A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 21
Və bi aŋgəle cu'tə pɔ Kristo yə a Efeso a gɑ: Mo yə́ e gwim msɛ́ sɔmbʉə nə pú tʉɔ é, mo yə e wə giŋ cəcɑ́ mkwɔ' lambú gɔl a ghɔm gɑ:
2
Gɑ̌ zhyə́ mfa' mǔ, ywə yə o gə a, ba yù nə kaktʉɔ̀, nə pa' bi a pɑ́ o lə piŋ pɔ cwəpuŋ. A bɑ ǒ ləŋtə pɔ pyə wap gɔm gɑ wap bɑ mghɛ nthəm tə́ la' wap pɑ mghɛ nthəm a, jɔ gɑ́ wap bɑ mcwanwə̀.
3
A bɑ ǒ ghə kaktʉɔ̀: O yɔgo' nə tso tsɑ̌, la' o pwá.
4
Tə́ gɑ̌ wə da' o gɑ ǒ wa' dəŋdzə gʉ' ŋkhuŋnyə o
5
Kamtə tsʉ' yə́ o bvʉsi nə a, ŋkwyəpnyə biŋ fa' mfà' myə o lə ji fa' a. A tak tə pɑ̌ po'o, bɑ gɑ̌ gɔ sɔ' bu, bi a pɑ gɑ́ o ka kwyəpnyə, bɑ gɑ gɔ te yu kwɔ' lambù nə tsʉ' e.
6
Tə́ ywə yə o gə a pɑ́ ywə pɑpúŋ a bɑ gɑ́: O bɔ mfa' pɑ Nikolaista pa' ba myə yɑ̌ gɑ̌ bɔ mfa' bɔ a.
7
Mo yə́ ě ghə mtəŋ a yu' ywə yə zhwenyə gɔm bi mcu'tə pɔ Kristo a. Bi mo yə ě ló' tə́ shyə́ a, gɑ̌ gɔ hɑ́ yə́ nə thə́ vɔk yə a nthʉm paradisi Si a bi é, e pfɑ.
8
Və bi aŋgəle cu'tə pɔ Kristo yə ǎ Smirna a gɑ: Dəŋdzə́ biŋ bɑ Jʉɔjʉ̀m, mo yə e lə pfʉ̌ da' gɑ́ biŋ jám nə vʉ̌ a ghɔm gɑ:
9
Gɑ̌ zhyə́ go' o ba pəŋ o, da' gɑ́ o bɑ gɛ ywə́; jyə́ ba mnɛ́ pɔ pyə wap gɔm gɑ́ wap bɑ́ pɑ Yudea a. Wap tə bɑ pɑ Yudea pɑ, a bɑ Sinagogə Sata.
10
Kɑ pwɔk go' yə o gɔ yɔ a. Nə pa' Sata gɔ ma' pɔ pǔ dyəcɛ̌ nə ləŋtə o, ləŋtə o po' nə mtyɛ'dzʉ ghǎm. Pɑ́ nyənyɔ tə́ ŋkhəm tyɛ' vʉ́ a biŋ sɔ' hɑ co'fo vɔk bu.
11
Mo yə ě ghə mtə́ŋ a yu' ywə yə zhwenyə gɔm bi mcu'tə pɔ Kristo a. Mo yə e lo' tə shyə́ a tə́ gɔ sɔ' piŋ yɔgo' batə vʉ̌ tsɑpʉə pɑ́.
12
Və bi aŋgəle cu'tə pɔ Kristo yə ǎ Pergamo a gɑ: Mo yə a bɑ e wim nyə mcɔk bʉə a ghɔm gɑ:
13
Gɑ̌ zhyə́ tsʉ' yə o shwə nə́ a, a bɑ́ tsʉ' yə leŋfo Sata bɑ́ nə a: Tə́ o jɑwə́ dɑ́ nɑ o pɑ́ nə tso tsɑ̌, bɑ o lě tə kəŋnyə piŋnthʉm a ba m nə́ mtyɛ'dzʉ́ myə pu lə zhwə́ Antipas, ŋkwinthɛ̌ a yə nyənyɔ wə po, tsʉ' yə Sata shwə nə a.
14
Tə gɑ̌ wə baptə o nə ta' ywə: A pɑ́ gɑ shɑ pɔ bɑ wə o bɑwə́ nthɔm nwə Balaam yəŋ yə́ e lə tɔk Balak gɑ́ e tʉ'yo' nə pǒ pɑ Israɛl po'o nə nthənyə wap gɑ́ wap pfɑ bap yə a bɑ pu nə núŋpwɔ' bi mkətwɔk a po'o gɑ wap ghə ghap.
15
Ba shɑ́ pɔ kwi' bɑ wə o bɑwə nthɔm nwə pɑ Nikolaista.
16
Kwyəpnyə! A tak po'o bɑ gɑ̌ wə sɔ̌' m bu nə mu da', lɑ nyə mcɔk bʉ̌ə yə ǎ shwə m a nə lo' wap.
17
Mo yə e ghə mtə́ŋ a, yu' ywə yə́ Zhwenyə gɔm bi mcu'tə pɔ Kristo a. Mo yə é lo' tə shyə́ a, bɑ gɑ̌ gɔ sɔ' hɑ́ mana dʉmnyətʉmnyə bi e; gɑ gɔ sɔ' hɑ́ ta' gwɔ' fə́fə́ bi e, bɑ pú və mu' tso sə́ nə́ tsyə sɔmmo ka zhyə tsá á tə ně da' mo yə́ e ŋkwi gwɔ' bɔ a.
18
Və bi aŋgəle cu'tə pɔ Kristo yə ǎ Tiatira a gɑ: Mú Si, mo yə mnyə́ myə́ bɑ́ pa' gwa mɔk hwehwě a, mkwə myə́ pɑ́ pa' tʉ́ɔ tsyə pu nə nyap mkwɛ pǔ a, ghɔm gɑ:
19
Gɑ̌ zhyə́ mfa' mǔ, jyə́ ŋkhuŋnyə o, jyə́ piŋnthʉm o, ywə yə o gə a, ba kaktʉɔ o; mfa' mǔ myə dzə̀ cyə́ myə́ jʉm.
20
Tə́ gɑ wə nthe bya nə o nə pa' o nthak Yezabɛl mjwǐ yəŋ yə́ e ŋkhe nɑ é gɑ gɔm ghɔm Si bɑ gə mghɛ fa' pɑ̌ hɔ mə́jyə, bɑ̀ ji'tə wáp nə ghə ghàp, biŋ bɑ mpfɑ́ bap yə pú nə nuŋpwɔ' bi mkətwɔk a pɑ bəŋ o.
21
Ŋ də tak cwə bi e gɑ e nə ŋkwyə́pnyə, da' gɑ e tə wə shəŋ nə kwyəpnyə nə́ nwə ghap pɑ.
22
Yɔ! Gɑ̌ gɔ ma' e kodyə ghəghʉɔ dzə́zə́ pu a msǒ ghap pyə; tə́ né da' yə wap kwyəpnyə nə mfa' map a.
23
Gɑ̌ gɔ sɔ' lɑ vʉ cwɔ pó pyə́; a pɑ́ po'o guŋ mcu'tə pɔ Kristo zhyə́ gɑ́ gɑ̌ bɑ́ mo yə́ e jɔ ywə vʉ' mo ba m nthʉ̀m tʉm e a; a bǎ bi ya mo lə́ nə́ po a hɑ́ yə́ pɑ́ dəŋ mfa' myə.
24
Tə́ sɔ' m nə wɔ pyə po yɑ̌ Tiatira tə wuŋ biŋ zhinwə futə bɔ, bɑ po ka nəŋ shəŋ nə zhyə ywə yə pɔ bɔ ŋkhe gɑ tʉmnyə nwə Sata, ywə gɑ gɔm a bɑ gɑ: ŋ tə gɔ yap mu' pi də̌m po pɑ.
25
Da' gɑ ywə yə ǎ bi po a, po tɔm a pǔŋ, tə́ ŋkhəm cwə yə gɑ̌ sɔ' a.
26
Mo yə e lo' tə shyə́ a, mo yə ě tɔm mfa' mə̌ tə́ ŋkhəm nə́ nə́ miŋ a, gɑ̌ gɔ sɔ' hɑ tʉ̀ɔ bi e nə mgùŋ,
27
e piŋ bɑ dɑ shɔm tʉɔ̌ dɑ wap gɔ ŋkhim wap, pɑ́ sɔ wap pa' pu sɔ́ mkətu' cǎ',
28
dəŋdəŋ pa' Tá nə hɑ tʉɔ bəm a, piŋ hɑ sɛ́ bhə́ dzʉ̌ bi e.
29
Mo yə ě ghə mtə́ŋ a é yu' ywə yə zhwényə gɔm bi mcu'tə pɔ Kristo a.APOKALIPSƏ 2:1
APOKALIPSƏ 2:2
APOKALIPSƏ 2:3
APOKALIPSƏ 2:4
APOKALIPSƏ 2:5
APOKALIPSƏ 2:6
APOKALIPSƏ 2:7
APOKALIPSƏ 2:8
APOKALIPSƏ 2:9
APOKALIPSƏ 2:10
APOKALIPSƏ 2:11
APOKALIPSƏ 2:12
APOKALIPSƏ 2:13
APOKALIPSƏ 2:14
APOKALIPSƏ 2:15
APOKALIPSƏ 2:16
APOKALIPSƏ 2:17
APOKALIPSƏ 2:18
APOKALIPSƏ 2:19
APOKALIPSƏ 2:20
APOKALIPSƏ 2:21
APOKALIPSƏ 2:22
APOKALIPSƏ 2:23
APOKALIPSƏ 2:24
APOKALIPSƏ 2:25
APOKALIPSƏ 2:26
APOKALIPSƏ 2:27
APOKALIPSƏ 2:28
APOKALIPSƏ 2:29


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22