A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 201
A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ mu' ta' aŋgəle e fi' fɑ thə kɛbəŋ. E lə bɑ ě wim ki tsʉ̀m pu e ba mɑ gwɑ́ mtʉ̌ɔ.
2
E lə ghəm nɔk mkwə pfʉə, kukú nɔk yə e bɑ Diablə biŋ ba Sata a, dɑ gwɑ́ mtʉ̌ɔ shəŋ e nə́ mgu' shǎ'.
3
E lə Kwɔk e ma' tsʉ̀m, jo' biŋ ntham stam nə e po'o gɑ e kɑ piŋ fʉtə mgùŋ tə̌ mgu' shǎ' kǔ'. A gɔ cwə tə́ cyə pú piŋ na' nthak e nəŋ.
4
Ŋ də pǐŋ jɔ mleŋfò. Pɔ pyə́ wap lə bɑwə sɔ' shwətə́ dəm o a pu lə hɑ̌ nə fyɛ' bi pu. Ŋ də pǐŋ jɔ ba mtʉ̌m pɔ pyə pu lə ya' mthə́ map shyə́ m nə nə kwinthɛ nə Yeso ba nə ghɔm Si, ba pɔ pyə wap la tə ghamtə nɔm kə fo' e lə pɔ pyə wap lə bɑ wap ka ghə mtiŋ myə nə tsé tsap ba nə bú map a. Wap jám nə vʉ̌, pu a Kristo piŋ sa'dzʉ́ nə mgu' shǎ'.
5
Pyə shɑ́ mpfə pɔ la tə yam nə vʉ̌ tə mgu' shǎ' guŋ shyə́ pɑ. A lə bɑ dəŋdzə̀ nə́ yam nə́ vʉ̌.
6
Mpuŋtsé ba dɔlɔ̌ bɑ pɔ pyə wap bɑ nə́ dzə̀ nə́ yam nə́ vʉ̌ a. Batə vʉ̌ yɑpʉə tə́ bɑ ě ghə sɔm gʉ' nə pu pɑ́. Wap gɔ sɔ' pɑ mkamsi ba Kristo, a pu a pú sa'dzʉ́ nə mgu' shǎ'.
7
Cwə yə mgu' shǎ' gɔ sɔ' ku' a pu té Sata dyə́ cɛ̌ e,
8
e ghɔ nə guŋ dzʉ́ msak pfʉə awɛ fʉ́tə́ mgùŋ mgùŋ, Gog ba Magog. E gɔ sɔ' cu'tə wap nə shù; də̀ŋ yap bɑ pa' mkwa'lɛ shyə́ lɑpʉə a,
9
wap lə́ sǎ guŋ dəmca' awɛ, dɑ tsʉ' shwə pɔ dɔlɔ̌ ba tisuŋ yə pu kuŋ ya té' a. Da' gɑ́ mu' ta' mɔk lə fi' fɑ kɛbəŋ ŋkhə́ wap.
10
A lə pɑ̌ po'o, pu kwɔk Sata yə ba mo yə e fʉ́tə wap ma' e nthʉm tamshyə mɔk pu sufra, bəŋ nɔm pú gɔm ghɔm Si cwanwə. Wap gɔ sɔ' yɔgo' mɛnyə mɔkcʉ ba mtsʉ̌' nə mgu' nə gu'.
11
A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ mu' leŋfò fəfə pu mo yə e lə bɑ ě cwə́ dəm o a: Cǎ' pu kɛbəŋ lə ŋkhʉ́ dzə e tə tak sɔmywə.
12
A lə piŋ bɑ po'o, ŋ jɔ pɔ pyə́ wap lə pfʉ a, pɔ gwyə́gwyə́ ba pɔ ŋkho'ŋkho' bɑ wap tiŋnyə dzə leŋfò; pu lə pǐŋ gyɛ' mŋwa'nyə̀. Pu lə ghyɛ' mu' ŋwa'nyə, ŋwa'nyə vɔk, pu piŋ fyɛ' pɔ pyə wap lə pfʉ̀ a. Fyɛ' bǎ ya mo lə́ pɑ́ nə mfà' myə́, nə ywə yə́ a lə́ bɑ pu və nthʉm ŋwa'nyə a.
13
Shyə́ lɑpʉə lə pa' pyə pɔ pyə wap lə pfʉ́ a, vʉ̌ pu Hadɛs pa' pap pɔ pyə wap lə pfʉ́ a, pu piŋ fyɛ' bǎ ya mo lə́ pɑ nə mfa' myə.
14
A lə pɑ̌ po'o pu ma' vʉ̌ pu Hadɛs nthʉm tamshyə mɔk. Tamshyə mɔk batə vʉ̌ yɑpʉə.
15
Bǎ ya mo lə́ yə pu la tə yɔ bɑ pu lě bvə tsò tsyə nthʉm ŋwa'nyə vɔk a, pu lə ma' e nthʉm tamshyə mɔk.APOKALIPSƏ 20:1
APOKALIPSƏ 20:2
APOKALIPSƏ 20:3
APOKALIPSƏ 20:4
APOKALIPSƏ 20:5
APOKALIPSƏ 20:6
APOKALIPSƏ 20:7
APOKALIPSƏ 20:8
APOKALIPSƏ 20:9
APOKALIPSƏ 20:10
APOKALIPSƏ 20:11
APOKALIPSƏ 20:12
APOKALIPSƏ 20:13
APOKALIPSƏ 20:14
APOKALIPSƏ 20:15


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22