A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 191
Ŋ də pǐŋ ju' kunyə̀ pa' kunyə̀ dú pɔ a, a pɑ́ kɛbəŋ gɔm gɑ: Aleluya! Ywə vɔk, ghu'tə, tʉ̀ɔ bɑ́ m bi Si yɔk pɑ̀.
2
Nə pa' yə́ nə fyɛ' bɑ nyənyɔ, bɑ dəŋdəŋ. A bɑ ě fyɛ' mɑmjwi ghap yə e lə dɑ nwə ghap e fʉ́tə dəmcǎ', ba' bò mcyə mghɛ fa' pyə́ nə e.
3
Wap lə pǐŋ ŋkwi' gɔm msə́ gɑ: Aleluya! Dhəmɔk e ŋkwɔ' nə mgu' nə gu'.
4
Mghətsó shwɔppfʉə mgham bʉə́ pu a mnɔm papfʉə lə́ kam mkwi'tə map si, gamtə́ Si yə e bɑ dəm leŋfo a gɔm gɑ: Amɛn. Aleluya!
5
A lə pɑ̌ po'o mu' gi təm nə leŋfo bɑ gɔm gɑ: Po gho'tə Si yɔk pɑ̀, guŋ yɔ awɛ mghɛ fa' pyə́, wɔ pyə́ pǒ bwɔk e a, pɔ ŋkho'ŋkho' ba pɔ gwyə́gwyə́.
6
Ŋ də piŋ ju' kunyə̀ pa' kunyə du pɔ a, pa' kunyə shyə́ lɑpʉə, ba pa' hɛbəŋ gwyə́ a, wap pɑwə gɔm gɑ: Aleluya! Nə pa' Cyəpɔ Si Nthʉɔtʉɔ yɔk pɑ̀ bɑ ě la'tə yə nə sa'dzʉ̌.
7
Pɑ ŋwɛnyə, pɑ pɑ́ nthʉm ŋwɛnyə̀ biŋ gu'tə́ e, nə pa' yə̌ŋ bɑ̀ la'nwə mú jʉ̀jʉ̀. Jwigʉɔ e bɑ ě kwìŋ,
8
a bɑ pu hɑ dzə́ dap dəŋnyələŋnyə gɑ e kwa nə e, dzə́ bɔ pɑ mfa' dəŋdəŋ pɔ dɔlɔ̌.
9
Mu' aŋgəle ghɔm bəm gɑ: Və̌! Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə a bɑ pu ke wap nə la'nwə mu jʉ̀jʉ̀ a: E lə́ pǐŋ gɔm gɑ: Mɔ̌ bɑ́ kwa' mghɔm Si.
10
A lə pɑ̌ po' ŋkham mkwi'tə dzə̌ e gamtə e. Da' gɑ e ghɔm bəm gɑ: Kɑ ghə pa' a. Gɑ̌ bɑ so fa' o, ba yə mfɑ pǔ pyə wap nthɔm mkwinthɛ Yeso a. O gɔ ghamtə pɑ́ da' Si nə pa' kwinthɛ Yeso, a bɑ zhwenyə nə gɔm ghɔ̀m Si.
11
A lə pɑ̌ po'o, ŋ jɔ́ kɛbə̀ŋ ghyɛ': Ŋ jɔ́ fə́fə́ nɔmlěŋ. Mo yə e ŋkwɔ' nɔmlěŋ bɔ a, tso tsyə bɑ tə kwyəpnyə̀ biŋ bɑ Nyənyɔ. E fyɛ' biŋ bɑ dó' shu pɑ́ nə́ dəŋdəŋ.
12
Mnyə́ myə́ bɑ gwà mɔk hwehwě; mco'fò nthinthi bɑ thə́ e, tso tsyə a bɑ pu və̀ nə e a pɑ da' tso tsyə pɑ sɔm mo lə zhyə a.
13
A bɑ ě kwa dzə fɔ̌k bɑ pú nu' nthʉm mcyə, pu piŋ bɑ ŋkhe e gɑ: Ghɔm Si.
14
Mshwə́shù kɛbəŋ lə bɑ jʉm é, dəm mleŋ fə́fə́ bɑ wap kwa mfəfə dzə́ dɔlɔ̌.
15
Ta' nyədwɔp shɔkcɔ̌k nthəm shwə́ e nə́ nə gwa mgùŋ. E gɔ sɔ' lɑ shɔm tʉɔ̌ nə lɑ wap ghɔ kim wap, e gɔ sɔ' ghiŋ dəm kɔp yə mlu' yɛluŋ Si Nthʉɔtʉɔ bɑ nthʉm o sə́ a.
16
A bɑ pú və̀ mu' tso nə dzə e ba m nə nthamdzə e gɑ: Fo mfomfo, Cyəpɔ mcyəpɔ.
17
A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ mu' aŋgəle bɑ é tiŋnyə nə́ nam. E cwé tə́ thə́ bi msə̌ŋ pyə wap ntha tə́ thə kɛbəŋ a gɑ: Po sɔ' shu'tə nə mɑ la'nwə Si;
18
po sɔ' mpfɑ bap nɑ́ mfomfo bap nɑ́ mtadyə, bap nɑ́ pɔ nthʉɔtʉɔ, bap nɑ́ mnɔmlěŋ ba pɑ kwɔ' mleŋ bɔ, bap nɑ́ guŋ pɔ awɛ, pɑ tə pɑ mkwɔ ba mkwɔ, pɔ gwyəgwyə ba pɔ ŋkho'ŋkho'
19
ŋ də piŋ jɔ́ nɔm, jɔ mfo dəmcǎ' pu a mshwə́shù map, bɑ wap cu'tə nə lo' ŋkwɔ' lěŋ pu shwə́shù e.
20
Pu lə kwia nɔm pu pɑ ghɔm ghɔm Si cwanwə pyə́ wap lə té msya dzə̌ e nə pɔmnəŋ pyə́ wap lə piŋ pu və mtiŋ nɔm nə pú wap piŋ gamtə fo' e a. Pu lə pəmtə wap pɑpʉə nthʉɔnthʉɔ ma' nthʉm tamshyə mɔk sufra.
21
Pyə shɑ lə pfʉ̌ nə nyədwɔp yə a lə bɑwə nthəm shwə̌ ŋkwɔ'lěŋ a, guŋ pǒ msəŋ awɛ piŋ pfɑ bapnɑ tsap.APOKALIPSƏ 19:1
APOKALIPSƏ 19:2
APOKALIPSƏ 19:3
APOKALIPSƏ 19:4
APOKALIPSƏ 19:5
APOKALIPSƏ 19:6
APOKALIPSƏ 19:7
APOKALIPSƏ 19:8
APOKALIPSƏ 19:9
APOKALIPSƏ 19:10
APOKALIPSƏ 19:11
APOKALIPSƏ 19:12
APOKALIPSƏ 19:13
APOKALIPSƏ 19:14
APOKALIPSƏ 19:15
APOKALIPSƏ 19:16
APOKALIPSƏ 19:17
APOKALIPSƏ 19:18
APOKALIPSƏ 19:19
APOKALIPSƏ 19:20
APOKALIPSƏ 19:21


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22