A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 181
Ŋ də piŋ jɔ mu' ta' aŋgəle fi' fɑ kɛbəŋ. A lə bɑ e ghə kwa' tʉɔ gwyə, ghu'tə e piŋ bɑwə ŋkhyɛ' dəmcǎ'.
2
E lə cwé tə thə́ gɑ: Babilon vʉ̀, Babilon vʉ̀ Babilon gwyə. E bɑ e cʉ' tsʉ' cwə̌ msata tsʉ' cwə̌ mzhwenyə cwəpuŋ, tsʉ' cwə́ msəŋ mviŋ, msəŋ cwəpùŋ.
3
Nə pa' a bɑ ě hɑ mlu' yɛlúŋ shɔkcɔ̌k ghap bi mgùŋ. A bɑ pu a fo dəmcǎ' ghə ghap. Pɑ tɛmtɔ dəmcǎ' lɑ gʉ' potsə tsyə ji.
4
Ŋ də pǐŋ ju' mu' gì a pɑ́ kɛbəŋ gɔm gɑ: Po tə́m nthʉm tisuŋ yəŋ m pɔ pɑ̀, bwɔk gɑ po kɑ ko nə mhɔnwə map, a go' yə ǎ wə gɔ sɔ' nə pú a sɔ' ŋkho ba m nə́ po yɔ.
5
Nə pa' mhɔnwə myə cwɔptə tə́ ŋkhəm kɛbəŋ, tə Si kamtə mnwə tə tiŋnyə myə.
6
Po lɑ pɑ ŋkhap e nùŋ ŋkhap bi e, po pa' ywə yə e lə ghə a bi e mcʉm bʉə. Nthʉm nthú' yə e lə nyəŋ mlu' myə́ nə a, po nyəŋ nə mcʉm bʉə.
7
Dəŋ yə pu lə ghu'tə e pu a pa' pu lə nə ŋkhuŋ é a, a dəŋ po'o tə́ pu gɔ hɑ ghəghʉɔ bi e pu a shyə́tsə́. Nə pa' e bɑwə gɔm nthʉ́m tʉ́m e gɑ: Gɑ̌ wə shwə tsɑ̌ pa' mɑfo a, ŋ də piŋ bɑ tsɑ̌ npfɔk, bi a pɑ̀ ŋ də la' dɔ.
8
A po'o tə́ guŋ gǒ' awɛ yə́ pu jap bi a gɔ sɔ́' sɔ' nə e pɑ nə́ ta' tyɛ'dzʉ́. Gǒ' bɔ bɑ vʉ, nə lɔ̀, jikǔ', a ba mɔk piŋ ŋkhə́ é. Nə pa Cyəpɔ Si yə e fyɛ' e a bɑ Si nthʉɔtʉɔ.
9
A pɑ po'o mfo pyə pu a pu lə gə ghap a nə yɔ pa' mɔk ŋkhə́ e a dɔ̌, bɑ dzɔp nɑ tsap.
10
Wap gɔ sɔ' pɑ pwɔk nə yɔgǒ' pa' yʉ a tiŋnyə gʉ́ə sʉəsʉə pɑ ghɔm gɑ: Ghəghʉɔ! Ghəghʉɔ! Wə tisuŋ gwyə, Babilon tisuŋ nthʉɔtʉɔ a yɑ́ bɑ da' ta' nam ku' nə nə fyɛ' o.
11
A pɑ tɛmtɔ dəmcǎ' pɑ dɔ́ tə́ dəŋvʉ́ nə pa' sɔmmo tə́ yɑwə́ jo dù tsə mtɔ tsap pɑ́,
12
du tsə mtɔ tʉɔ gɔl ba tʉ̌ɔ ŋkhap, mwɔ' tʉɔdəŋ ba mtsə́dzə́, dzə́ nə̌m pu a dzə dap cwəcwə, ba dap dəŋnyələŋnyə. Ŋkwyə́ damnyəlamnyə ba tsə́ msuŋ só, ŋkwyə́ tʉɔdəŋ, mtʉ̌ɔ kwɛ ba mwɔ' mkwyəŋ.
13
Tsə və̀ pu a jap pɑpuŋ, mwɑ́ damnyəlamnyə pu a mirta ba phə̀ nthoto; mlu', mwɑ̌, msɛ nthinthi, mná' pu a mjʉ̀jʉ̀, ba mlěŋ pu a mkalɛk. Mkwɔ pu a mpù'.
14
Nthɔ̌m mthə myə tʉm tsǔ shəŋ a kʉ̌ o gɔ gʉə sʉəsʉə, o pi guŋ mzhwimzhwi pu a tsə dəŋnyələŋnyə. Pu tə gɔ la'tə kwi' yɔ ma pɑ́.
15
Pɑ tɛmtɔ pyə e lə lɑ mtɔ myə gə wap zhi a gɔ sɔ' pɑ pwɔk go' e, tiŋnyə tə gʉə sʉəsʉə pɑ ghɔm m̀ nthʉ̌m lɔ pu a vʉ̌ gɑ:
16
Ghəghʉɔ! Ghəghʉɔ! Tisuŋ gwyə wə yə a lə bɑ ǒ kwa dzə dap nthʉɔ dzə nə̌m, pəpɛ dzə́ dəŋnyələŋnyə, a pɑwə dəŋnyə pa' tʉɔ gɔl a, mwɔ' tʉɔdəŋ pu a mtsə́dzə́.
17
Da' ta' nam nə ku' nə nə simnyə guŋ dəŋ fʉ̀' yə̌ŋ! A pǐŋ bɑ po'o, guŋ pɑ fəŋ kənu' awɛ, guŋ pɔ pyə wap bɑ dəm shyə́ giŋnyə tsʉ'u a, guŋ mghɛ fa' nthʉm kənu' pu a guŋ pɔ awɛ pyə wap bvɔk yap pɑ nə shyə lɑpʉə a lɑ nə yɔ dhəmɔk yə a lə bɑwə ŋkhə́ e a, nthiŋnyə gʉə sʉəsʉə,
18
ba shwé gɔm gɑ: Yá tisuŋ lə bɑ pa' tisuŋ gwyə a?
19
Wap lə cǐ' vɔp thə pú, shwe, nthe shyətsə́ dɔ vʉ́ bɑ gɔm gɑ: Ghəghʉɔ! Ghəghʉɔ! Tisuŋ gwyə yə tsə fʉ' tsyə lə ghə guŋ pɔ pyə wap gə mkənu' dəm shyə lɑpʉə zhi a, da' ta' nam nə ku' nə nə simnyə e awɛ.
20
Ŋwɛnyə́ pa' ǎ sa'tə a mkɛbəŋ! Ba wɔ yɔ pɔ dɔlɔ̌, mghɛ nthəm ba mghɔ́m ghɔm Si ŋwɛnyə́ nə pa' Si nə fyɛ' e, bhəkam yɔ pɑpúŋ!
21
A lə pɑ̌ po'o mu' ta' aŋgəle nthʉɔtʉɔ kwa mu' gwɔ' pa' gwɔ' msɛ a ma' shyə nə ma' gɔm gɑ: Pu gɔ sɔ' ma' Babilon shyə́ pɑ́ po'o, a tisuŋ gwyə. Pu tə́ gɔ sɔ' piŋ yɔ e pɑ.
22
Pu tə gɔ sɔ' piŋ yu' mzhwɔpshyə pɑ pu' lə́ŋ pu a mghɛ zhwɔp, pɑ́ túŋ dúŋ pu a pɑ tuŋ nthɛ ywə o pɑ̀. Sɔm gɛ və̀ nə sɔm nthi və tə́ gɔ sɔ' pɑ ywə́ o pɑ. Pu lə piŋ ju' gi lə̀ŋ msɛ ywə́ o.
23
Ŋkha' lambu tə́ gɔ sɔ' piŋ kyɛ' ywə o pɑ. Pu tə gɔ sɔ' piŋ yu' gi tá jwigʉɔ pu jwigʉɔ ywə o pɑ, nə pa' pɑ tɛ mtɔ pǔ lə́ bɑ pɔ gwyə́gwyə́ dəmcǎ', bɑ tsə kɛ tsǔ lě fʉ guŋ mgùŋ awɛ,
24
pú piŋ jɔ mcyə́ mghɔ́m ghɔm Si, mcyə́ pɔ dɔlɔ̌ ba myə pɔ pyə pu lə zhwətə́ wap dəmcǎ' ywə́ o a.APOKALIPSƏ 18:1
APOKALIPSƏ 18:2
APOKALIPSƏ 18:3
APOKALIPSƏ 18:4
APOKALIPSƏ 18:5
APOKALIPSƏ 18:6
APOKALIPSƏ 18:7
APOKALIPSƏ 18:8
APOKALIPSƏ 18:9
APOKALIPSƏ 18:10
APOKALIPSƏ 18:11
APOKALIPSƏ 18:12
APOKALIPSƏ 18:13
APOKALIPSƏ 18:14
APOKALIPSƏ 18:15
APOKALIPSƏ 18:16
APOKALIPSƏ 18:17
APOKALIPSƏ 18:18
APOKALIPSƏ 18:19
APOKALIPSƏ 18:20
APOKALIPSƏ 18:21
APOKALIPSƏ 18:22
APOKALIPSƏ 18:23
APOKALIPSƏ 18:24


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22