A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 131
A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ nɔm bɑ ě ghə mnthu' ghǎm, ba mthə́ sɔmbʉə kwɔ́' fɑ shyə lɑpʉə, mco'fò ghǎm lə bɑ nə mnthu' myə biŋ gə tsó mcap nə mthə́ myə.
2
Nɔm bɔ yə ŋ də yɔ e a lə bɑwə hwənyə nɔmgwi, mkwə myə pɑwə shwə́ pa' mkwə́ bvʉ gǒ a, shwə é pɑwə shwə́ pa' shwə nɔmtəma' a. Nɔk mkwə pfʉə lə piŋ hɑ gʉ' e bi e, ba leŋfò e, biŋ gə tʉ̀ɔ gwyə.
3
Mu' thə́ e lə bɑ pa' pu po' fiŋ vʉ̌ nə a, da' gɑ́ pu yɛ̀ fiŋ vʉ̌ bɔ. A lə púŋ pɑ dəmcǎ' wap támjʉm nɔm bɔ awɛ.
4
Pu lə ghamtə nɔk mkwə pfʉə nə pa' e lə hɑ tʉɔ bi nɔm bɔ a, biŋ gamtə nɔm bɔ gɔm gɑ: Wɑ̌ bɑ́ pa' nɔm a? Bi a pɑ́ wɑ̌ piŋ do' e shù?
5
Pu lə hɑ ta' shwə bi e nə́ nə gɔm ghɔm ŋa'nɑ́ ba mcap, biŋ hɑ tʉɔ bi e nə nə fa' nə mŋwə shwɔppʉə mghappfʉə.
6
E lə ŋa' shwə é shap Si, shap tso tsyə ba nthap e ba pɔ pyə tsʉ' shwə́ yap bɑ kɛbəŋ a.
7
Pu lə hɑ̌ gɑ́ e lo' pɔ dɔlɔ̌ shù gwatə wap, biŋ hɑ tʉɔ bi e nə guŋ gwya awɛ, guŋ pɔ awɛ, guŋ mghɔm awɛ ba guŋ mgùŋ awɛ.
8
Guŋ pɔ pyə́ wap shwə́ demcǎ', guŋ po pyə a bɑ pu lě tə la' bvə mtso map nthʉm ŋwa'nyə vɔk mú jʉ̀jʉ̀ yə́ pu lə́ lɑ́ e nuŋpwɔ' a, bvə tə́ cwə nə nyaptə dzʉ̌ a, gɔ sɔ' pɑ ghamtə́ nɔ̀m bɔ.
9
Mo yə e ghə mtəŋ a yu':
10
Mo yə a nyəŋ gɑ é gɔ sɔ' pɑ ŋkwɔ a, gɔ sɔ' ghɔ dyə mkwɔ. Mo yə a nyəŋ gɑ e gɔ sɔ' pfʉ́ vʉ́ mnyə̌dwɔp a, gɔ sɔ' pfʉ́ vʉ́ mnyə̌dwɔp. Yəŋ bɑ cwə nə kaktʉɔ, cwə piŋnthʉm pɔ dɔlɔ̌.
11
A lə pɑ̌ po'o biŋ jɔ mu' nɔm kwɔ' fɑ ca'. E lə́ bɑ ě ghə nthu' məbʉə pa' mú jʉ̀jʉ̀ a, da' gɑ bɑwə gɔm m pa' nɔk mkwə pfʉə a.
12
Guŋ tʉɔ dəŋdzə̀ nɔm lə bɑ bi e, e pɑwə nə fa' dzə e. E gə gùŋ dəmcǎ' awɛ pu a pɔ pyə́ pɑ́ gamtə dəŋdzə̀ nɔm yə pu lə yɛ̀ fiŋ vʉ e a.
13
E gə msya gwyə́gwyə́ tə gə mɔk fi' fɑ kɛbəŋ sɔ' dəmcǎ' tə guŋ pɔ awɛ yɔ́.
14
E dɑ msya bɔ myə a bɑ̀ pu piŋ gɑ́ e ghə dzə nɔm a, nə nwɔ'mnyə bi pɑ dəmcǎ', wap yap jʉ̀m e: E nthənyə wap, wap kə́m ywə́ a hwə́ nɔm bɔ yə fiŋ nyədwɔp bɑ nə e tə e yɑ pɑwə tə wuŋ pfʉ́ a bɑ nə hɑ mku' bi e.
15
Pu lə́ hɑ gɑ́ e ghə fo' nɔm bɔ ŋaknyə tə bi a pɑ̀ e ghɔm ba nwə̀, biŋ gə ba pɔ pyə wap kəŋnyə nə́ ghamtə fo' nɔm bɔ a pfʉ́tə.
16
E jap mtiŋ nə́ pú tʉ̀ɔ ba nə́ sə guŋ pɔ̀ awɛ: Pɔ ŋkho'ŋkho' ba pɔ gwyə́gwyə́, mghɛ ywə́ ba mpə̌ŋ, pɑ tə pɑ mkwɔ ba mkwɔ.
17
Tə bi a pɑ mo pɑ tə ghə mtiŋ nɔm bɔ, ba tsǒ nɔm bɔ kɑ dəŋ tso tsyə́ lɑ bɑ bi a pɑ e lə yo ywə kɑ nə fiŋ ywə lɑ. Mo yə ě ghə zhyənwə a tútə dəŋ nɔm
18
yəŋ bɑ cwə nə́ zhyə nə tya nwə: Nə pa' a bɑ dəŋ mò: Dəŋ e pɑ po shwɔp nthɔk m po nthɔk mŋkhə nthɔk.APOKALIPSƏ 13:1
APOKALIPSƏ 13:2
APOKALIPSƏ 13:3
APOKALIPSƏ 13:4
APOKALIPSƏ 13:5
APOKALIPSƏ 13:6
APOKALIPSƏ 13:7
APOKALIPSƏ 13:8
APOKALIPSƏ 13:9
APOKALIPSƏ 13:10
APOKALIPSƏ 13:11
APOKALIPSƏ 13:12
APOKALIPSƏ 13:13
APOKALIPSƏ 13:14
APOKALIPSƏ 13:15
APOKALIPSƏ 13:16
APOKALIPSƏ 13:17
APOKALIPSƏ 13:18


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22