A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 161
Ŋ də́ yu' mu' mɑ gi mo nthʉm Dyə Si pɑwə gɔm bi pɑ aŋgəle sɔmbʉə gɑ: Po ghɔ pfyə mnthu' yɛ̌luŋ Si sɔmbʉə dəmcǎ'.
2
Dəŋdzə e lə ghɔ biŋ pfyə́ yə́ nthu' dəmcǎ': Ta' shwə ywə́ cwəpuŋ tɔm nə pɔ pyə wap lə bɑ wap ghə mtiŋ nɔm bɔ nə pu biŋ bɑwə gamtə fo' e a.
3
Batə yɑpʉə lə́ pfyə yə nthu' dəm shyə lɑpʉə shyə lɑpʉə cʉ' pa' mcyə́ pfə mo a, guŋ tsə awɛ tsyə a lə bɑ nthʉm o bɑ jwenyə a pfʉtə.
4
Batə yɑtá lə́ pfyə yə nthu' dəm mta'mta' shyə pu a msa'sǐ shyə. A pʉɔ shʉ' mcyə.
5
Biŋ ju' aŋgəle mshyə ghɔm gɑ: O bɑ dəŋdəŋ, wə yə o bɑ, wə yə o lə bɑ, wə Dɔlɔ̌ nə pa' o gə po'o pɑ́ nwə dəŋdəŋ o.
6
Nə pa' wap lə pfyə mcyə pɔ dɔlɔ̌ ba mghɔm ghɔm Si o piŋ hɑ pɑ mcyə gɑ wap nwə́. A ywə yə a ku' nə pú a.
7
Ŋ də pǐŋ ju' tsʉ' tó tsə pwɔ' pɑwə gɔm gɑ: Əŋ m Cyəpɔ yu nə fyɛ' bɑ dəŋdəŋ bɑ nyənyɔ lo nə́.
8
Batə aŋgəle yapfʉə lə pfyə́ yə nthu' nə nam, a hɑ bi nam gɑ e lɑ mɔk e ntho pɔmnəŋ.
9
Tsʉ hwehwě piŋ ntho pɔmnəŋ: Wap captə tso Si yə a bɑ ě ghə tʉ̀ɔ nə mghəghʉɔ a la' wap pʉɔtʉm tsap gu'tə́ e pɑ́.
10
Batə aŋgəle yɑtɔ lə pfyə̌ nthu' e nə léŋfo nɔ̀m, nəfo tsyə́ ko nthʉm jʉ́m. Pɔmnəŋ ləm mtʉm map nthʉm go'.
11
A cyə m nə go' yap pu a mshwətsə map wap cap Si kɛbəŋ, da' gɑ la' wap kwyəpnyə nə mfa' map.
12
Batə aŋgəle nthɔk lə pfyə yə nthu' nə ta' shyə Efrata. Shyə yə́m nə́ nyaptə məjyə bi mfo pyə wap fɑ m ghə̌ŋ nthəmnam a.
13
Ŋ də yɔ mzhwenyə cwəpuŋ mɑntha pa' mtɔ̀m a tə́m shwə̌ nɔk mkwə pfʉə, ba m shwə̌ nɔ̀m ba m shwə̌ mghɔm ghɔm Si cwanwə.
14
A bɑ mzhwenyə Sata. Wap nthe msya, biŋ gɔ jɔ mfomfo awɛ nthʉm dzʉ shu'tə nə shù tyɛ'dzʉ́ gwyə Si Nthʉɔtʉɔ.
15
Yɔ gɑ̌ wə sɔ' pa' shǔŋ a. Buŋtsě bɑ mo yə e di tə ti, bɑ dwɔ' mdzə myə po'o gɑ e kɑ sɔ' gɔ tə kwa dzə, pu yɔ kuso é a.
16
E shu'tə wap nə tsʉ' yə́ pu ŋkhe nə Ebraika gɑ: Harmagədon.
17
Batə aŋgəle sɔmbʉə lə pfyə̌ yə nthu' thə́. Mu' gi nthʉɔtʉɔ fɑ Dyə Si gɔm gɑ: A ku'!
18
A pɑ po'o mpəpa'bə̀ŋ təm, ba mgì pɔmnəŋ pu a mhɛbə̀ŋ ba mu' nthi cǎ' nə cu'nyə yə a la m bɑ tə fɑ pa' mo pɑ̌ dəmcǎ' a.
19
Tisuŋ gwyə po' mkam ntha ba mtisuŋ nə́ mguŋ vʉtəsi. A pɑ́ po'o Si kamtə Babilon gwyə, hɑ nthǔ' yə yɛ̌lúŋ e bɑ nthʉm o sə a bi e.
20
Guŋ mgùŋ dəm shyə awɛ lə kʉ, mkǔŋgó simnyə.
21
Bakbak mwé lə fɑ̌ kɛbəŋ shʉmtə́ dəm pɔmnəŋ pa' mwɔ' a, pɔmnəŋ pɑ shap Si shyə́ m nə go' mwe bɔ, nə pa' gǒ' bɔ lə bɑwə jɛ́ te' o.APOKALIPSƏ 16:1
APOKALIPSƏ 16:2
APOKALIPSƏ 16:3
APOKALIPSƏ 16:4
APOKALIPSƏ 16:5
APOKALIPSƏ 16:6
APOKALIPSƏ 16:7
APOKALIPSƏ 16:8
APOKALIPSƏ 16:9
APOKALIPSƏ 16:10
APOKALIPSƏ 16:11
APOKALIPSƏ 16:12
APOKALIPSƏ 16:13
APOKALIPSƏ 16:14
APOKALIPSƏ 16:15
APOKALIPSƏ 16:16
APOKALIPSƏ 16:17
APOKALIPSƏ 16:18
APOKALIPSƏ 16:19
APOKALIPSƏ 16:20
APOKALIPSƏ 16:21


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22