A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 111
A lə pɑ̌ po'o pu hɑ ka' bəm, a pɑwə hwə́ pa' kam ywə yə pɑ fo' cǎ' nə fo' cá' a, biŋ gɔm bəm gɑ: Lusi fo' Dyə Si, ba tsʉ' nə tó tsə pwɔ' ba pɔ pyə wap gamtə e nthʉm o a.
2
Da' gɑ́ sɔ' m nə pə̌ŋ giŋnyə dzʉ́ o taknəŋ tə fo' nə pa' a bɑ pu lé hɑ bi mguŋ pyə wap gɔ sɔ' lɑ mkwə nə̀ŋtə guŋ dɔlɔ̌ nə́ mŋwə́ shwɔppʉə mghappfʉə a.
3
Gɑ gɔ sɔ' piŋ ghɔm bi mkwinthɛ pɑ̌ pɑpʉə gɑ wap ghɔm ghɔm Si, nə mtyɛ'dzʉ́ po nthɔk mkhəpʉə dəm shǎ', nə ghɔm bɑ wap kwadzə́ mko'tə́ pʉ̀ə.
4
A bɑ mthə́ Olivə məbʉə ba mkwɔ' lambù məbʉə myə a nthiŋnyə dzə́ Cyəpɔ dəmcǎ' a.
5
Mo pɑ gɔ paknyə wap, bɑ mɔk gɔ təm shwə̌ pú piŋ khə́ mghɛ bò pap awɛ. Əŋ mo pɑ gɔ paknyə wap bɑ e gɔ pfʉ nthi po'o.
6
Wap ghə tʉ̀ɔ nə jo' kɛbəŋ tə tɔ̌m bəŋ lə́ cʉ́m si nə mtyɛ'dzʉ myə wap gɔ ghɔm ghɔm Si a. Wap ghə tʉ̀ɔ nə́ nə kwyəpnyə́ shyə a cʉ' mcyə ba nə piŋ dɑ nthinthi go' shwɔ dzʉ, dəŋ pa' wap kuŋ a.
7
Da' gɑ́ cwə yə wap gɔ sɔ' miŋ nə kwinthɛ a, nɔ̀m yə e nthəm tsʉ̀m bʉɔ a, lo' wap shù. Gwa wap, gə́ wap pfʉtə.
8
Mpfə́ map gɔ sɔ' nuŋtə dəm sím mtisuŋ gwyə tsʉ' yə pu ŋkhe bupǔ gɑ́ Sodɔm pu Egipto, tsʉ' yə pu lə́ kam Cyəpɔ yap thə́ nə a.
9
Pu gɔ sɔ' təm cəcɑ̌ pɔmnəŋ, nə mgwya, nə mghɔm, nə ghɔm, nə mgùŋ, sɔ' yɔ mpfə́ map nə tyɛ' tá m kam, pu lə nəŋ nthəŋ wap.
10
Pɑ dəmcǎ' gɔ sɔ' pɑ́ ŋwɛnyə nə pu, nwə pɑ buŋ wap, wap pɑ hɑnyə tsə́ cəcɑ̌ pú. Nə pa' mghɔm ghɔm Si bɔ pɑpʉ̌ə bɑ wap lə mɛnyə̀ wap te'.
11
Da' gɑ mtyɛ'dzʉ́ mənthá m kam bɔ gɔ sɔ' cyə́ a ta' zhwenyə vɔk fɑ bi Si ŋkho nə pú, wap lutə si. Kwa' mɑ nə cwɔ̀' ko nə pɔ pyə wap lə bɑwə jɔ wap a.
12
Wap lə́ yu' mu' gì nthʉɔtʉɔ fɑ kɛbəŋ gɔm bi pu gɑ: Po kwɔ' tsɔ'ɔ gɑ. Wap lə kwɔ' kɛbəŋ, nə mlwa, dzə̌ mghɛ bò páp.
13
Cǎ' lə wuŋ shʉ'nyə pɑ cwə o bɔ, ta' kam nə guŋ dəŋdəŋ mkam ghǎm vʉsi, pɔ sha' sɔmbʉə pfʉtə nthʉm ghəghʉɔ bɔ. Bvʉ' pɔ lə pwɔk biŋ gu'tə Si kɛbə̀ŋ.
14
Batə gǒ' yɑpʉə cyə; yɔ, batə gǒ' yɑtá wə́ sɔ̌'.
15
Aŋgəle batə sɔmbʉə lə tuŋ nthɛ e: Pu yu' mgi gwyəgwyə kɛbəŋ a pɑ́ gɔm gɑ: Nəfo dzʉ́ wə́ cwəlɔ bɑ bi Cyəpɔ yɔk ba m bi Kristo e; e gɔ sa' nə mgu' nəgu'.
16
Mghətso shwɔppfʉə mghambʉə pyə wap bɑ́ dəm leŋfo dzə Si a lə vʉ̌tə pfɔppfɔp gamtə Si
17
bɑ gɔm gɑ: Gho' bi Cyəpɔ Si nthʉɔtʉɔ yə e bɑwə, bɑ e lə pɑwə fɑ tə̀ tyɛ' a, nə pa' a bɑ ǒ la'tə tʉɔ o yə gwyə́, biŋ nthʉ́ yu nə sa'.
18
Mguŋguŋ lə yɛ̌lúŋ, da' gɑ lúŋ o nə sɔ'. Yəŋ bɑ̀ cwə nə fyɛ' mpfə́ pɔ, cwə nə hɑ mcwɔ'fa' bi mghɛ fa', mghɔm ghɔm Si, pɔ dɔlɔ̌, ba pɔ pyə wap bwɔk tso tsǔ a, pɔ ŋkho'ŋkho' ba pɔ gwyə́gwyə́, cwə nə sa'tə pɔ pyə wap sa'tə́ dəmcǎ' a.
19
A lə pɑ po'o Dyə̌ Si kɛbəŋ ghyɛ', pú yɔ ŋkwɔp kɔ sɔ' Dyə Si. A pɑ́ po'o mpəpa'bəŋ təm ba mgi, ba mhɛbəŋ; cǎ' nə cʉ'nyə̀ mɑ bəŋ mwé təm.APOKALIPSƏ 11:1
APOKALIPSƏ 11:2
APOKALIPSƏ 11:3
APOKALIPSƏ 11:4
APOKALIPSƏ 11:5
APOKALIPSƏ 11:6
APOKALIPSƏ 11:7
APOKALIPSƏ 11:8
APOKALIPSƏ 11:9
APOKALIPSƏ 11:10
APOKALIPSƏ 11:11
APOKALIPSƏ 11:12
APOKALIPSƏ 11:13
APOKALIPSƏ 11:14
APOKALIPSƏ 11:15
APOKALIPSƏ 11:16
APOKALIPSƏ 11:17
APOKALIPSƏ 11:18
APOKALIPSƏ 11:19


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22