A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 171
Mu' ta' nə pɑ aŋgəle sɔmbʉə pyə wap lə bɑ wap wim mnthu' sɔmbʉə lə fʉ' nɑ e sɔ' gɔm bəm gɑ: Sɔ̌' gɑ̌ gɔ la'tə nə fyɛ' mɑmjwi ghap gwyə́ yə e shwə́ kəŋ shyə lɑpʉə a.
2
Nə pa' wap pu a mfo dəmcǎ' ghə ghap, pɑ dəmcǎ' pam mlu' ghap bɔ̌.
3
A lə pɑ̌ po'o e kwà á nthʉm zhwenyə nə́ gɔ ghakgo. Ŋ jɔ mu' mjwǐ bɑ e cwə́ dəm nɔm dəŋnyələŋnyə, bɑ mtso nə shaptə Si pfɔptə e, bɑ e piŋ gə mthə́ myə sɔmbʉə biŋ gə mnthu' ghǎm.
4
Mjwǐ bɔ lə bɑ e kwa dzə́ nə̌m, dzə dəŋnyələŋnyə, bɑwə dəŋnyə pa' tʉɔ gɔl, pa' mwɔ dəŋnyələŋnyə a, ba tsə́dzə́ tʉɔ̀dəŋ. A lə́ bɑ e wim nthu' gɔl pu e bɑ bɔkbɔ́k nwə lo nthʉm o; mviŋ nwə ghap.
5
Mu' tso tsyə a cyə nə yu' nə zhyənwə mo a lə bɑ pu və̀ nə tse tsyə́ gɑ: Babilon gwyə́ ma mghəghap pu a mviŋ ghap dəmcǎ';
6
A lə pɑ̌ po'o biŋ jɔ mjwǐ bɑ e pam mcyə pɔ dɔlɔ̌ pu a myə mkwinthɛ, ŋ də nə yɔ é nwə vɑ a.
7
A pɑ po'o aŋgəle ghɔm bəm gɑ: Nwə kɑ́ o pwɔk po'o? Gɑ̌ gɔ siŋ o nwə cyə zhyənwə nə mjwǐ ba nə nɔm mthə́ sɔmbʉə pu a mnthu' ghǎm myə́.
8
Nɔm yə o jɔ e lə bɑwə́ da' gɑ́ e tə́ jɑ wə pɑ́. E gɔ ŋkwɔ' fɑ tsʉ̀m ghɔ nə pi. Nwə cyə́ pɑ dəmcǎ' pyə a bɑ pu lě tə́ və mtso map nthʉm ŋwa'nyə vɔk tə fɑ cwə nə nyap dzʉ̌ a, nə yɔ nɔm, nə pa' e lə bɑ́, la' e piŋ bɑwə da'gɑ bɑ gɔ piŋ sɔ' a.
9
Yə̌ŋ bɑ́ cwə nə ghə zhyə̌nwə yə fʉ́ da'tə a: Mthə́ sɔmbʉə ba mkuŋ sɔmbʉə myə mjwǐ bɔ shwə́ nə a. A biŋ bɑ́ ba mfo sɔmbʉə.
10
Pyə pɑtɔ cəcɑ̌ pu bɑ wap vʉtə si, batə nthɔk yɑwə, sa', batə sɔmbʉə yɑ tə wuŋ sɔ̌'. Da' gɑ́ e gɔ cwə sɔ' cwə pɑ́ muywə.
11
Nɔm yə e lə́ bɑwə, e tə piŋ jɑwə́ a pɑ́ piŋ bɑ pɑ́ mu' fo bɑtə hɔ̌m. E bɑ nə pɔ sɔmbʉə bɑwə gɔ a m nə pipǐ.
12
Mthu' gham myə o jɔ a, a bɑ mfo ghǎm pyə a bɑ wap ka wuŋ ŋkwi nəfo a; da' gɑ́ pu a nɔm gɔ pəmtə sa' nə ta' nàm.
13
Nə pa' wap bɑwə shəŋ pɑ́ ta' ywə: Nə tamtə gʉ' yap nə yə nɔm,
14
po'o gɑ wap lo' mú jʉjʉ shù, da' gɑ mu jʉjʉ cyə wap, nə pa' e bɑ Cyəpɔ pɑ cyəpɔ. Fo mfomfo. Pu a pɔ pyə pu lě ŋkhe wap a, ba pɔ pyə pu le shwɔ' wap a, ba pɔ nyənyɔ gɔ sɔ' cyə́ yap shù.
15
E lə pǐŋ gɔm bəm gɑ: Mshyə myə o jɔ́ tsʉ' yə mjwǐ ghap shwə́ nə a, a bɑ̀ pɔmnəŋ, du pɔ, mgùŋ pu a mghɔ̀m.
16
Mnthu' gham myə o jɔ a, ba nɔm gɔ sɔ' pɑ pɔ mjwǐ ghap, tak e do e, tə dzə nə e. Wap gɔ sɔ' pfɑ bap e, to e mɔk.
17
Nə pa' bɑ Si nyəŋ nthʉm tʉ́m pu gɑ wap ghə ywə yə e jap, gɑ a gɔ pɑ a, guŋ ya awɛ: lɑ nəfo tsap nə fa' bi nɔm tə́ kə́m tyɛ'dzʉ yə mghɔm Si pəmtə a.
18
Mjwǐ yə o jɔ e a, a pɑ tisuŋ gwyə yə a sa' mfomfo dəmcǎ' a.APOKALIPSƏ 17:1
APOKALIPSƏ 17:2
APOKALIPSƏ 17:3
APOKALIPSƏ 17:4
APOKALIPSƏ 17:5
APOKALIPSƏ 17:6
APOKALIPSƏ 17:7
APOKALIPSƏ 17:8
APOKALIPSƏ 17:9
APOKALIPSƏ 17:10
APOKALIPSƏ 17:11
APOKALIPSƏ 17:12
APOKALIPSƏ 17:13
APOKALIPSƏ 17:14
APOKALIPSƏ 17:15
APOKALIPSƏ 17:16
APOKALIPSƏ 17:17
APOKALIPSƏ 17:18


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22