A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

APOKALIPSƏ 11
Ywə yə Yeso gə pu zhyə́ a: Si nə hɑ ywə bɔ bi e po'o gɑ e nə da'tə ywə yə a məjyə bɑwə sɔ' a bi mghɛ fa' pyə́. E lə́ təm aŋgəle é bi Yohane, gɛfa' e, gɑ́ e ghə pu zhyə́.
2
Yohane biŋ gɑ́ guŋ ywə awɛ yə e jɔ a bɑ́ Ghɔm Si biŋ bɑ́ mkwinthɛ nə Yeso Kristo.
3
Mo yə́ e ŋkhe ba pɔ pyə wap ju' mghɔm mghɔm ghɔm Si biŋ nthɔm ywə yə a bɑ pu və nthʉ́m o a bɑ́ mpuŋtsé nə pa' cwə wə bɑ a ghɔptə́.
4
Yohane bvə bi mcu'tə pɔ Kristo sɔmbʉə myə a Asia a: Gho' ba hwitə́ pɑ́ bi po, fɑ bi mo yə e bɑ́, mo yə́ e lə́ bɑ́, mo yə ě wə sɔ' a, fɑ bi mzhwenyə sɔmbʉə myə ǎ dzə leŋfo e a,
5
ba m bi Yeso Kristo, ŋkwinthɛ̌ nyənyɔ, thə́sə mú nə pɔ vʉ́, mú mfo dəmcǎ'. Ghu'tə pu tʉɔ pɑ̀ bi mo yə e ŋkhuŋ wɔk pɑ, dɑ mcyə́ myə ŋkwi wɔk pɑ bi mhɔ a,
6
biŋ dɑ́ wɔk pɑ gə nəfo mkamsi bi Si tap e a, nə mgu' nə gu', Amɛn.
7
Yɔ́, ě wə sɔ' cəcɑ̌ mlwa, a guŋ mnyə awɛ yɔ é, ba pɔ pyə wap lə swɔp e a: Nə pa' guŋ gwya monəŋ dəmcǎ' gɔ sɔ' pɑ lɔ, cyə pɑ m nə é. Amɛn!
8
Gɑ̌ bɑ́ Alfa ba Omega; Cyəpɔ Si nə gɔm po'o. Mo yə e bɑ́, mo yə e lə́ bɑ́, biŋ bɑwə sɔ' a, Nthʉɔtʉɔ.
9
Myə̀, Yohane fɑ yɔ biŋ bɑ so yɔ nthʉm go' mləŋtə, nthʉm nəfo ba nə kaktʉɔ nthʉm go' jʉ̌m Yeso, ŋ də́ bɑ Patmos nthʉm guŋ tùŋ shyə, bɑ a shyə m nə Ghɔm Si ba m nə kwinthɛ Yeso.
10
A lə pɑ̌ nə tyɛ'dzʉ́ Cyəpɔ, Zhwenyə cù a, ju' gi mo nthʉɔtʉɔ jʉ̌m m̀ pa' pu nthuŋ nthɛ a, a pɑwə gɔm gɑ:
11
Ywə yə o wə jɔ a, və nthʉ́m ŋwa'nyə biŋ shya bi mcu'tə pɔ Kristo sɔmbʉə myə ǎ Efeso, ba Smirna, ba Pergamo, Tiatira, Sardɛs, Filadɛlfia, ba m Laodikia lə.
12
Ŋ də fɛ nɑ a nə́ le gi yə a lə́ bɑwə gɔm nwə bəm a; cwə yə ŋ də fɛ nɑ á, jɔ mkwɔ' lambu tʉɔ gɔl sɔmbʉə;
13
ba mu' mo pɑ́ cəcɑ̌ mkwɔ' lambu bɔ pa' mú mo a. Mo bɔ lə́ bɑ e kwa sʉəsʉə dzə, jwé tap gɔl tə nə zhəŋ kəkɔp e;
14
thə́ e pu a mnəŋ thə myə́ lə bɑwə fɔk pa' mnəŋ jʉ̀jʉ̀ fəfə á, pa' mlwa fə̀fə̀ a, ba mnyə́ myə́ pɑwə shwə́ pa' gwámɔk hwéhwě a;
15
mkwə myə lə bɑwə hwə tʉ́ɔ tsyə pu nə nyap kwɛ pǔ yə tʉɔdəŋ a, bɑ pu lɑ mɔk sɔ̌k, ba gi e pɑwə shwə pa' zhwya shyə lɑpʉə a.
16
A lə́ bɑ ě wim msɛ́ sɔmbʉə nə pú tʉɔ e mu' nyə mcɔk bʉ̌ə pɑwə nthəm shwə e. Sə́ e lə́ bɑwə dəŋnyə pa' nam mɔkcʉ́ a.
17
Ŋ də nə yɔ e po'o, bvʉ́ nə mkwə myə pa' mo npfʉ́pfʉ̌ a, da' gɑ e yap pú é yə tʉɔ nə m̀ gɔm gɑ: Kɑ́ pwɔk, gɑ bɑ Də́ŋdzə biŋ bɑ́ Jʉɔjʉ̀m,
18
bɑ mo yə e bɑ nthʉɔ a; ŋ də pfʉ̌, tə́ gɑ̌ bɑ yəŋ bɑ́ pɑ nthʉɔ nə guŋ mcwə awɛ; mkǐ vʉ́ ba myə́ nəfo vʉ́ bɑ pɑ́ bəm.
19
Və ywə yə o jɔ a, ywə yə a bɑ́, biŋ bɑ ywə yə a gɔ sɔ' sɔ' a.
20
Sɔ' m nə nwə cyə́ zhyənwə yə a bɑ ǎ tʉmnyə jʉ̀m msɛ́ sɔmbʉə myə́ o jɔ nə pú tʉɔ a ba jʉ̀m mkwɔ' lambù gɔl a, a pɑ́ gɑ: Msɛ́ sɔmbʉə bɑ́ pɑ aŋgəle mcu'tə pɔ Kristo sɔmbʉə. Mkwɔ' lambù pɑ mcu'tə pɔ Kristo sɔmbʉə.APOKALIPSƏ 1:1
APOKALIPSƏ 1:2
APOKALIPSƏ 1:3
APOKALIPSƏ 1:4
APOKALIPSƏ 1:5
APOKALIPSƏ 1:6
APOKALIPSƏ 1:7
APOKALIPSƏ 1:8
APOKALIPSƏ 1:9
APOKALIPSƏ 1:10
APOKALIPSƏ 1:11
APOKALIPSƏ 1:12
APOKALIPSƏ 1:13
APOKALIPSƏ 1:14
APOKALIPSƏ 1:15
APOKALIPSƏ 1:16
APOKALIPSƏ 1:17
APOKALIPSƏ 1:18
APOKALIPSƏ 1:19
APOKALIPSƏ 1:20


APOKALIPSƏ 1 / APO 1
APOKALIPSƏ 2 / APO 2
APOKALIPSƏ 3 / APO 3
APOKALIPSƏ 4 / APO 4
APOKALIPSƏ 5 / APO 5
APOKALIPSƏ 6 / APO 6
APOKALIPSƏ 7 / APO 7
APOKALIPSƏ 8 / APO 8
APOKALIPSƏ 9 / APO 9
APOKALIPSƏ 10 / APO 10
APOKALIPSƏ 11 / APO 11
APOKALIPSƏ 12 / APO 12
APOKALIPSƏ 13 / APO 13
APOKALIPSƏ 14 / APO 14
APOKALIPSƏ 15 / APO 15
APOKALIPSƏ 16 / APO 16
APOKALIPSƏ 17 / APO 17
APOKALIPSƏ 18 / APO 18
APOKALIPSƏ 19 / APO 19
APOKALIPSƏ 20 / APO 20
APOKALIPSƏ 21 / APO 21
APOKALIPSƏ 22 / APO 22