A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 121
Pu lə yɔ mu' mɑ mtìŋ təm kɛbəŋ: Bɑ mjwǐ, bɑ ě kwa nàm pa' dzə a, mɑŋwə́ pɑ to mkwə e, co' fo pɑ thə e, msɛ shwɔppʉə mgham pɑ nə.
2
E lə́ bɑ tsʉm, bɑwə shwě, bɑ monəŋ ghəm e, bɑwə dəm e.
3
A lə pɑ̌ po'o pu piŋ jɔ shɑ mtiŋ təm kɛbəŋ: A lə́ bɑ́ pəpɛ mɑ nɔk mkwə pfʉə. A lə́ bɑ ě ghə mthə́ sɔmbʉə, biŋ gə nthu' ghǎm. Mco'fo sɔmbʉə lə bɑ nə mthə myə sɔmbʉə.
4
Ŋkho é lə bɑwə ŋkhʉm ta' kam nə msɛ kɛbəŋ dəŋdəŋ mkam nthá ma'tə dəmcǎ' a. Nɔk mkwə pfʉə lə tiŋnyə dzə mjwǐ yə e lə́ bɑwə dzəŋnyə a, ga e nə tsə e mi mú.
5
Mjwǐ bɔ lə tsə ta' mú, mú mbɛ; Mú bɔ nə gɔ sɔ' pɑ lɑ guŋ mguŋ awɛ nə ghɔ khim wap, pɑ lə shɔm mtʉ̌ɔ nə cya wap. Pu lə lɑ̌ mú e bɔ nə kwɔ' m bə̌ŋ Si pu leŋfo e.
6
A lə pɑ̌ po'o mjwǐ bɔ ŋkhʉ gɔ m ghakgo tsʉ́ yə Si lə́ ghə pu nyaptə bi a, po'o gɑ pu kim e tsʉ'u nə mtyɛ'dzʉ po nthɔk mŋkhəpʉə dəm shǎ'.
7
A lə́ pɑ̌ po'o shù tə́m kɛbə̀ŋ: Mikaɛl pu pɑ aŋgəle pyə́ pɑ do' nɔk mkwə pfʉə. Nɔk mkwə pfʉə pu a pɑ aŋgəle pyə́ piŋ bɑ̀ do' e,
8
da' gɑ́ la' wap cyə́ é; wap lə piŋ gə yap tsʉ' thə kɛbəŋ
9
pu lə kwɔk nɔk mkwə pfʉə bɔ ma' sì, mɑ kukù nɔk, nɔk yə pu ŋkhe é gɑ Diablə ba gɑ́ Sata a, mo yə e nwɔ' mnyə bi guŋ dzʉ̀ awɛ. Pu lə kwɔk e ma'si pu a guŋ pɑ aŋgəle pyə́ awɛ.
10
A lə pɑ́ po'o ju' ta' gi kɛbə̀ŋ pɑwə gɔm gɑ: Yəŋ gɑ́ bɑ cwə̀ ywə vɔk cwə̀ tʉ́ɔ ba nə sa' Si yɔk pɑ, ba tʉɔ Kristo e, nə pa' e kwɔk nthɛmnɛ mfɑ pɔk pɑ. Ma' e si Mo yə́ e lə nthɛmnɛ map dzə̌ Si mɔkcʉ́ ba mtsʉ̌'.
11
Tə́ wap lě dó' shyə e shyə m nə́ mcyə mú jʉ̀jʉ̀ ba m nə ghɔm myə wap ŋkwinthɛ̌ nə́ gɑ: Wap lě tə kuŋ vɔk tsap tə la' wap pwɔk vʉ́.
12
A po'o tə: Kɛbəŋ ŋwɛnyə ba wɔ pyə mla' mɔ bɑ nthʉm o a! Ghəghʉɔ bi po: cǎ' ba shyə̀ lɑpʉə. Nə pa' Sata bɑ e fi' sɔ' m bəŋ po pu a cɔk yɛ̌lúŋ nə pa' bɑ e zhyə gɑ yə cwə wuɔk.
13
Pu kwɔk nɔk mkwə pfʉə tə́ ma' e si, e cʉm jʉ̌m mɑmjwi yə́ e lə tsə̌ mú mbɛ a, bɑ jəŋ é.
14
Da' gɑ pu hɑ mbáp gwighə́m mɑbʉə bi mjwǐ bɔ, gɑ e nə ntha gɔ ghakgo, tsʉ' yə a bɑ pú yap bi e, gɑ e cwə tsʉ'u, pu khim e, tə gʉə sʉəsʉə nə nɔk, nə cwə, ba m nə mcwə, ba nə ta' kam nə cwə dəŋdəŋ mkam bʉə.
15
A lə pɑ̌ po' nɔk wyɛ́'nyə pa' ta' shyə́ gwyə a jʉ̌m mɑmjwi po'o gɑ e fa nthʉm o.
16
Da' gɑ cǎ' ghyɛ' shwə̌ e mi shyə yə nɔk mkwə pfʉə lə wyɛ́'nyə a.
17
Nthʉm cɔk yɛluŋ e, nɔk mkwə pfʉə lə té shù nə bvʉ' ŋkhənyə mjwǐ bɔ: Pɔ pyə́ wap giŋ nə mcò' Si ba nə pa' Yeso gɔm a.
18
A lə pɑ̌ po'o e cwə dəm mkwa'lɛ myə a nthəm shyə lɑpʉə a.APOKALIPSƏ 12:1
APOKALIPSƏ 12:2
APOKALIPSƏ 12:3
APOKALIPSƏ 12:4
APOKALIPSƏ 12:5
APOKALIPSƏ 12:6
APOKALIPSƏ 12:7
APOKALIPSƏ 12:8
APOKALIPSƏ 12:9
APOKALIPSƏ 12:10
APOKALIPSƏ 12:11
APOKALIPSƏ 12:12
APOKALIPSƏ 12:13
APOKALIPSƏ 12:14
APOKALIPSƏ 12:15
APOKALIPSƏ 12:16
APOKALIPSƏ 12:17
APOKALIPSƏ 12:18


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22