17
APOKALIPSƏ 18 / KhHu 18
APOKALIPSƏ 19 / KhHu 19
APOKALIPSƏ 20 / KhHu 20
APOKALIPSƏ 21 / KhHu 21
APOKALIPSƏ 22 / KhHu 22