A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 141
Ŋ də pǐŋ jɔ: Mú jʉ̀jʉ̀ pɑ́ bɑ ě tiŋnyə dəm kuŋ Sion pu a pɔ sha' shwɔppfʉə po pfʉə m ŋkhə, bɑ pu və tso tsyə́ ba tsyə́ tap e nə mtsé map.
2
Ŋ də pǐŋ ju' gi mo fɑ kɛbəŋ, pa' gì shyə lɑpʉə á, pa' nə vyə́ hɛbəŋ gwyə́ a; gi bɔ yə ŋ də bɑwə ju' a lə bɑwə hwə́ mzhwɔp pɑ pu' lə́ŋ. Wap pɑwə bu' lə́ŋ.
3
Wap lə bɑwə jwɔp zhwɔpshyə sé dzə̌ leŋfo, dzə̌ mnɔm papfʉ̀ə pu a mghətso. Sɔmmo la tə́ ku' nə zhi'tə zhwɔpshyə bɔ tə ně da' pɔ sha' shwɔppfʉə mpo pfʉə m ŋkhə, pɔ pyə a bɑ pú lé shu' wap dəmcǎ' a.
4
A bɑ wap ka lɑ pɑjwǐ bviŋ nɑ tsap nə pa' a bɑ wap lam jyə mjwǐ. Wap jap pɑ jʉ̌m mǔ jʉ̀jʉ̀ nə guŋ mtsʉ' awɛ myə e gɔ nə a. A bɑ pu lě shu' wap cəcɑ̌ pɔmnəŋ pa' dəŋdzə̀ nthɔ̌m bi Si a ba m bi mú jʉ̀jʉ̀.
5
Wap bɑ pɔ tə bya, bɑ sɔm cwanwə lǎm nthəm shwə̌ pú.
6
Ŋ də piŋ jɔ mu' aŋgəle e pɑwə nthá tə́ thə́. Ta' mcuŋ pɑpuŋ mama lə bɑ bi e e pɑwə siŋ bi pɔ pyə́ wap bɑ dəmcá' a, bi guŋ mgùŋ awɛ, bi guŋ mgwya awɛ, bi guŋ mghɔm awɛ, ba bi guŋ pɔ awɛ.
7
E lə bɑwə gɔm nə gi nthʉɔtʉɔ gɑ: Po pwɔk Si, gu'tə e nə pa' cwə fyɛ' e bɑ a sɔ' a. Po ghamtə gɛ nyaptə kɛbəŋ pu cǎ', ba shyə lɑpʉə pu a msa'sǐ shyə.
8
Mu' aŋgəle, batə yɑpʉə pɑ jʉ̀m é bɑwə gɔm gɑ: Ě vʉsi, e vʉsi Babilon gwyə́, yʉ́ yə e kɑ dɑ cɔk nwə ghap e nwɔ́k guŋ mgùŋ awɛ pa' mlu' a.
9
Mu' aŋgəle batə yɑtá lɑ bɑ jʉm e gɔm nə gi nthʉɔtʉɔ gɑ: Mo ghamtə nɔm pu a fo' e, jap mtiŋ myə nə tsé tsyə kɑ nə pu e lə.
10
Bɑ ba yú yə́ gɔ sɔ' nwə nə cɔk yɛluŋ si pa' mlu' a, mlu' bɑ pu nyəŋ tə ŋi'nyə nthʉm nthu' yɛ̌luŋ, e piŋ jɔ mɛnyə̀ nthʉ́m mɔk sufra dzə̌ pɑ aŋgəle dɔlɔ̌ ba dzə̌ mú jʉ̀jʉ̀.
11
Dhəmɔk mɛnyə yap ŋkwɔ' mgu' nəgu', wap lə pɑ́ gə hwitə̀ mɔkcʉ̌ ba mtsʉ̌', pɔ bɔ pyə wap gamtə́ nɔm pu fo' nɔm bɔ a, ba mo yə é ghə mtiŋ nɔm bɔ nə e a.
12
Yə̌ŋ bɑ́ cwə yə́ pɔ pyə wap nthɔm mco' Si ba piŋnthʉm nə Yeso a gɔ kaktʉɔ a.
13
Ŋ də pǐŋ ju' mu' gì kɛbəŋ ghɔm gɑ: Və gɑ: Tə fɑ cwəlɔ mpuŋtsé bɑ pɔ pyə wáp mpfʉ́ m nə Cyəpɔ a! Zhwenyə ghɔm gɑ: əŋ, wap hwitə́ nə mfa' map, nə pa' ywə yə wap lə fa' a jap jʉ̀m pu.
14
Ŋ də pǐŋ jɔ: Jɔ mlwa fə́fə́, mo hwə pa' mú mo a pɑ bɑ ě cwə dəm o. A lə bɑ e su co'fo mtʉɔ gɔl thə e biŋ gwim nyə shɔkcɔ̌k nə shwa msɛ pu e.
15
Mu' aŋgəle lə piŋ nthəm Dyə Si biŋ gɔm tɑ thə́ bi mo yə e lə bɑ dəm mlwa a gɑ: Nɔk nyə nə shwa msɛ́, shwa msɛ; cwə nə lɑ tsə sɔ'; tsə bɑ ǎ kwyə dəmcǎ'.
16
A lə pɑ̌ po'o mo yə e lə bɑ́ dəm mlwa a ma' nyə nə shwa msɛ́ dəmcǎ', pu lɑ tsə dəmcǎ'.
17
Mu' aŋgəle lə piŋ nthəm Dyə Si kɛbəŋ, e lə bɑ ba yʉ́ yə́ wim nyə shɔkcɔ̌k nə shwa gəfɑ pú e.
18
Mu' aŋgəle lə piŋ nthəm yə tsʉ' nə tó tsə pwɔ'. A lə bɑ e ghə tʉ̀ɔ nə mɔk. E lə piŋ shwe tə thə́ bi mo yə a lə bɑ ě wim nyə shɔkcɔ̌k nə shwa msɛ́ pu e a gɑ: Ma' nyə shɔkcɔ̌k o nə shwa msɛ́ nə ja'tə mcɛ mbɛ mthə́ mlu' dəmcǎ', nə pa' bɛ tsyə tsə́ kwyə.
19
A lə pɑ̌ po'o, aŋgəle ma' nyə e dəmcǎ' nə shwa mcɛ bɛ mthə mlu' dəmcǎ', biŋ ma' nthʉm mɑ kɔp yɛ̌luŋ Si.
20
Pú lə tě kɔp bɔ nthʉm gùŋ, mcyə piŋ nthəm nthʉm kɔp bɔ bʉɔ tə ŋkhəm nə nthə tʉ́ɔ shwə nɔmlěŋ, biŋ sɛ nə mstadə sha' mŋkhənthɔk.APOKALIPSƏ 14:1
APOKALIPSƏ 14:2
APOKALIPSƏ 14:3
APOKALIPSƏ 14:4
APOKALIPSƏ 14:5
APOKALIPSƏ 14:6
APOKALIPSƏ 14:7
APOKALIPSƏ 14:8
APOKALIPSƏ 14:9
APOKALIPSƏ 14:10
APOKALIPSƏ 14:11
APOKALIPSƏ 14:12
APOKALIPSƏ 14:13
APOKALIPSƏ 14:14
APOKALIPSƏ 14:15
APOKALIPSƏ 14:16
APOKALIPSƏ 14:17
APOKALIPSƏ 14:18
APOKALIPSƏ 14:19
APOKALIPSƏ 14:20


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22