A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 151
Ŋ də piŋ jɔ mu' mɑ mtiŋ syasya kɛbəŋ: Jɔ pɑ aŋgəle sɔmbʉə bɑ wap wim mghəghʉɔ sɔmbʉə mjʉm ghəghʉɔ, nə pa' yɛ̌lúŋ Si shyə m nə́ pú bəmtə́.
2
Ŋ də piŋ jɔ ywə pa' shyə́ lɑpʉə bɑ a sɔm pa' mwe bəŋ a, bɑ mɔk ŋi'nyə nə. Pɑ cyə shù nə nɔm, ba nə fó' e, ba nə́ də̀ŋ tso tsyə lə bɑ wap tiŋnyə dəm shyə lɑpʉə bɔ, bɑ wap tɔm mləŋ msʉ' Si.
3
Wap lə bɑwə jwɔp shyə́ Mosɛ, gɛ fà' Si, ba zhwɔp shyə mú jʉ̀jʉ̀ gɑ: Mfa' mǔ bɑ a ghu' biŋ buŋ m Cyəpɔ Si Nthʉɔtʉɔ. Mjyə mǔ bɑ dəŋdəŋ, bɑ nyənyɔ. Fo mgùŋ mgùŋ
4
pɑ wɑ cyətə́ pwɔk biŋ gu'tə tso tsǔ Cyəpɔ? Nə pa' da' wə nə́ bɑ dɔlɔ̌. Guŋ mgùŋ awɛ gɔ sɔ' sɔ' piŋ kam mkwitə dzə o. Nə pa' a bɑ pu yɔ yu nə ya' shɛ́.
5
Ŋ də pǐŋ jɔ Dyə Si yə nthap nə kwinthɛ lə bɑ nthʉm o a ghyɛ' kɛbəŋ,
6
aŋgəle sɔmbʉə pyə wap lə bɑ wap wim mghəghʉɔ sɔmbʉə a təm Dyə Si, bɑ wap kwa mdzə́ pɑpùŋ, dzə́ dəŋnyələŋnyə, biŋ jwe tap tʉɔ gɔl vʉ' pú.
7
Mu' ta' nə mnɔm papfʉ̀ə hɑ mnthu' gɔl sɔmbʉə bi pɑ aŋgəle sɔmbʉə, bɑ ǎ lo yɛluŋ Si yə e shwə mgu'nəgu' a.
8
A lə pɑ̌ po' a cyə m nə ghu'tə Si ba m nə tʉɔ e, dhəmɔk lo Dyə Si. A lə pɑ̌ po'o sɔmmo lə ku' nə ko Dyə Si tə ŋkhəm cwə yə ghəghʉɔ pɑ aŋgəle sɔmbʉə lə pəmtə a.APOKALIPSƏ 15:1
APOKALIPSƏ 15:2
APOKALIPSƏ 15:3
APOKALIPSƏ 15:4
APOKALIPSƏ 15:5
APOKALIPSƏ 15:6
APOKALIPSƏ 15:7
APOKALIPSƏ 15:8


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22